ឆ្នាំក្រោយធានារ៉ាប់រងសុខភាពបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននឹងឡើង ៣.៤៩%

4444

ឆ្នាំ២០១៩ធានារ៉ាប់រងសុខភាពត្រូវសម្រេចតម្លើងខ្ពស់ជាងឆ្នាំនេះ ៣.៤៩%ដែលស្មើរនិង ៦.៤៦%។ តម្លៃធានារ៉ាប់រងនឹងឡើងពី៣០០០~៤០០០វ៉ុនជារៀងរាល់ខែ។

នៅថ្ងៃទី២៨ខែមិថុនា ក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងសុខមាលភាពបានសម្រេចតម្លើងថ្លៃធានារ៉ាប់រងពី៦.២៤%ទៅ ៦.៤៦%សម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននៅឆ្នាំ២០១៩។ សម្រាប់ថ្លៃពន្ធបន្ថែមលើថ្លៃធានារ៉ាប់រងសម្រាប់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះនៅតំបន់នឹងឡើងពី ១៨៣.៣វ៉ុន ទៅ ១៨៩.៧វ៉ុន។

ក្រៅពីថ្លៃធានារ៉ាប់រងដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបង់ ថ្លៃធានារ៉ាប់រងដែលបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនត្រូវបង់ជារៀងរាល់ខែនោះឡើងពី ១០,៦២៤២វ៉ុន ទៅ ១០,៩៩៨៨វ៉ុន។ ហើយថ្លៃធានារ៉ាប់រងដែលអ្នកចុះឈ្មោះនៅតំបន់គិតតាមវ័យឡើងពី ៩៤,២៤៨វ៉ុន ទៅ ៩៧,៥៧៦វ៉ុនដែលកើនឡើងចំនួន៣,២៩២វ៉ុន។

ការតម្លើងថ្លៃធានារ៉ាប់រងលើកនេះគឺជាជម្រើសរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយបានពិនិត្យលើគោលនយោបាយពង្រឹងធានារ៉ាប់រងសុខភាព(មូនជេអុីនឃែរ) និង តម្លៃបង់ធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកដែលមានចំណូលទាបជាដើម។

2019년 건강보험료율이 올해보다 3.49% 오른 6.46%로 결정됐다. 월평균 3000~4000원가량 보험료가 올라간다.

6월 28일, 보건복지부는 2019년 직장가입자 건간보험료율을 올해 6.24%에서 6.46%로 인상하기로 결정했다. 지역가입자 보험료 부과점수당 금액은 183.3원에서 189.7원으로 오른다.

사업자 부담분 제외한 직장가입자가 부담해야 하는 월평균 보험료는 10만6242원에서 10만9988원으로 3746원 오른다. 지역가입자는 세대당 월평균 보험료가 9만4284원에서 9만7576원으로 3292원 인상된다.

이번 인상은 정부의 건강보험 보장성 강화대책(문재인 케어)과 저소득층 보험료 부담 경감 등에 따른 선택이다.

 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중