ប្រាក់ចំណេញនៃអ្នកជំនួញជនបរទេសក្នុងឆ្នាំ២០១៧មានចំនួនលើសពី៧,០០០អក់វ៉ុន

stock-624712_640

កាលពីឆ្នាំមុនអ្នកវិនិយោគក្រុមហ៊ុនជនបរទេសដែលបានទទួលប្រាក់ចំណេញពីក្រុមវិនិយោគ១វ័យ១០របស់ប្រទេសកូរ៉េលើកដំបូងមានចំនួនលើសពី៧,០០០អក់វ៉ុន។ បើយោងតាមវែបសាយចេប៉ល់ដតខមកាលពីថ្ងៃទី៤ខែ៣ កាលពីឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកវិនិយោគវ័យ១០ក្រុមហ៊ុនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសរុបប្រាក់ចំណេញមានចំនួន១៥,៣៥២,៨០០,០០០,០០០វ៉ុន ហើយប្រាក់ចំណេញសម្រាប់អ្នកវិនិយោគជនបរទេសមានចំនួន៧,១១០,៨០០,០០០,០០០វ៉ុន។ ផ្នែកនិមួយមានចំនួនខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន ២៧.៧% និង ៣១.៤%។

ប្រាក់ចំណេញអ្នកវិនិយោគជនបរទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនសាមសុងមានចំនួន៣,៩០៦,០០០,០០០,០០០វ៉ុនដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេ ហើយក្រុមហ៊ុនSKមានចំនួន១,០១៥,១០០,០០០,០០០វ៉ុន និងក្រុមហ៊ុនយានយន្ដមានចំនួន ៩៩៣,៨០០,០០០,០០០វ៉ុន។ ចាប់តាំងពីពេលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយពង្រីកកំណើនប្រាក់ចំណេញកាលពីឆ្នាំ២០១៥ រហូតមកដល់ត្រឹមឆ្នាំមុននេះក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំអ្នកជំនួញជនបរទេសក្រុមវ័យ១០ដែលបានទទួលប្រាក់ចំណេញមានចំនួន១៧,០០០,០០០,០០០,០០០វ៉ុន។

외국인 주식 투자자가 지난해 한국 10대 그룹에서 받아간 배당금이 처음으로 7조원을 넘어섰다.

3월 4일 재벌닷컴에 따르면 지난해 10대 그룹 상장사 회계연도 배당금 합산은 15조3528억원이고, 외국인이 받는 배당금은 7조1108억원이었다. 각각 1년 전보다 27.7% , 31.4% 늘어났다.

외국인 배당액은 삼성 관련 상장사가 3조9068억원으로 가장 많았고, SK가 1조151억원, 현대자동차가 9938억원이다.

정부가 배당확대 정책을 실시한 2015년부터 지난해까지 3년간 외국인이 10대 그룹 상장사에서 받은 배당금만 17조원을 넘었다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중