ពលការនីដែលរងគ្រោះអំពើហឹង្សារផ្លូវភេទ អាចប្ដូរក្រុមហ៊ុនបានដោយគ្មានការយល់ព្រមពីថៅកែ

stop-1131143_960_720

កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា សហព័ន្ធលំបំបាត់អំពើហឹង្សារនិងការបៀតបៀនកេរ្ដិ៍ខ្មាស់នៃរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមសភាពមកពីមន្ទីរនៃរដ្ឋាភិបាលចំនួន១២ ព្រមទាំងក្រសួងគ្រួសារស្រ្ដីបានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីវិធានការ។ វិធានការដែលបានលើកឡើងមានដូចជា ប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងធ្វើការបន្ទាន់ និង មជ្ឈមណ្ឌលរាយការណ៍ដោយប្រើឈ្មោះពិតដែលមានប្រើភាសាបរទេសជាដើម។

ពលការនីដែលបានរងអំពើហឹង្សារផ្លូវភេទពីថៅកែអាចប្ដូរកន្លែងធ្វើការបានភ្លាមៗ។ កាលពីមុនពលករបរទេសមិនអាចប្ដូរកន្លែងធ្វើការបានឡើងប្រសិនបើគ្មានការយល់ព្រមពីថៅកែនោះ។ ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ដោយប្រើភាសាបរទេសនឹងរៀបចំអោយប្រើប្រាស់ក្នុងខែនេះ។

ក្រសួងការងារបានសម្រេចប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធបកប្រែ ‘ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ការបៀតបៀតកេរ្ដិ៍ខ្មាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន’នៅក្នុងគេហទំពររបស់ខ្លួន។ ហើយក្រសួងក៏បានពង្រឹងការភ្ជាប់អ្នកទី៣ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សេវាបកប្រែសំរាប់ភាសារផ្សេងៗដែលមានអ្នកពិគ្រោះយោបល់តាមទូរសព្ទដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលទូរស័ព្ធ ដានូរី (1577-1366) មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មជនបរទេសចម្រុះ (1345) និង មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានជនបរទេស (1577-0071) ដែលអាចទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរសព្ទបានរហ័ស និង អោយមានការណែនាំនិងត្រួតពិនិត្យលើថៅកែដែលបានរាយការណ៍។

មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងមានក្រសួងមានគម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទីលំនៅស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដល់ពលការនីបរទេសដែលរងគ្រោះអំពើហឹង្សារផ្លូវភេទ និង ដំឡើងប្រព័ន្ធថ្មី ‘ទីស្នាក់ការប្រឹក្សាយោបល់ស្រ្ដីរងគ្រោះអំពើហឹង្សារផ្លូវភេទជំនាញ’ដែលអាចផ្ដល់នូវការប្រឹក្សាយោបល់បញ្ហាទូទៅ២៤ម៉ោង។

4월 17일, 여성가족부 등 12개 정부부처로 구성된 범정부성희롱·성폭력근절추진협의회가 대책을 발표했다.

‘긴급 사업장 변경 제도’, 외국어판 ‘익명신고센터’ 등이 주요 내용이다.

사용자에게 성폭행을 당하 이주여성노동자는 즉시 사업장을 변경할 수 있게 된다. 이주노동자는 사용자 동의 없이 마음대로 사업장을 바꿀 수 없었다.

외국어판 신고시스템도 이달 중 마련된다.

고용노동부가 홈페이지 내 ‘직장 내 성희롱 익명 신고시스템’을 번역판으로도 운영하기로 했다. 다국어 상담전화인 다누리 콜센터(1577-1366)와 외국인 종합지원센터(1345), 외국인력상담센터(1577-0071) 등과의 핫라인 구축, 제3자 통역지원서비스 제공 등 상호 연계를 강화하고, 신고 사업장에 대한 지도·점검을 하기로 했다.

또 폭력 피해 이주여성에 대한 임대주택 지원을 확대하고 복합적 문제를 원스톱으로 지원하는 ‘폭력피해이주여성 전문상담소’도 새로 설치할 계획이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중