ពង្រីកផ្លូវរថភ្លើងលឿនក្នុងទីក្រុងធំៗ

train-2778122_960_720

ចាប់ពីខែកក្កដានឹងដាក់អោយដំណើរការនិងពង្រីកផ្លូវរថភ្លើងលឿននៅខ្សែប៊ូនតាំង ខ្សែក៉្យុងអុឺយចំនួន ៥ខ្សែបន្ថែមទៀតពីលើខ្សែដែលកំពុងដំណើរការក្នុងទីក្រុងដូចជាក៉្យុងអុីន ខ្សែក៉្យុងវ៉ុន ខ្សែចាំងហាំង (ខ្សែរត់លើខ្សែលេខ១ក្នុងក្រុង)ដែលរត់ចំនួន៣៤ដង។

ការពង្រីកខ្សែរត់លើកនេះគឺដើម្បីតម្រូវចំណុចបន្ថែមខ្សែរថភ្លើងលឿនសម្រាប់ម៉ោងចូលធ្វើការនិងម៉ោងចេញពីធ្វើការ។

រថភ្លើងលឿនដែលធ្លាប់រត់១៨ជើងតែរយៈពេលថ្ងៃពីចំណតយុងសានទៅចំណតដុងអុីនឆុនត្រូវបានបន្ថែម៨ជើងថ្មីទៀតសម្រាប់ម៉ោងចូលធ្វើការនិងម៉ោងចេញពីធ្វើការ។

សម្រាប់ខ្សែប៊ូនតាំងពី(ស៊ូវ៉ុន-វ៉ាងស៊ីមលី)ចំណតស៊ូវ៉ុនទៅជុកចុនត្រូវបានបន្ថែមខ្សែរត់ពីជើងដោយរថភ្លើងលឿនក្នុងម៉ោងចូលធ្វើការនិងម៉ោងចេញធ្វើការ។

ខ្សែក៉្យុងអុឺយ(សេអ៊ូល-មូនសាន)បន្ថែមខ្សែរថភ្លើងលឿនថ្មី២ជើងទៀតសម្រាប់ម៉ោងចូលធ្វើការនិងចេញធ្វើការ ហើយនៅពេលថ្ងៃត្រូវបានពន្យាខ្សែរត់១០ជើងរហូទដល់ចំណតមូនសានគឺពីសេអ៊ូលទៅចំណតអុីលសាន។

ពីចំណតក្វាងអ៊ូនដេយ៉ក់-ដុងឌូឆុន(ខ្សែក៉្យុងវ៉ុន)ដូចពីជើងរត់ធម្មតា១០ជើងទៅខ្សែរថភ្លើងលឿនរត់១០ជើងវិញ។

ចំពោះខ្សែចាងហាង(ឆុនអាន់-ស៊ីនឆាង)បន្ថែមខ្សែរត់២ជើងទៀតគឺពី៨ជើងទៅ១០ជើងដោយរថភ្លើងលឿន។

7월 1일부터 수도권에서 운행 중인 경인선, 경원선, 장항선(이상 수도권 전철 1호선), 분당선, 경의선 등 광역전철 5개 노선에서 총 34회의 급행전철이 신설 또는 확대 운행한다.

이번 확대는 출퇴근 시간의 급행 신규 추가에 초점이 맞춰져 있다.

용산역에서 동인천역까지 낮 시간대만 18회 운행하던 특급전동열차를 출퇴근 시간대에 8회 신규로 추가한다.

분당선(수원-왕십리)은 수원-죽전 구간을 급행으로 운행하는 급행전철 2회를 출퇴근시간대에 신규로 추가한다.

경의선(서울-문산)은 출퇴근 시간대 급행전철 2회를 신규 추가해 운행하고 기존 낮 시간대에 서울역에서 일산역까지 운행 중인 급행전철 10회를 문산역까지 연장한다.

광운대역-동두천역(경원선) 구간은 낮시간대 일반전철 10회를 급행전철 10회로 전환해 운행한다.

장항선 구간(천안-신창)은 급행전철을 기존 8회에서 10회로 2회 추가한다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중