បង្ហាញវិធានការពង្រឹងការផ្ដល់សេវាព្យាបាលដើម្បីការពារឧក្រិដ្ឋកម្មលើអ្នកជំងឺប្រសៃប្រសាទ

mental-health-3337026_960_720

ថ្មីៗនេះដោយសារតែមានបទឧក្រិដ្ឋទាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺវិកលចរឹក បាននាំអោយមានការទាមទារអោយមានប្រព័ន្ធថែរក្សាអ្នកជំងឺប្រសៃប្រសាទធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែច្រើនឡើង។

បើយោងតាមការពន្យល់របស់អ្នកជំនាញបានអោយដឹងថា ចំពោះអ្នកជំងឺប្រសៃប្រសាទធ្ងន់ធ្ងរ បើសិនជាមានការថែរក្សាអោយបានគ្រប់គ្រាន់នោះ នឹងអាចកាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់លើខ្លួនឯង ឬលើអ្នកដទៃបាន។ ទាក់ទងបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចអោយមានប្រព័ន្ធដែលអាចអោយអ្នកជំងឺប្រសៃប្រសាទធ្ងន់ធ្ងរដែលបញ្ចប់ការព្យាបាលហើយក៏ដោយ ក៏អាចទទួលការព្យាបាលរហូតបានដែរ។

កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ក្រសួងសុខាភិបាល និង សង្គមកិច្ចបានប្រកាស “គម្រោងពង្រឹងការផ្គត់ផ្គង់ការព្យាបាលខាងសង្គមកិច្ចសម្រាប់អ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ” ការប្រកាសនេះ បានដាក់អោមានការពង្រឹង “ប្រព័ន្ធតម្រូវអោយព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅ” ហើយសម្រាប់អ្នកជំងឺប្រសៃប្រសាទធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលចេញមន្ទីរពេទ្យ ទោះបីគ្មានការយល់ព្រមពីសាមីខ្លួនក៏ដោយ ក៏ត្រូវតម្រូវអោយជូនដំណឹងអំពីការចេញពីពេទ្យទៅមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារប្រសៃប្រសាទ និង សុខភាពនៅតំបន់ដែរ។

មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ពេលមានស្ថានភាពអាសន្នពេលប្រៃប្រសាទឡើងខ្លាំង ហើយពង្រឹងប្រព័ន្ធសង្គមកិច្ចថែរក្សាអ្នកជំងឺប្រសៃប្រសាទ ព្រមទាំងពង្រីកប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារប្រសៃប្រសាទផងដែរ។

최근 조현병 환자에 의한 범죄가 잇따르면서 중증 정신질환자에 대한 체계적 관리가 필요하다는 요구가 커졌다.

전문가들의 설명에 따르면 중증 정신질환의 경우 관리만 제대로 해도 자신이나 남을 해치는 위험성이 매우 낮아진다. 이에 정부는 치료를 중단한 중증 정신질환자가 꾸준히 치료받을 수 있도록 제도를 정비하기로 했다.

7월 22일 보건복지부는 ‘중증질환자 지역사회 치료 지원 강화방안’을 발표했다.

유명무실했던 ‘외래치료명령제’를 강화하고, 중증 정신질환자가 퇴원할 경우 본인 동의가 없더라도 퇴원 사실을 지역 정신건강복지센터로 알리는 제도가 실시된다.

또한 정신과적 응급상황에 대한 대응 능력을 키우고, 지역사회의 정신질환자 관리 체계를 강화하며, 정신건강복지센터 기반을 확충하기로 했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중