ក្រសួងការងារ៖ ចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីការពារសិទិ្ធស្រ្ដីពលករបរទេស

농사

ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី២៧ខែមេសាក្រសួងការងារបានចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យចម្រុះដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនិយោជកដែលកំពុងជួលពលករបរទេស។

ការត្រួតពិនិត្យរួមលើកនេះ បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី៨ខែមីនាតាមរយៈការប្រកាស “វិធានការលំបំបាត់ឬសនៃការបៀតបៀនកេរ្ដិ៍ខ្មាស ការរំលោភផ្លូវភេទរក្នុងក្រុមហ៊ុននិងក្នុងវិស្ស័យសិល្បះ” ហើយអ្នកដែលជាគោលដៅនៃការធ្វើការត្រួតពិនិត្យខ្លាំងជាងគេនោះ គឺនិយោជកកសិកម្មនិងបសុសត្វនៅជនបទដែលឆ្ងាញ និយោជកដែលជួលស្រ្ដីពលករបរទេស និង និយោជកដែលបង្ករបញ្ហាដល់ក្រុមសារពត៌មាននិងក្រុមការងារសង្គមតំបន់។

ហើយក្រសួងការងារនឹងមានគម្រោងចុះត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាបរិស្ថានផ្នែកកសិកម្មនិងបសុសត្វ ការបៀតបៀនកេរ្ដិ៍ខ្មាស និង រំលោភផ្លូវភេទលើស្រ្ដីពលករបរទេស។

고용노동부가 3월 20일부터 4월 27일까지 이주노동자 고용사업장을 대상으로 집중 합동점검을 실시한다.

이번 합동점검은 지난 3월 8일 발표한 “직장 및 문화예술계 성희롱·성폭력 근절대책” 의 일환으로 추진하며, 상대적으로 취약한 농축산분야 사업장, 여성 이주노동자 고용사업장, 언론이나 지역사회에서 문제를 제기한 사업장을 주 타겟으로 실시한다.

고용부는 특히 농축산 분야 사업장의 근로환경, 여성 이주노동자의 성희롱과 폭행 노출 등을 집중 점검할 계획이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중