ក្រសួងបរិស្ថាន៖ ហាមលក់ និង ប្រមូលផលិតផលសារធាតុគីមីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃចំនួន៥៣ប្រភេទ

생산품

ក្រសួងបរិស្ថាន(Ministry of Environment)បានប្រកាសថាមានផលិតផលចំនួន៧២នៃក្រុមក្រុមហ៊ុនចំនួន៤៥ក្រុមហ៊ុនល្មើសស្ដង់ដាតាមរយៈលទ្ធផលស្រាវជ្រាវអំពីការគោរពតាមឬមិនគោរពតាមស្ដង់ដានៃការដាក់សញ្ញាសុវត្ថិភាពលើផលិផលចំនួន១,០៣៧ដូចបានបង្ហាញនៅខាងលើ។

ផលិតផលដែលត្រូវបានហាមលក់ និង ប្រមូលទាំងនោះមានដូចជា សាប៊ូផ្ទះបាយ សាប៊ូលាយ កាវ និង ទឹកអប់បន្ទប់ មានចំនួនទាំងអស់៥៣ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន៣៤ក្រុមហ៊ុន។

ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានទទួលបញ្ជាហាមលក់ និងប្រមូលនោះត្រូវតែធ្វើការសងប្រាក់ និង ដូរផលិតផលដែលមានសុវត្ថិភាព ជាមួយនឹងផលិតផលដែលបានលក់រួចហើយ ព្រមទាំងប្រមូលយកផលិតផលដែលបានផ្គត់ផ្គង់អោយទៅបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចែកចាយផងដែរ។

ចំពោះពត៌មានទាក់ទងការល្មើសសុវត្ថិភាព·ផ្លាកសញ្ញាត្រូវបង្ហាញនៅលើគេហទំពរឆូរុកនូរី(ផែនដីបៃតង)(http://ecolife.me.go.kr) ហើយអតិថិជនដែលមានផលិតផលដែលមានបទបញ្ជាប្រមូលនោះ អាចដូរផលិតផល ឬប្រាក់វិញនៅកន្លែងទិញ និង ក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងក្រុមហ៊ុនផលិត។

환경부(Ministry of Environment)가 위해우려제품 1,037개를 대상으로 안전·표시기준 준수 여부를 조사한 결과, 45개 업체 72개 제품이 기준을 위반했다고 밝혔다.

판매금지 및 회수명령을 받은 제품은 세정제와 합성세제, 접착제와 방향제 등 34개 업체 53개 제품이다.

판매금지와 회수명령을 받은 업체들은 이미 판매한 제품을 안전한 제품으로 교환 또는 환불해줘야 하며, 유통사에 납품한 제품도 수거해야 한다.

안전·표시기준을 위반한 제품의 정보는 초록누리 사이트(http://ecolife.me.go.kr (주소 파란색 초록누리 사이트에 링크 걸어주세요)에 공개되며, 회수명령 대상 제품을 갖고 있는 소비자는 생산·수입업체의 고객센터나 구매처에서 교환 또는 환불을 받을 수 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중