ច្បាប់កែប្រែប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

최저임금법

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ច្បាប់កែប្រែប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាត្រូវឆ្លងការប្រជុំសម្រេចរបស់រដ្ឋសភា។ ច្បាប់កែប្រែថ្មីនេះមានបញ្ចូលអំពីប្រាក់លើកទឹកចិត្តទៀងទាត់ ប្រាក់ថ្លៃអាហារ  ប្រាក់ថ្លៃធ្វើដំណើរ និងប្រាក់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្រោយពេលត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញជាដើមត្រូវបញ្ចូលមួយផ្នែកជាមួយប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា។

រដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលបានពន្យល់ថាការដែលប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាឡើងយ៉ាងលឿនបែបនេះគឺដើម្បីជួយដោះស្រាយបន្ទុករបស់និយោជក ប៉ុន្ដែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយខាងសហជីពកម្មករបានប្រឆាំងចំពោះការពន្យល់នេះដោយលើកឡើងថានេះគឺជាការធ្វើអោយបាត់ប្រសិទ្ធិភាពនៃការឡើងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា។

រហូតមកដល់ឥឡូវប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាបានបញ្ចូលក្នុងប្រាក់ខែគោលដែលគណនាលើប្រាក់ឈ្នួលនៃប្រាក់ខែគោក្នុងប្រាក់ខែគោលនិងប្រភេទការងារព្រមទាំងតួនាទីដោយបានបែងចែកលើប្រាក់គោ ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ប្រាក់ថ្លៃអាហារឬក៏ប្រាក់ថ្លៃធ្វើដំណើរនៅលើបញ្ជីបើកប្រាក់ខែ។

នៅពេលដែលច្បាប់កែប្រែត្រូវបានសម្រេចហើយនោះ​ប្រាក់លើកទឹកចិត្តទៀងទាត់និងប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្រោយពេលត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញនឹងត្រូវបូកបញ្ចូលក្នុងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅ។

ចំពោះប្រាក់លើកទឹកចិត្តគឺលើសពី២៥%នៃប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ហើយប្រាក់ថ្លៃអាហារឬក៏ប្រាក់ថ្លៃធ្វើដំណើរបូកទាំងប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្រោយពេលត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញគឺលើសពី៧%នៃប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា។

សមាមាត្រនេះវាអាចធ្លាក់ចុះទៅតាមដំណាក់កាល ប៉ុន្ដែនៅឆ្នាំ២០២៤ប្រាក់លើកទឹកចិត្តទៀងទាត់និងប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្រោយត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញនឹងត្រុវបូកបញ្ចូលទាំងអស់។

ហើយចំពោះប្រាក់ខែគោលដែលទទួលបាន១៥៧មុឺន ហើយកម្មករដែលទទួលប្រាក់លើកទឹកចិត្ត៥០មុឺនវ៉ុន ប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្រោយពេលត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញ២០មុឺនវ៉ុន ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត៣៩មុឺននៃ២៥% និងប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្រោយពេលត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញ១១មុឺននៃ៧%នៃប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ១៥៧មុឺននឹងត្រូវបញ្ចូលក្នុងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា។ មានន័យថាក្នុងចំណោមប្រាក់លើកទឹកចិត្ត១១មុឺន និងក្នុងចំណោមប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្រោយពេលត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញ៩មុឺនគឺត្រូវបូកជាមួយប្រាក់គោលនិងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា។

ចំពោះមុខចំណូលរបស់កម្មករនិមួយៗគឺខុសគ្នា។ ទោះជាកម្មករដែលទទួលប្រាក់ខែក្រោម២៥០មុឺនក៏ដោយ កម្មករដែលទទួលប្រាក់លើកទឹកចិត្តនិងប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្រោយពេលត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញមានចំនួនច្រើននោះគឺមានផលប៉ះពាល់ដោយសារការកែប្រែច្បាប់ថ្មីនេះ។

ខាងរដ្ឋាភិបាលបានបំភ្លឺចាប់តាំងពីដំបូងមកថានឹងខិតខំស្វែងរកតុល្យភាពនៅក្នុងគោលដៅទាំងពីរដើម្បីអោយបន្ថយបន្ទុករបស់កម្មករកម្មការីនីដែលមានប្រាក់ខែទាប និង ក្រុមហ៊ុនមធ្យម ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចនិងឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈការកែប្រែច្បាប់លើកនេះ។

ខាងសហជីពកម្មករកំពុងតវាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកែប្រែច្បាប់លើកនេះ។

5월 28일, 최저임금법 개정안이 국회 본회의를 통과했다.

개정안은 정기 상여금과 식비, 교통비 등 복리후생비 일부를 최저임금에 포함하는 내용을 담고 있다.

국회와 정부는 최저임금의 급격한 인상에 따른 사용자의 부담을 덜기 위한 것이라고 설명하고, 노동계는 최저임금 인상 효과를 없애는 조치라며 강하게 반발하고 있다.

지금까지는 일반적으로 기본급, 상여금, 식비, 교통비 등의 항목으로 나뉘어 있는 월급 명세서에서 기본급과 직무·직책 수당 등의 고정 수당만 최저임금 산입범위에 포함됐다.

개정안이 통과되면서 내년부터는 최저임금 산입범위에 정기 상여금과 복리후생비 일부가 포함된다.

상여금의 경우 최저임금의 25% 넘는 금액, 식비나 교통비 등의 복리후생비는 7% 넘는 금액이 최저임금에 포함된다. 이 비율은 단계적으로 낮아져 2024년이면 정기상여금과 복리후생비 전액이 포함된다.

월 최저임금인 157만 원을 기본급으로 받고 상여금을 50만 원, 복리후생비를 20만 원 받는 근로자의 경우 상여금은 157만 원의 25%인 39만 원, 복리후생비는 7%인 11만 원을 넘는 금액부터 최저임금에 포함됩니다. 상여금 중 11만 원과 복리후생비 중 9만 원이 기본급과 함께 최저임금으로 산출되는 셈이다.

근로자마다 임금의 세부 항목이 다르다. 똑같이 2,500만 원 이하의 임금을 받고 있더라도 성과급이나 복리후생비를 상대적으로 많이 받는 저임금 노동자는 개정안으로 인해 피해를 볼 수 있다.

정부는 당초 이번 개편을 통해 저임금 노동자의 임금보장과 중소기업과 소상공인의 부담 완화라는 두 목표 사이에서 균형을 찾겠다고 밝혔다.

노동계는 이번 개정안에 강경하게 맞서고 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중