ពលរដ្ឋអន្ដោប្រវេសន៍ដែលមានវិសាអចិន្រ្ដៃ ត្រូវធ្វើលិខិតស្នាក់នៅអចិន្រ្ដៃថ្មីរាល់១០ឆ្នាំម្ដង

club-2492011_640

សម្រាប់ពេលខាងមុខពលដ្ឋដែលមានវិសាអចិន្រ្ដៃត្រូវធ្វើលិខិតស្នាក់នៅអចិន្រ្ដៃសារថ្មីរៀងរាល់១០ឆ្នាំម្ដង។ ខ្លឹមសារទូទៅមានដូចជា ‘ការបញ្ចូលប្រព័ន្ធធ្វើឡើងវិញនូវសិទិ្ធស្នាក់នៅអចិន្រ្ដៃ លក្ខខ័ណ្ឌទទួលសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្រ្ដៃ’ ការបញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដោយលុបបំបាត់ការការពារមួយរយៈ និង ប្រព័ន្ធបញ្ឈប់ការបញ្ជូនជនបរទេសបន្ទាន់ ជាដើម។

ពលរដ្ឋអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានទទួលសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្រ្ដៃរួចហើយក៏ដោយ ត្រូវតែធ្វើសិទ្ធិស្នាក់នៅថ្មីនៅក្នុងរយៈពេលដែលត្រូវបានកំណត់នៅការិយាល័យអន្ដោប្រវេសន៍ដែលនៅក្នុងតំបន់រស់នៅ។

យោងតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ចំពោះអ្នកដែលទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃលើសពី១០ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃដែលទទួលត្រូវធ្វើថ្មីក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំ  អ្នកដែលទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅក្រោម១០ឆ្នាំ ត្រូវធ្វើថ្មីរយៈពេល២ឆ្នាំក្រោយពីលើសរយៈពេល១០ឆ្នាំ។ ពលរដ្ឋអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនបានធ្វើសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ដ្រៃថ្មីក្នុងរយៈពេលដែលកំណត់ នឹងត្រូវផាកពិន័យ ២លានវ៉ុន។

ក្នុងស្ថានភាពដែលជនបរទេសស្ថិននៅពេលត្រូវលុបចោលការការពារមួយរយៈដែលកំពុងត្រូវការពារនៅកន្លែងការពារជនបរទេសនោះ កាលពីមុនត្រូវមានការធានាពីសាមីខ្លួន ឬអ្នកធានា ទើបអាចលុបបាននោះ តែនៅថ្ងៃខាងមុខប្រធានប្រចាំនៅកន្លែងការពារក៏អាចធ្វើបានដែរ។

មួយទៀតដោយសារប្រព័ន្ធបញ្ឈប់ការបញ្ជូនជនបរទេសបន្ទាន់ត្រូវបានអនុម័ត្តនោះ អាចអនុញ្ញាតិអោយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតស្នើទៅការិយាល័យអន្ដោប្រវេសន៍អោយបញ្ឈប់ការបព្ជូនបន្ទាន់ចំពោះជនបរទេសដែលទោសប្រហារជីវិត ឬមួយជាប់ពន្ធធានាគារមួយជីវិត ឬជាប់ពន្ធធានារយៈពេលយូរលើសពី៣ឆ្នាំ ឬមួយក៏ជាប់ការសង្ស័យថានឹងរត់គេចខ្លួន។ ច្បាប់នេះត្រូវអនុញ្ញាតិអោយដំណើរការក្រោយពេលប្រកាស៦ខែ។

앞으로 영주자격을 취득하는 이주민은 10년 마다 영주증을 재발급 받아야 한다.

출입국관리법 개정안이 2월 28일 국회 본희의를 통과했다. 주요 내용은 ‘영주권 갱신제도 도입 및 영주자격 취득요건 규정’, 보호 일시해제 직권심사 도입, 외국인 ‘긴급 출국정지 제도’ 신설 등이다.

이미 영주증을 가지고 있는 이주민도 일정 기한 내에 체류지 관할 출입국관리사무소(출장소)에서 영주증을 재발급 받아야 한다.

영주자격을 취득한 날부터 10년이 경과한 사람은 관련 법 시행 2년 이내, 10년 미만인 사람은 10년 경과한 날부터 2년 이내 영주증을 재발급 받아야 한다.

기한 내에 영주증을 재발급 받지 않은 이주민에게는 200만원 이하의 과태료가 부과된다.

외국인보호소 등에 보호되어 있는 외국인의 보호 일시해제의 경우 기존에는 본인이나 신원보증인 등의 청구가 있어야 하나, 앞으로는 보호기관의 소장이 직권으로도 할 수 있게 된다.

또한 외국인의 ‘긴급 출국정지 제도’가 신설돼, 사형이나 무기 또는 장기 3년 이상에 해당하는 죄를 범하였다고 의심되고 도주할 우려가 있는 외국인에 대해 수사기관이 출입국관리공무원에게 ‘긴급 출국정지’를 요청할 수 있도록 법적 근거를 마련했다.

이번 개정안은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중