ប្ដីប្រពន្ធដែលជាជនបរទេសក៏ត្រូវបញ្ជាក់នៅលិខិតស្នាមអត្ដសញ្ញាណបណ្ណដែរ

2015-09-25_17;57;08

ប្ដីឬប្រពន្ធជាជនបរទេសក៏ត្រូវបង្ហាញអត្ដសញ្ញាណក្រុមគ្រួសារជាមួយគ្នាដែរ។

ក្រសួងសុវត្ថិភាពសាធារណៈបានអោយដឹងថារបៀបចុះឈ្មោះដែលតម្រូវអោយប្ដីឬប្រពន្ធជាជនបរទេសត្រូវបង្ហាញអត្ដសញ្ញាណនៅខិតស្នាមអត្ដសញ្ញាណបណ្ណនិងច្បាប់ដំណើរការធ្វើអត្ដសញ្ញាណបណ្ណព្រមទាំងបទបញ្ជាដំណើរការនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី២០ខែមីនានេះទៅ។

អ្នកដែលត្រូវបង្ហាញអត្ដសញ្ញាណនៅលើអត្ដសញ្ញាណ្ណប័ណ្ណគឺជនបរទេសដែលបានចុះឈ្មោះ ឬក៏ជាអ្នកដែលជាប់សាច់ឈាមក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅជាមួយគ្នាដែលបានចុះឈ្មោះរស់នៅក្នុងប្រទេស។

ការបង្ហាញអត្ដសញ្ញាណនៅលើលិខិតស្នាមអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណគឺសាមីខ្លួនជាប្ដីឬប្រពន្ធ ឬក៏មេគ្រួសារឬសមាជិកគ្រួសារអាចទៅចុះឈ្មោះនៅការិយាល័យឃុំ ភូមិ ឬមួយក៏មជ្ឈមណ្ឌលភូមិ។

នៅពេលទៅចុះឈ្មោះត្រូវយកលិខិតសំគាល់ខ្លួន(អត្ដសញ្ញាណ្ណប័ណ្ណ អត្ដសញ្ញាណ្ណប័ណ្ណជនបរទេស លិខិតប្រកាសទីលំនៅក្នុងប្រទេស ។ល។) ហើយនៅលើក្រដាសចុះឈ្មោះត្រូវមានការយល់ព្រមពីមេគ្រួសារ។ បន្ថែមពីនេះ ត្រូវប្រគល់ឯកសារអត្ដសញ្ញាណ្ណជនបរទេស លិខិតបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនងគ្រួសារ តែបើសមត្ថកិច្ចដែលទទួលបន្ទុកបានយល់ព្រមដោយបានប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទរនោះមិនចាំបាច់ប្រគល់ឯកសារក៏បានដែរ។

외국인 배우자도 주민등록등본표에 다른 세대원과 함께 표기된다.

행정안전부는 외국인 배우자가 주민등록표 등본에 표시되도록 신청하는 방법 등을 규정한 주민등록법 시행령·시행규칙 개정안을 3월 20일부터 시행한다고 밝혔다.

주민등록표 등본에 표기될 수 있는 사람은 등록 이주민 또는 국내 거소신고를 한 외국 국적 동포 중에서 국민인 세대주나 세대원과 함께 거주하는 배우자나 직계혈족이다.

주민등록표 등본 표기는 외국인 배우자 본인 또는 세대의 세대주나 세대원이 거주지 관할 읍·면사무소나 동 주민센터를 방문하여 신청할 수 있다.

신청할 때는 본인 신분증(주민등록증, 외국인등록증, 국내거소신고증 등)을 지참해야 하고, 신청서에 세대주의 확인을 받아야 한다. 또 외국인등록자료, 가족관계등록부 등을 제출해야 하는데, 담당 공무원이 전산시스템을 통해 이를 열람하는 것에 동의하는 경우에는 별도로 자료를 제출하지 않아도 된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중