បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ព្រមគ្នាទូទាំងប្រទេសលើកទី៧

BBS_201803290127433280

នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ព្រមគ្នាទូទាំងប្រទេសលើកទី៧នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការ។

យុទ្ធនាការណ៍បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ព្រមគ្នាទូទាំងប្រទេសនឹងដំណើរការព្រមគ្នាទាំង៧សម្រាប់អភិបាលក្រុងធំៗ(អភិបាលក្រុងសេអ៊ូល អភិបាលក្រុងក្យុងគីដូ ។ល។) ចៅសង្កាត់ថ្នាក់ក្រោម(ចៅសង្កាត់សាលាសង្កាត់ជុងឡូ អភិបាលក្រុងស៊ូវ៉ុន ។ល។) សមាជិកសង្កាត់តំបន់ សមាជិកស្មើតំណាងទីក្រុងធំៗ សមាជិកសង្កាត់ថ្នាក់ក្រោម សមាជិកស្មើតំណាងថ្នាក់ក្រោម រួមទាំងគណៈត្រួតពិនិត្យផ្នែកអប់រំ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នៅពេលដែលអ្នកតំណាងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវបានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវគ្រប់លក្ខខ័ណ្ឌហើយ នឹងដំណើរការព្រមគ្នាជាមួយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងអាណ័ត្ដិនេះ។ សម្រាប់ខែមេសានាពេលបច្ចប្បន្ននេះការចុះឈ្មោះតំណាងអ្នកឈរឈ្មោះបានបញ្ចប់ ហើយកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការណ៍បោះឆ្នោត។

ការចុះឈ្មោះអ្នកឈរឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី២៤(ព្រហស្បត្តិ៍) ដល់ថ្ងៃទី២៥(សៅរ៍) ហើយថ្ងៃធ្វើយុទ្ធនាការណ៍បោះឆ្នោតផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ម៉ោង១២យប់ មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃ។ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនាគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាក់។

오는 6월 13일 제7회 전국동시지방선거가 진행된다.

전국동시지방선거에선 광역단체장(서울시장, 경기도지사 등), 기초단체장(종로구청장, 수원시장 등), 지역구광역의원, 비례대표광역의원, 지역구기초의원, 비례대표기초의원, 교육감 등 7개의 선거를 동시에 실시한다.

2017년 4월 10일부터 2018년 5월 14일까지 실시사유가 확정된 재·보궐선거(국회의원 등)는 이번 지방선거와 동시에 실시한다.

4월 현재 예비후보자들이 등록을 마치고 선거운동에 돌입한 상태다.

후보자등록은 5월 24일(목)부터 25(금)일까지이며, 본격적인 선거운동은 5월 31일(목) 0시부터 시작해 선거일 전일인 6월 12일(화) 밤 12시까지 진행된다.

선거 당일인 6월 13일은 공휴일이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중