ជនបរទេស២៥%មិនបានចុះឈ្មោះយកធានារ៉ាប់រងសុខភាព

doctor-3187935_640

គិតត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំមុនក្នុងចំណោមជនបរទេសចំនួន១២២មុីន៥០០០នាក់ដែលមានអាយុលើសពី១៥ឆ្នាំឡើងទៅដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េលើសពី៩១ថ្ងៃមានចំនួន២៤.៥%មិនបានចុះឈ្មោះយកធានារ៉ាប់រងសុខភាព។ ហើយប្រាក់បៀវត្ដន៍ប្រចាំឆ្នាំចំនួន៧៣%ក៏មិនបានចុះឈ្មោះដែរ។

បើយោងតាមការបង្ហាញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពស្នាក់នៅរបស់ជនសុំសិទ្ធិរស់នៅនិងការជួលធ្វើការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៧របស់វិទ្យាស្ថានស្ថិតិនិងក្រសួងយុត្តិធម៌ ជនបរទេសដែលរស់នៅបានរយៈពេលយូរ ១១.៦%បានបង្ហាញថាមានជីវភាពលំបាកចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកំឡុងពេល១ឆ្នាំ។ ហើយក៏មានចំលើយចំនួន៤៤.៦%ថាត្រូវចំណាយប្រាក់សំរាប់ការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។

សម្រាប់ពលករបរទេសធ្វើការប្រាក់ម៉ោងក្នុងចំណោម៨០មុឺននាក់មាន៦០.៨%មិនបានចុះឈ្មោះយកធានារ៉ាប់រងការងារ និង ៣៤.៩%មិនបានចុះឈ្មោះយកធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម។

지난해 5월 기준으로 한국에 91일 이상 상주한 15세 이상 외국인 122만5000명 가운데 24.5%가 건강보험 미가입자로 파악됐다. 국민연금은 73.2%가 가입하지 않았다.

통계청과 법무부가 공개한 ‘2017년 이민자 체류실태 및 고용조사 결과’ 보고서에 따르면 상주 외국인 11.6%는 지난 1년 사이에 경제적 어려움을 경험했다고 밝혔다. 이 가운데 44.6%는 병원비가 부담돼 진료를 받지 못했다고 답했다.

이주민 임금근로자 80만 명 가운데 고용보험 미가입자는 60.8%, 산재보험 미가입자는 34.9%였다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중