ថ្លៃពិនិត្យ ខួរក្បាល និង ប្រព័ន្ធឈាមដោយម៉ាសុីន MRIនឹងថយចុះចាប់ពីខែកញ្ញា

MRI

ចាប់តាំងពីពេលដែលបានផ្លាស់ប្ដូរពីការព្យាបាលគ្មានប្រាក់បៀរវត្តន៍ដោយមិនអាចទទួលធានារ៉ាប់រងទៅជាការព្យាបាលដោយមានប្រាក់បៀរវត្តន៍នោះមកតម្លៃពិនិត្យខួរក្បាលនិងប្រព័ន្ធឈាមតាមម៉ាសុីនMRI (បច្ចេកទេសថតឆ្លុះដោយប្រើដែនម៉ាញេទិចនិងរលកវិទ្យុដើម្បីជាលិកានិងកោសិកាទន់)នឹងចុះថ្លែ។

បើយោងតាមក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងសុខាភិបាលនិងមូលនិធិធានារ៉ាប់រងបានសម្រេចដាក់បញ្ចូលធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ការពិនិត្យខួរក្បាលនិងប្រព័ន្ធឈាមតាមម៉ាសុីនMRIចាប់ពីខែកញ្ញា។

កាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនទន្ទឹមពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសសេចក្ដីប្រកាសស្ដីអំពីការពង្រឹងការធានាធានារ៉ាប់រង(មូនជេអុីនឃែរ)នោះ ក្រសួងបានសម្រេចវិសាលភាពដាក់បញ្ចូលធានារ៉ាប់រងតាមកម្រិតអំពីការពិនិត្យតាមម៉ាសុីនMRIទាំងអស់រហូតដល់ឆ្នាំ២០២១។

ការពិនិត្យតាមម៉ាសុីនMRIនឹងត្រូវបង់នៅខែកញ្ញាឆ្នាំនេះគឺពិនិត្យប្រព័ន្ធឈាមក្នុងខួរក្បាល ឆ្នាំ២០១៩ពិនិត្យផ្នែកក្បាលនិងក ក្បាលពោះ ដើមទ្រូង ដងខ្លួន និង ជំងឺសំខាន់ៗផ្សេងទៀត ឆ្នាំ២០២០ពិនិត្យជំងឺទាក់ទងគ្រោងឆ្អឹង ហើយនៅឆ្នាំ២០២១ពិនិត្យជំងឺទាក់ទងប្រព័ន្ធសាច់ដុំនិងឆ្អឹង។

건강보험 적용을 받지 못하는 비급여 진료에서 급여대상으로 전환되며 뇌·혈관 자기공명영상장치(MRI) 검사비가 낮아진다.

6월 29일 보건복지부와 건강보험공단에 따르면 올해 9월부터 뇌·혈관 MRI 검사에 건강보험을 적용하기로 했다.

지난해 8월 보건복지부는 건강보험의 보장성을 강화하는 내용의 ‘문재인 케어’를 발표하면서 2021년까지 모든 MRI 검사에 대해 단계적으로 보험적용을 확대해나가기로 했다.

올해 9월 뇌혈관에 이어 2019년에는 두경부·복부·흉부·전신·특수 질환, 2020년에는 척추질환, 2021년에는 근골격계 질환의 MRI검사에 보험급여가 지급된다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중