ជនអន្តោប្រវេសន៍និងការចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រង?

doctor-1010903_640

ជនបរទេសក៏អានចុះឈ្មោះសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងកូរ៉េបានដែរ។ អាចទទួលបានសិទ្ធិធានារ៉ាប់រងបានក្រោយពីចូលប្រទេសកូរ៉េចាប់ពី៣ខែឡើងទៅ។ ក៏ប៉ុន្ដែចំពោះអ្នកចូលមកប្រទេសកូរ៉េដោយកាន់វិសាទេសចរណ៍ ធ្វើការងាររយៈពេលខ្លី និងវិសាស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន មិនអាចចុះឈ្មោះយកធានារ៉ាប់រងបានទេ។

ប្រសិនជាជនបរទេសណាដែលចង់ចុះឈ្មោះយកធានារ៉ាប់រងការព្យាបាល សាមីខ្លួនត្រូវទៅស្នាក់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់។ ហើយត្រូវការអោយមានលិខិតឆ្លងដែន និង កាតជនបរទេស ព្រមទាំងឯកសារបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនងគ្រួសារផងដែរ។ ទោះបីមិនធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនក៏អាចចុះឈ្មោះជាអ្នកចុះឈ្មោះតំបន់បានដែរ។ ហើយក៏អាចចុះឈ្មោះនៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឯកជនបានដែរ។

សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត អាចចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងជំងឺមហារីក ឬធានារ៉ាប់រងមួយជីវិត រួមទាំងថ្លៃវះកាត់ជាដើមដែលជាធានារ៉ា់ប់រងសុខភាព ហើយក៏អាចចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងហិនិភ័យ ដូចជាធានារ៉ាប់រងលើការខាតបង់ជាដើម។ ក៉ប៉ុន្ដែអ្នកដែលមិនបានចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងសុខភាពពលរដ្ឋមិនអាចចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងលើការខូចខាតបានទេ។

កញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ស្វែងយល់អោយច្បាស់អំពីលក្ខខណ្ឌតិកៈ ដូច្នោះហើយត្រូវទាមទារអោយមានកំរិតភាសារដែលអាចយល់អំពីខ្លឹមសារពេលធ្វើកិច្ចសន្យា។

외국인도 한국 보험 서비스 가입을 할 수 있다. 입국 후 3개월이 지나면 보험자격을 부여받는다.

단 관광비자나 단기취업 등 일시적으로 체류할 목적의 비자를 받고 온 외국인은 보험가입이 불가능하다.

이주민이 의료보험 가입을 원한다면 본인이 직접 국민건강보험공단을 방문해야 한다. 여권과 외국인등록증, 가족관계입증서류가 필요하다. 직장이 없어도 지역가입자로 가입할 수 있다. 민간보험사 상품도 가입할 수 있다.

생명보험사의 경우 암보험이나 종신보험, 수술비 보장 등 건강보험 가입이 가능하며 손해보험사의 실손보험 가입도 가능하다. 단 실손보험은 국민건강보험 미가입자의 경우 가입이 불가능하다.

보험상품은 약관 숙지가 매우 중요해서 계약 내용을 숙지할 정도의 언어 수준을 갖춰야 한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중