កែប្រែនិន្នាការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជនបរទេស

bless-you-1175296_960_720

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសង្គមបានចេញមុខកែប្រែនិន្នាការដូចខាងលើដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាពេលជនបរទេស និង ជនរួមជាតិដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសចូលមកព្យាបាលជំងឺក្នុងប្រទេសដែលមានតម្លៃថ្លៃដោយប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពហើយចេញទៅក្រៅប្រទេសវិញ។

ក្រសួងនឹងតម្រូវងោយបន្ថែមរយះពេលដែលអាចទទួលអត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ជនបរទេសដែលចុះឈ្មោះផ្ទាល់ក្នុងប្រទេសពី ៣ខែ ទៅជា ៦ខែវិញ ហើយជនបរទេសដែលចុះឈ្មោះផ្ទាល់តាមគ្រួសារនឹងត្រូវអោយចេញថ្លៃធានារ៉ាប់រងច្រើនជាងថ្លៃមធ្យមនៃអ្នកចុះឈ្មោះធម្មតា។

ហើយសម្រាប់អ្នកមកលេងហើយស្នាក់នៅជាមួយគ្រួសារ និង អ្នកមានវីសាស្នាក់នៅរយះពេលវែងក៏ត្រូវអោយចេញថ្លៃធានារ៉ាប់រងច្រើនជាងថ្លៃធានារ៉ាប់រងធម្មតាដូចជនបរទេសផ្សេងទៀតផងដែរ។

ក្រសួងក៏មានផែនការដោយមិនអនុញាតិផ្ដល់អោយនៅពេលត្រួតពិនិត្យការពន្យាររយៈពេលស្នាក់នៅ ការអនុញាតិអោយចូលប្រទេសម្ដងទៀត និង ការត្រួតពិនិត្យផ្សេងទៀតប្រសិនបើមានករណីមិនបានបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាព។

보건복지부가 외국인과 재외국민이 국내에 들어와 건강보험으로 값비싼 진료를 받고 빠져나가 버리는 문제를 해소하기 위해 제도 개선에 나섰다.

외국인이 한국 내에서 지역가입자로 건강보험 혜택을 받을 수 있는 최소 체류 기간을 3개월에서 6개월로 늘리고, 외국인 지역가입자 세대에 대해서는 전년도 건강보험 가입자 평균보험료 이상을 내도록 할 예정이다.

방문 동거, 거주 체류자격이 있어도 다른 외국인과 동일하게 평균 건강보험료 이상을 부담해야 한다.

건강보험료를 체납했을 경우 체류 기간 연장 허가, 재입국 등 각종 심사 때 불이익을 준다는 방침이다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중