ពលរដ្ឋនៅទីក្រុងសេអ៊ូល៥នាក់ក្នុងចំ១០មានការបើកចំហរចំពោះជនបរទេស

multi

មានការសិក្សាបានបង្ហាញថាមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយទៅតាមអាយុក្នុងការបើកចំហរចំពោះជនបរទេសនិងគ្រួសារពហវប្បធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងសេអ៊ូល។

បើមើលបទបង្ហាញដែលធ្វើបទបង្ហាញដោយសាលាក្រុង’ស្ដីពីការសិក្សាចង្អុលបង្ហាញនូវគោលនយោបាយទីក្រុងប្រចាំឆ្នាំ២០១៨របស់សេអ៊ូលស៊ើវេយ៍’កាលពីថ្ងៃទី៣ខែកក្កដា បានបង្ហាញថា ការបើកចំហរចំពោះជនពិការនិងជនបរទេស អ្នករៀបការអន្ដោប្រវេសន៍រួមទាំងទន់ខ្សោយនៅក្នុងសង្គមនៅពេលអាយុកាន់តែច្រើនកាន់មានការធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំង។

អ្នកដែលមានអាយុក្រោម៤៥ឆ្នាំផ្ដល់ចំលើយវិជ្ជមានខ្ពស់ចំពោះតម្រូវការអោយមាន’គោលនយោបាយអន្ដោប្រវេសន៍សម្រាប់ជនបរទេស’ និង ‘គោលនយោបាយកាត់បន្ថយការរើសអ៊ើងក្នុងសង្គមចំពោះអ្នករៀបការអន្ដោប្រវេសន៍’ ប៉ុន្ដែអ្នកដែលមានវ័យច្រើនបានឆ្លើយចំលើយភាគតិចបំផុតចំពោះតម្រូវការ’គោលនយោបាយអន្ដោប្រវេសន៍សម្រាប់ជនបរទេស’ ហើយឆ្លើយចំលើយព្រួយបារម្មណ៍ខ្ពស់អំពីការខ្លាចបាត់បង់ការងារដោយសារជនអន្ដោប្រវេសន៍។

서울시민의 외국인과 다문화에 대한 포용력은 연령에 따라 차이가 큰 것으로 나타났다.

7월 3일 서울시가 발표한 ‘2018년 서울서베이 도시정책지표조사’를 보면, 장애인과 외국인, 결혼이민자 등 사회적 약자에 대한 포용력이 연령이 높을수록 떨어지는 것으로 나타났다.

45살 이하 연령층에서는 ‘외국인 이민정책’과 ‘결혼 이민자에 대한 사회적 편견 해소 정책’이 필요하다는 응답이 높은 반면, 고령 세대에서는 ‘외국인 이민 정책’이 필요하다는 응답이 낮아지고 ‘이민자들에 의한 일자리 상실’을 우려한다는 응답이 높아졌다.

 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중