កូរ៉េ ‘ការប្រកាន់យកភាពខុសគ្នា’ស្ថិតនៅលេខរៀងទី២៦ ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន២៧ប្រទេស

bbc_news_logo (1)

ការសិក្សាមួយបានបង្ហាញលទ្ធផលថានៅក្នុងសង្គមប្រទេសកូរ៉េការមានចិត្តអធ្យាស្រ័យនិងការប្រកាន់យកនូវភាពខុសគ្នាចំពោះអ្នកដទៃមានកម្រិតទាបបំផុតនៅទូទាំងសាកលលោក។

បើយោងតាមការសិក្សា ‘ការសិក្សារអន្តរជាតិ’របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍BBCរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា បានបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃសំណួរដែលថា ‘តើប្រជាជនកូរ៉េមានការអធ្យាស្រ័យចំពោះដទៃដោយផ្អែកលើស្ថានភាពនៅជុំវិញ វប្បធម៌ និង ទស្សនៈរបស់អ្នកនោះដែរឬទេ?’នោះ មានចំនួនតែ ២០%ប៉ុណ្ណោះដែលឆ្លើយថា ‘មានការអធ្យាស្រ័យ’។ ដែលការសិក្សានេះធ្វើឡើងលើប្រទេសចំនួន២៧ប្រទេស ហើយប្រទេសកូរ៉េស្ថិតនៅលេខរៀង២៦ក្នុងចំណោមនោះ។

ប្រទេសកាណាដាដែលជាប្រទេសមានការអធ្យាស្រ័យដោយវិជ្ជមានចំពោះជនភៀសខ្លួនមានចំនួន៧៤%ដែលស្ថិតនៅលេខរៀងទី១ ហើយប្រទេសហុងហ្ការីស្ថិតនៅកម្រិតទាប១៦%។ ហើយជនជាតិកូរ៉េក៏បានបង្ហាញភាពអវិជ្ចមានទាបបំផុតក្នុងការទុកចិត្តអ្នកដទៃ។

ចំពោះសំណួរ ‘តើអ្នកមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដែរឬទេលើអ្នកដទៃ?’ ជនជាតិកូរ៉េបានឆ្លើយចំលើយវិជ្ជមានត្រឹមតែ១២%ប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ចំលើយ ៨៨%ផ្សេងទៀតលើចំណុច’យើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចជាមួយអ្នកដទៃ’ ដែលជាចំលើយអវិជ្ជមានខ្ពស់លេខទី៦ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់។

ជាពិសេស៣៥%នៃអ្នកឆ្លើយសំណួរឆ្លើយថា’មានការទុកចិត្តតិចបំផុតចំពោះអ្នកដែលមាននិន្នាការនយោបាយខុសគ្នា’ ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលតំណាងក្នុងការសិក្សារ។

ក្រុមហ៊ុនសិក្សាមតិសាធារណៈ អុីបសូស ម៉ូរី បានធ្វើការសិក្សានេះដោយមានការចូលរួមពីមនុស្សចំនួន១មុឺន៩ពាន់អ្នកមកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន២៧ប្រទេសក្នុងសាកលលោកសម្រាប់ការសិក្សាមួយនេះដោយបានទទួលគម្រោងពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍BCC ។

타인에 대한 한국 사회의 관용과 포용력이 전 세계 최하위 수준이라는 설문 조사 결과가 나왔다.

영국 BBC 방송이 현지시간 4월 23일 발표한 설문조사 ‘글로벌서베이’에 따르면 “배경과 문화, 견해가 다른 이들에게 한국 사람들은 얼마나 관용적이냐”는 질문에 20%만 ‘매우 관용적’이라고 답했습니다. 조사 대상 27개국 가운데 26위에 머문 수치다.

난민을 포용하는 데 가장 적극적인 캐나다가 74%로 1위를 지켰고, 최하위는 16%를 기록한 헝가리가 차지했다.

한국인은 타인에 대한 신뢰감도 매우 낮은 것으로 나타났다.  

‘다른 사람 대다수를 신뢰할 수 있느냐’는 질문에 한국인 12%만이 긍정적인 답변을 내놨다. 나머지 88%는 ‘사람들을 대할 때 주의가 필요하다’고 답해 부정적 비율이 조사 대상국 중 6번째로 높았다.

특히 응답자의 35%가 ‘다른 정치견해를 가진 사람을 가장 덜 신뢰한다’고 답해 조사 대상국 중 최고치를 기록했다.

이번 조사는 여론조사업체 입소스 모리가 BBC의 의뢰를 받아 전세계 27개국 1만 9천여 명을 상대로 실시했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중