ក្រសួងយុត្ដិធម៌៖ ធ្វើអោយប្រសើរថែមទៀតនូវ គោលការណ៍ទិដ្ឋាការជំនួញរបស់ជនបរទេស និង ជំរុញការនាំចេញផលិផលកូរ៉េ

hamburg-3082070_640

ក្រសួងយុត្តិធម៌កំណើរការការធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលចំពោះជនបរទេសដែលមានក្រុមហ៊ុនជំនួញដែលកំពុងធ្វើការនាំចេញនូវផលិតផលរបស់ប្រទេសកូរ៉េ ដោយបង្កើតគោលការណ៍ធ្វើអោយមានភាពប្រសើរថែមទៀតសម្រាប់ទិដ្ឋាការជំនួញរបស់ជនបរទេសចាប់ពីខែមីនា។

សម្រាប់ខ្លឹមសារទូទៅមានដូចជា ការធ្វើអោយមានភាពប្លែកៗគ្នានៃរបៀបបញ្ជាក់លទ្ធផលជំនួញ ការបញ្ចូលគោលការណ៍ ‘ការលើកទឹកចិត្តពន្យាររយៈពេលទិដ្ឋាការជំនួញ’ និង ការបង្កើត ‘កម្មវិធីសិក្សាជំនួញសុីជម្រៅ’ ។ល។ ការដាក់កំណត់លើឯកសារបញ្ជាក់លទ្ធផលជំនួញនូវ ‘ការបញ្ជាក់លទ្ធផលនាំចេញ’ និង ‘តារាងបញ្ជីទិញលក់អន់ឡាញ’ ជាប្រភេទតែមួយដែលចេញដោយធនាគារហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិនោះ ត្រូវបានបញ្ចូលជា ‘ឯកសារបញ្ជាក់លទ្ធផលនាំចេញនាំចូល’វិញ ដែលដែលចេញដោយសហព័ន្ធជំនួញកូរ៉េ។

ក្នុងករណីដែលវិទ្យាស្ថានអប់រំជំនាញមុខជំនួញដែលកំណត់ដោយក្រសួងយុត្ដិធម៌ បានណែនាំអោយ ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាថ្នាក់អប់រំជាក់ស្នែង ជនបរទេសដែលមានសមត្ថភាពជោគជ័យក្នុងការបង្កើតមុខជំនួញ នឹងត្រូវអនុញាតិបន្តរយៈពេលស្នាក់នៅដោយឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ ហើយ បើកមុខវិជ្ជា “ថ្នាក់អប់រំជំនួញស៊ីជម្រៅ”សម្រាប់ថ្នាក់ដំបូងដោយផ្ដល់ (៣ពិន្ទុ)ជាពិន្ទុបន្ថែមទៅលើមុខវិជ្ជានិមួយៗដែលជនបរទេសបានរៀនលើសពី(៣០ម៉ោង)ដែលកំណត់អោយទទួលសិទ្ធិពន្យាររយៈពេលស្នាក់នៅបាន។

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានពន្យល់ថាការកែប្រែលើកនេះដែលចាប់ដំណើរការចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ២០១៦មកគឺបានបង្រ្គាប់លើចំណុចខ្វះខាតនិងបញ្ហារដែលបានកើតចំពោះការគ្រប់គ្រង់ដំណើរការគោលការណ៍ ដោះស្រាយចំណុចមិនប្រកក្រដីដែលដែលអ្នកធ្វើជំនួញជួបប្រទះកន្លងមក។

법무부는 한국산 제품 수출에 기여하고 있는 외국인 무역업을 더욱 활성화하고자 3월부터 외국인 무역비자 제도를 개선하여 시행하고 있다.

주요 내용은 무역실적 입증 방식의 다양화, ‘무역비자 기간연장 추천’ 제도 도입, ‘무역 심화교육 과정’ 신설 등이다.

기존 한국무역협회가 발행한 ‘수출입 실적증명서’로 단일화 되어있던 무역실적 입증서류에 외국환 은행 발행 ‘수출실적 증명원’ 및 ‘온라인몰 거래내역’가 포함된다.

법무부 지정 무역 전문 교육기관이 무역 실무교육 이수자 중 창업 성공 가능성이 있는 외국인을 추천할 경우 심사를 거쳐 체류기간 연장을 허용하고, 초기 창업자를 위한’무역 심화교육 과정’을 신설하여 일정시간(30시간) 이상 이수한 외국인에게는 체류기간 연장 허가 시 적용되는 항목별 점수에 추가 점수(3점)를 부여한다.

법무부는 이번 개선이 2016년 3월부터 시행한 무역비자 점수제(D-9-1) 도입 후 무역업자들이 겪는 애로사항 해결, 제도 운영과정에서 나타난 문제점과 미비점을 보완하는 데 중점을 뒀다고 설명했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중