រូបិយប័ណ្ណក្លែងក្លាយមិនមានការថយចុះ

don-1881711_960_720

កាលពីឆ្នាំមុនធនាគារសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានទទួលការរាយការណ៍អំពីរូបិយប័ណ្ណក្លែងក្លាយមានចំនួនសរុប ១,៦០៩សន្លឹង ប្រៀបជាមួយឆ្នាំមុនទៀតគឺមានការកើនឡើង១៦.៨%។ ចំនួនតាមសន្លឹករូបិយប័ណ្ណនិមួយៗ សន្លឹងមួនមឺនមាន (១,១៩៦សន្លឹក) សន្លឹកប្រាំពាន់មាន (៣២២សន្លឹក) សន្លឹងប្រាំមឺនមាន (៧៧សន្លឹក) សន្លឹកមួយពាន់មាន (១៤សន្លឹក)

ការទទួលផលអាក្រក់នៃរូបិយប័ណ្ណក្លែងក្លាយភាគរកឃើញនៅតាមផ្សារធម្មតាឬផ្សារបូរាណដែលប្រើប្រាស់លុយសន្លឹកក្នុងការទិញលក់។ មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានករណីចរាចររូបិយប័ណ្ណក្លែងក្លាយនៅតាមហាងលក់ចំណីអាហារស្រាប់ តូបលក់ទំនិញមធ្យម ហាងលក់គ្រឿងដែក និងនៅពេលជិះតាក់ស៊ីជាដើម។

រូបិយប័ណ្ណក្លែលក្លាយជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់អ្នកដែលបានទទួលផ្ទាល់។ ប្រសិនបើមិនចាប់ឧក្រិដ្ឋជនអោយលុយវិញនៅកន្លែងនោះទេ នៅពេលក្រោយទោះបីដឹងថាជាប្រាក់ក្លែងក្លាយក៏មិនអាចទទួលថ្លៃជំងឺចិត្តបានដែរ។

ធនាគារជាតិនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានអោយដឹងថាចំពោះក្រដាសប្រាក់ពិតប្រាកដដែលខូច ធនាគារមានតួនាទីផ្ដល់ជំងឺចិត្តលើការខូចខាតបាន ក៏ប៉ុន្ដែក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយធនាគារមិនមានតួនាទីបែបនោះទេ។ ដោយសារការដែលទាមទារអោយធនាគារផ្ដល់ថ្លៃជំងឺចិត្តលើការផលិតក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយគឺបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ជាច្រើន។

지난해 한국은행이 신고받은 위조지폐는 총 1,609장으로 전년 대비 16.8%나 증가했다. 종류별로는 만원권(1,196장), 5천원권(322장), 5만원권(77장), 천원권(14장) 순이었다.

위조지폐 피해는 주로 현금 거래가 많이 이용되는 전통시장이나 재래시장에서 발생한다. 또 편의점, 슈퍼마켓, 철물점, 택시에서도 위조지폐를 유통하는 경우가 많다.

위조지폐는 받은 사람에게 직접 피해가 돌아간다. 현장에서 범인을 잡아 돈을 돌려받지 않는 이상, 차후 위조지폐인 것을 알 경우 이를 보상받지 못하기 때문이다.

한국은행은 진짜 지폐가 손상됐을 경우에는 일정한 피해보상 의무가 있지만, 위폐에는 그런 의무가 없다. 위폐를 직접 만들어 은행에 보상을 요구하는 등 악용될 소지가 많기 때문이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중