ឪពុកម្ដាយស្រ្ដីបរទេសរៀបការនៅកូរ៉េដែលមើលថែចៅការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកាន់តែស្រួល

grandparents-1038201_640

ក្រសួងយុត្តិធម៌ចាប់ពីថ្ងែទី២ខែមេសាបានសំរេចអនុញាតិអោយឪពុកម្ដាយស្រ្ដីបរទេសរៀបការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនៅពេលដែលកូនរបស់ស្រ្ដីបរទេសរៀបការនៅកូរ៉េគ្រប់អាយុ៧ឆ្នាំនៅក្នុងខែមេសា។

នាពេលកន្លងមកក្រសួងយុត្តិធម៌បានអនុញាតិអោយឪពុកម្ដាយស្រ្ដីបរទេសរៀបការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសតែក្នុងរយៈពេលដែលកូនរបស់ស្រ្ដីបរទេសរៀបការនៅកូរ៉េមានអាយុត្រឹម៦ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ហើយប្រសិនបើស្រ្ដីបរទេសរៀបការឬស្វាមីមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬមួយក៏កូនខ្វះខាតខាងកាយសម្បទាទើបអនុញាតិអោយស្នាក់នៅ។

លើសពីនេះទៅទៀតក្នុងករណីស្រ្ដីបរទេសរៀបការនៅកូរ៉េមើលថែកូនម្នាក់ឯង ឬមានកូនលើសពីបីនាក់ ឬមួយក៏មានបញ្ហាផ្សេងទៀតក្នុងភាពជាមនុស្សជាតិគឺអាចអនុញាតិស្នាក់នៅដោយមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយអាយុឡើយ។

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានដាក់គម្រោងហ្មត់ចត់ដោយមិនពាក់ព័ន្ធនិងការកែប្រែច្បាប់អំពីករណីល្មើសច្បាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយការដែលឪពុកម្ដាយរបស់ស្រ្ដីបរទេសរៀបការមិនមើលថៃចៅតែបែជាទៅធ្វើការខុសច្បាប់។

법무부는 오는 4월 2일부터 결혼이민자 자녀의 연령이 만 7세가 되는 해의 3월 말까지 결혼이민자 부모의 국내체류를 허용하기로 했다.

그간 손주가 만 6세가 되기 전까지 결혼이민자 부모의 국내체류를 허용하여 왔으며, 결혼이민자 또는 배우자가 중증질환이 있거나 결혼이민자의 자녀가 장애가 있는 경우에만 체류를 허용했다.

또한 결혼이민자 혼자 아이를 키우거나, 세 자녀 이상 결혼이민자 가정, 기타 이에 준하는 인도적 사유가 있는 경우에는 자녀 연령에 관계없이 결혼이민자 부모의 체류를 허용하기로 했다.

법무부는 제도 개선 취지와 달리 결혼이민자 부모가 손주를 양육하지 않고 불법적으로 취업하는 사례를 최소화하기 위하여 법 위반에 대해서는 종전에 비해 더욱 엄정하게 조치할 예정이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중