ស្រ្ដីរៀបការជនបរទេសដែលមិនបានចុះឈ្មោះក៏អាចប្ដឹង “មីធូ”បានដែរ

metoo-2859980_640

កាលពីថ្ងៃទី២១ខែមីនាក្រសួងយុត្ដិធម៌បានប្រកាសថានឹងដាក់បញ្ចូលវិធានការអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទរួមសម្រាប់ស្រ្ដីបរទេសរៀបការ។ ក្រសួងយុត្តិធម៌បានរៀបចំគោលនយោបាយសំរាប់ស្រ្ដីបរទេសរៀបការដែលរងគ្រោះអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទមូលហេតុចំបងនោះគឺខ្វះខាតខាងភាសាកូរ៉េ ខ្វះខាតពត៌មាន និងអ្នកដែលមានការភ័យខ្លាចព្រោះមិនបានចុះឈ្មោះនោះហើយ។

ស្រ្ដីបរទេសរៀបការអាចទទួលជំនួយសង្រ្គោះលើអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទដោយមិនពាក់ព័ន្ធរយៈពេលស្នាក់នៅឡើយ។ ដើម្បីដំណើរគោលនយោបាយនេះក្រសួងយុត្តិធម៌បានអោយសមត្ថកិច្ចប្ដូរពីករណីឧក្រិដ្ឋកម្មចំពោះជនបរទេសដែលរាយការណ៍ទៅការិយាល័យអន្ដោប្រវេសន៍ទៅជាស្រ្ដីបរទេសរៀបការរងគ្រោះផ្លូវភេទដោយឥតលក្ខខ័ណ្ឌវិញ។

លើសពីនេះ ក្រសួងយុត្តិធម៌បានផ្គត់ផ្គង់សេវាផ្គត់ផ្គង់មជ្ឈមណ្ឌលណែនាំជនបរទែសចម្រុះ(☎ ១៣៤៥)ចំនួន២០ភាសាសម្រាប់ចែកចាយពត៌មានដល់អ្នករងគ្រោះផ្លូវភេទនិងរាយការណ៍អំពីការរងគ្រោះ។

3월 21일, 법무부는 이주여성 성폭력 종합 대책을 마련해 추진해 나가겠다고 밝혔다.

법무부는 이주여성 성폭력 피해자들의 소극적 대응의 주원인이 한국어 부족, 정보 부족, 미등록자 신고의 두려움에 있다는 점을 확인하고 새로운 정책을 마련했다.

성폭력 피해 이주여성은 체류 상태에 상관 없이 법적 구제절차를 받을 수 있게 된다.

이를 위해 법무부는 공무원이 범죄 피해를 본 외국인의 신원을 출입국관리사무소에 반드시 통보하도록 한 현행 규정을 고쳐 성범죄 피해 이주민에 대해서는 통보 의무를 면제하기로 했다.

또한 법무부는 20개 다국어 서비스를 지원하는 외국인종합안내센터(☎1345)를 활용해 성폭력 피해자들에게 정보를 제공하고 피해 신고를 지원하기로 했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중