ឧ៌នភាពហិរញ្ញវត្ថុនៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលជនបរទេសចុះក្នុងតំបន់មានចំនួន២០៥០អក់វ៉ុន

123

គិតត្រឹមឆ្នាំមុនចំនួនជនបរទេសដែលចុះធានារ៉ាប់រងក្នុងតំបន់មានចំនួន២៧មុឺននាក់ ហើយតាមរយៈចំនួននេះបណ្ដាលអោយមមានឪ៌នភាពហិរញ្ញវត្ថុធានារ៉ាប់រងចំនួន២០៥០អក់វ៉ុន។ ប្រាក់ពន្ធដែលទទួលបានពីធានារ៉ាប់រងមានចំនួន១០០១អក់វ៉ុនប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្ដែថ្លៃព្យបាលដែលខាងសហគ្រាសបានបង់នោះមានចំនួនរហូតដល់៣០៥១អក់វ៉ុនឯណោះ។

ព្រោះតែជនបរទេសបានចុះឈ្មោះក្នុងតំបន់បណ្ដាលអោយឪ៌នភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ២០១៥មានចំនួនពី១៣៥៣អក់វ៉ុន ឆ្នាំ២០១៦ ១៧៧៤អក់វ៉ុន ឆ្នាំ២០១៧ ២០៥០អក់វ៉ុន ដែលចំនួននេះកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

សម្រាប់បច្ចុប្បន្នជនបរទេសដែលស្នាក់នៅលើសពី៣ខែ ហើយអ្នកដែលចុះក្នុងតំបន់កាលពីឆ្នាំមុនថ្លៃធានារ៉ាប់រងមធ្យមក្នុងមួយខែ(៨មុឺន៩៩៣៣វ៉ុន) ឬក៏បង់ផ្ដាច់ក្នុងមួយខែដែលជាចំនួនដែលអាចទទួលបាននោះនឹងអាចចុះឈ្មោះយកធានារ៉ាប់រងបាន។ មានការរិះគន់ថាត្រូវតែទប់ស្កាត់ករណីដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍។

지난해 기준 건강보험 외국인 지역가입자 수는 27만명으로 이로 인해 발생하는 건강보험 재정 적자만 2050억원으로 조사됐다.

보험료 부과액은 1001억원이었지만 공단에서 지출하는 진료비는 3051억원에 달했다.

외국인 지역가입자로 인한 재정적자는 2015년 1353억원에서 2016년 1774억원, 2017년 2050억원으로 해마다 늘어나고 있다. 외국인 건보 자격 기준이 느슨하다는 지적이 나오는 이유다.

현재는 3개월 이상 체류, 전년도 지역가입자 월평균 보험료(8만9933원) 한 달치 납부 등 조건이 충족하면 건강보험 대상이 된다.

혜택만 받는 경우를 막아야 한다는 지적이 나온다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중