ការកំណត់ម៉ោងធ្វើការ ៥២ម៉ោង/សប្ដាហ៍ ជៀសមិនផុតពីភាពចលាចលនៃម៉ោងធ្វើការ

office-1209640_1280

ក្រុមហ៊ុនដែលមានបុគ្គលិកចាប់ពី៣០០នាក់ឡើងទៅច្បាប់កំណត់ម៉ោងធ្វើការមួយសប្ដាហ៍៥២នឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា។

គោលដៅចំបងដែលបន្ថយម៉ោងធ្វើការនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើការលើសម៉ោងដោយមិនមានការបែងចែកច្បាស់លាស់។ ម៉ោងធ្វើការក្នុងមួយសប្ដាហ៍ត្រូវបានកំណត់ត្រឹម៤០ម៉ោង និង១២ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃសម្រាក់និងម៉ោងធ្វើការយប់។ បើទោះបីជាមកធ្វើការលឿនឬចេញពីធ្វើការយឺតក៏ដោយបើសិនជាគ្មានការសម្រេចពីប្រធានផ្នែកនោះទេ គឺមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាម៉ោងធ្វើការទេ។

ពេលចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅ ម៉ោងដែលចំណាយពេលធ្វើដំណើរត្រូវរាប់បញ្ចូលក៏ដោយ ប៉ុន្ដែចំពោះការចេញទៅធ្វើការខាងក្រៅនៅក្នុងប្រទេសការកំណត់ចំងាយផ្លូវមានភាពខុសគ្នាដោយអាស្រ័យតាមក្រុមហ៊ុននិមួយៗ។ ពេលចេញទៅផឹកកាហ្វេឬជក់បារីក្នុងម៉ោងធ្វើការត្រូវរាប់បញ្ចូលក្នុងម៉ោងធ្វើការក៏ដោយ ប៉ុន្ដែទោះបីមានការបង្កប់អោយទៅសិក្ខាសាលាឬពិសារអាហារជុំគ្នាដើម្បីបង្កើនភាពស្និតស្នាលពីប្រធានផ្នែកក៏ដោយក៏មិនត្រូវរបានរប់បញ្ចូលក្នុងម៉ោងធ្វើការទេ។

ដោយដឹងថានឹងមិនអាចជៀសផុតពីភាពចលាចលដែលនឹងអាចកើតមានឡើងរយៈពេលយូរអំពីម៉ោងធ្វើ រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់រយៈពេល ៦ខែដើម្បីណែនាំនិងអនុវត្តច្បាប់នេះ។

근로자 300인 이상 직장의 주 52시간 근무제가 7월 1일부터 본격적으로 시작됐다.

근로시간 단축의 가장 큰 목표는 무분별한 초과 근로를 막는 것이다. 주중에는 40시간, 휴일·야간 근로는 12시간으로 제한된다. 일찍 나오거나 늦게 퇴근한다고 해도 부서장의 승인이 없으면 근로시간에 포함되지 않는다.

해외 출장을 갈 때 이동 시간은 포함되지만 국내 출장은 거리에 따라 회사마다 판단 기준이 다르다. 근무 중 잠깐 나가서 커피를 마시거나 흡연하는 건 포함되지만, 친목을 위한 회식이나 워크숍은 부서장이 강요했다고 해도 포함되지 않는다.

근로시간 여부에 대한 혼란이 한동안 불가피할 전망으로, 정부도 6개월 동안 계도 기간을 갖기로 했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중