ចុះឈ្មោះយកប្រាក់ចំណូលកុមារខែ១០មុឺនវ៉ុន

888

ការចុះឈ្មោះយកប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់កុមារត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា។ ប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់កុមារត្រូវផ្ដល់អោយកុមារដែលមានវ័យក្រោម៦ឆ្នាំដែលមានឪពុកម្ដាយមានចំណូលទាបជាងចំណូលដែលត្រូវបានកំណត់ទទួលស្គាល់។

ចំណូលដែលត្រូវបានកំណត់ទទួលស្គាល់ដោយគិតចំនួនចំណូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិនៃគ្រួសារគឺគ្រួសារមានសមាជិក៣នាក់មានចំណូលក្រោម ១១៧០មុឺនវ៉ុន និងគ្រួសារមានសមាជិក៤នាក់មានចំណូលក្រោម១៤៣៦មុឺនវ៉ុន អាចទទួលប្រាក់ចំណូលសម្រាប់កុមារ។

ប្រាក់ចំណូលដែលផ្ដល់អោយមានចំនួន១០មុឺនវ៉ុន

ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់កុមារអាចចុះឈ្មោះនៅមឈ្ឈមណ្ឌលភូមិឃុំដែលជាអាស័យដ្ឋានរបស់កុមារឬចុះឈ្មោះតាមគេហទំពរសង្គមកិច្ច(www.bokjiro.go.kr) ហើយនឹងផ្ដល់អោយនៅខែសីហាខាងមុខ។

아동수당 신청이 지난 6월 20일부터 시작됐다.

아동수당은 부모의 소득 인정액이 선정기준 이하인 만 6살 미만 아동한테 지급된다.

가구의 소득과 재산을 반영한 소득 인정액이 3인 가구 기준 월 1170만원 이하, 4인 가구 월 1436만원 이하일 때 아동수당을 받는다.

지급 금액은 월 10만원이다.

아동수당은 아동의 주민등록주소지 읍면동 주민센터나 복지로 홈페이지(www.bokjiro.go.kr)로 신청할 수 있으며 오는 9월부터 지급한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중