កាត់បន្ថយការចំណាយសម្រាប់ជំនាន់២០៤០ដើម្បីសម្រួលដល់ការបង្កើតកូន

baby-2923997_1280

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េដែលប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាកំណើនថយចុះបនោះបានចេញវិធានការថ្មីហើយ។

កាលពីថ្ងៃទី៥ខែកក្កដាគណៈកម្មាធិការនៃសង្គមចាស់ជរានិងថយកំណើនប្រជាជនដែលស្ថិតក្រោមការិយល័យប្រធានាធិបតីផ្ទាល់ដោយមានការសហការជាមួយការិយាល័យពាក់ព័ន្ធបានធ្វើការបង្ហាញអំពី “បញ្ហាខ្លឹមដើម្បីប្រទេសមួយដែលមានសុភមង្គលសម្រាប់ស្រ្ដីដែលចិញ្ចឹមកូននិងអាចធ្វើការបាន” ។

ខ្លឹមសារនៃបទបង្ហាញគឺស្ដីអំពីការបង្កើនគុណភាពនៃការរស់នៅរបស់ឪពុកម្ដាយដែលមានកូននិងកំពុងចិញ្ចឹមកូន។ គោលការណ៍នេះត្រូវបានពង្រឹងលើការវិនិយោគផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីការឧបត្ថម្ភក្មេងៗគ្រប់រួបនិងគ្រួសារ តុល្យភាពជីវភាពនិងការងារ។

ហើយគោលការណ៍នេះបានបញ្ចូលនូវនិន្នាការដែលអាចកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងដោយមិនមានការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលណាមួយឡើយ ហើយក៏បានពង្រឹងដល់ថ្លៃចិញ្ចឹមកូនអោយឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងក្នុងមួយគ្រួសារព្រមទាំងកែសម្រួលគោលនរយោបាយដែលអាចអោយប្ដីប្រពន្ធដែលរៀបការរួចអាចទទួលធានារ៉ាប់រងសុខភាពវះកាត់អោយមានផ្ទៃពោះ។

ចំពោះវិធានការដែលទាក់ទងការកាត់បន្ថយការចំណាយថ្លៃព្យាបាលសម្រាប់ស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាមួយធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលបានពង្រីកចំនួនប្រភេទជំងឺដែលត្រូវរាប់បញ្ចូលពី៥ទៅ១១ប្រភេទ។ ហើយសម្រាប់ក្មេងដែលមានអាយុក្រោម១ឆ្នាំធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្លៃព្យាបាលដែលមិនស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលសាមីខ្លួលបង់នោះ ត្រូវបានកាត់បន្ថយមួយចំណែកធំអោយស្ថិតនៅក្រោមចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃថ្លៃចំណាយ។

저출산 문제에 직면한 한국 정부가 새로운 대책을 내놨다.

7월 5일 대통령 직속 저출산고령사회위원회는 관계부처 합동으로 ‘일하며 아이 키우는 행복한 나라를 위한 핵심과제’를 발표했다.

발표 내용의 핵심은 아이와 아이 키우는 부모의 삶의 질 개선이다. 일과 생활의 균형, 모든 아동과 가족 지원을 위한 재정 투자를 강화했다.

임금 삭감없이 육아기 부모의 노동시간을 단축할 수 있는 제도가 추진되고 한부모 가정의 아동 양육비 지원을 강화하며 사실혼 부부도 난임시술 건강보험을 적용받도록 제도를 개선한다.

임산부 의료비 경감 대책과 관련해서는 건강보험 적용 질환 범위를 5개에서 11개로 대폭 확대한다. 만 1세 미만 영아에 대해서는 외래 진료비 건강보험 본인부담금을 절반 이하로 대폭 떨어뜨리기로 했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중