ករណីស្លាប់របស់កុមារក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ គឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

child

នៅឆ្នាំ២០១៦ចំនួនកុមារស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមានចំនួន២៧០នាក់ដែលស្មើរនិងមធ្យមភាគ ០.៧% ក្នុងមួយថ្ងៃបានស្លាប់។

ប្រសិនបើមើលនៅក្នុងឯកសារដែលបានបង្ហាញដោយមន្ទីរស្ថិតិកាលពីថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា នៅក្នុងចំនួនប្រជាជន១០មុឺននាក់ ចំនួនកុមារស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់មានចំនួន ៣.៩នាក់ គឺជាចំនួនដែលធ្លាក់ចុះ១/២ នៃចំនួនស្លាប់របស់កុមារកាលពី១០ឆ្នាំមុនមានចំនួន៨.១នាក់។

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៤ដល់ឆ្នាំ២០១៦ករណីកុមារស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់មានដូចជា គ្រោះថ្នាកចរាចរណ៍ ថប់ដង្ហើម លង់ទឹក ធ្លាក់ជាដើម។ ជាពិសេស ក្នុងចំណោមកុមារស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ៤៣.៧% គឺគ្រោះថ្នាក់ពេលថ្មើរជើង ចុងសប្ដាហ៍និងទៅសាលា ៥០.៤% (ម៉ោង៨ និង ម៉ោង១៦-២០) រយៈរង្វាស់ម៉ោងនិមួយៗ ៤៤.៤% កើតឡើងញឹកញាប់។

2016년 한국 어린이 사고 사망자수는 총270명으로 하루 평균 0.7명이 사망했다.

5월 3일 통계청이 발표한 자료를 보면, 인구 10만명당 어린이 사고 사망률은 3.9명으로 10년 전 8.1명 대비 1/2 수준으로 감소했다.

2014부터 2016년까지 어린이 사고 사망 원인은 교통사고, 질식, 익사, 추락 사고 순으로 나타났다.

특히 어린이 교통사고 사망 중 43.7%는 보행자 사고로, 주말(50.4%)과 등하교(8시 및 16-20시) 시간대(44.4%)에 집중됐다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중