តុលាការខេត្តស៊ូវ៉ុន ដំណើរការប្រព័ន្ធរៀបចំអោយមានមេធាវីជួយធ្វើបណ្ដឹងសម្រាប់ជនបរទេស

suwon

តុលាការខេត្តស៊ូវ៉ុនចាប់ដំណើរការប្រព័ន្ធរៀបចំអោយមានមេធាវីជួយធ្វើបណ្ដឹងសម្រាប់ជនបរទេសពីថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា។

ប្រព័ន្ធនេះគឺជាប្រព័ន្ធដែលរៀបចំអោយមានមេធាវីចាំទទួលរឿងជម្លោះដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនបរទេសដែលមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង់ថ្លៃជួលមេធាវី ឬក៏សម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលទទួសសញ្ជាតិហើយ ប៉ុន្ដែនៅខ្វះខាតសមត្ថភាពភាសានៅពេលដែលពួកគេដំណើរការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការ។

ប្រសិនបើចង់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ គឺត្រូវប្រើតាមរយៈកន្លែងប្រឹក្សាយោបល់ទទួលពាក្យបណ្ដឹងទូទៅរបស់តុលាការ។

តុលាការខេត្តស៊ូវ៉ិនបានដាក់ភារកិច្ចនេះដល់មេធាវីនៅក្នុងមន្ទីរចំនួន១៨នាក់ដែលស្ទាត់ជំនាញភាសាបរទេសនិងមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលប្រកបដោយជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់ជនបរទេសដើម្បីដំណើរការប្រព័ន្ធនេះ។

수원지법이 6월 11일부터 ‘외국인 소송구조 지정변호사제도’를 시행한다.

이는 변호사 비용을 지불할 여력이 되지 않는 외국인 또는 한국 국적을 취득했지만 언어에 익숙하지 않은 이주민이 소송을 진행할 때 법원이 지정한 변호사를 연결해 무료로 변론을 받을 수 있도록 하는 제도이다.

이 제도를 이용하려면 법원 종합민원실 상담 창구를 통해 문의하면 된다.

수원지법은 제도 시행을 위해 외국어에 능통하거나 외국인 사건에 관한 전문성을 가진 관내 변호사 18명을 외국인 소송구조 지정변호사로 위촉했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중