ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចនិងមធ្យម ពលករបរទេសត្រូវបង់ថ្លៃស្នាក់នៅនិងអាហារច្រើនជាងជនជាតិកូរ៉េ៤ដង

cover-1589427_640

ការសិក្សាជាក់ស្ដែងមួយបានបង្ហាញថាពលករបរទេសដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមធ្យមនិងតូចត្រូវចំណាយថ្លៃស្នាក់នៅនិងអាហារកើនឡើងជាងពលករជនជាតិកូរ៉េ៤ដង។

នៅថ្ងៃទី១៣ខែមីនា សហព័ន្ធក្រុមហ៊ុនមធ្យមនិងតូចបានបង្ហាញលទ្ធផលដូចគ្នានេះចំពោះការសិក្សាជាក់ស្ដែងអំពីការកាត់ថ្លៃស្នាក់នៅនិងអាហាររបស់ពលករ(E-9)

ថ្លៃសំភារៈស្នាក់នៅនិងថ្លៃចំណាយលើការស្នាក់នៅដែលពលករបរទេសចំណាយក្នងមួយនាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្នុងមួយខែជាមធ្យមគឺ ១៨១,០០០វ៉ុន ដែលជនជាតិកូរ៉េបង់ ៤១,០០០វ៉ុនក្នុងមួយខែគឺ ៤.៤ដង ហើយថ្លៃអាហារក្នុងមួយខែដែលពលករបរទេសត្រូវបង់គឺ ២០៦,០០០វ៉ុន ជនជាតិកូរ៉េ ១៤៦,០០០វ៉ុនគឺ ១.៤ដង។

ផលិតភាពរបស់ពលករបរទេសគឺ៨៧.៥%នៃផលិតភាពជនជាតិកូរ៉េ តែប្រាក់ឈ្នួលក្នុងមួយនាក់ស្នើនិង៩៦.៣%ប៉ុណ្ណោះ។

ក្រុមហ៊ុនខ្នាតមធ្យមនិងតូចបានលើកឡើងថាដោយសារតែប្រាក់ឈ្មួលអប្បបរមាឆ្នាំកើនឡើង១៦.៤% ដូច្នេះអាស្រ័យលើបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរនៃការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលត្រូវតែបញ្ចួលថ្លៃស្នាក់នៅនិងអាហារជាមួយប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា។

중소기업에 근무하는 이주노동자의 숙식비가 한국인 근로자보다 최대 4배가량 많다는 실태 조사결과가 나왔다.

3월 13일, 중소기업중앙회는 ‘외국인력(E-9) 고용 관련 숙식비 제공 실태조사’를 한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

기업이 숙박시설 및 숙박부대비용으로 이주노동자 한 명에 지출하는 비용은 한 달 평균 18만1천원으로 한국인 노동자 4만1천원의 4.4배였고, 한 달 식비는 20만6천원으로 한국인 14만6천원의 1.4배였다.

이주노동자의 노동생산성은 한국인의 87.5% 정도이나 1인당 월평균 급여는 96.3% 수준으로 나타났다.

중소기업계는 올해 최저임금 16.4% 인상으로 인건비 부담이 심해짐에 따라 최저임금 산입범위에 노동자 숙식비를 포함해야 한다고 주장했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중