ការិយាល័យផ្ដល់ពត៌មានពលករបរទេស ប្រើប្រាស់ជើងសាររបស់ការិយាល័យប្រឹក្សាយោបល់

국민권익위원회_혼합_상하2

ប្រសិនជាមានការិយាល័យប្រឹក្សាយោបល់ដែលទាក់ទង់ក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ពលករបរទេសដូចជា ច្បាប់ រដ្ឋបាល វិជ្ជសាស្រ្ដ និង សង្គមកិច្ច អាចទទួលជំនួយពីការិយាល័យប្រឹក្សាយោបល់ពីមជ្ឈមណ្ឌលជនបរទេស និង មជ្ឈមណ្ឌលអន្ដរជាតិទីក្រុងសេអ៊ូលបាន។

ចំពោះករណីដែលជើងសារប្រឹក្សាយោបល់ពិបាកដោះស្រាយនោះ គឺអាចដាក់ពាក្យទៅកាន់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ(Anti-Corruption & Civil Rights Commission)អោយជួយដោះស្រាយបាន។ គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាជើងសារប្រឹក្សាយោបល់អាចប្រឹក្សាយោបល់អំពីការមិនប្រកក្រតីទូទៅរបស់ពលករបរទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពជំនួសពលករបរទេសដែលពូកគេពិបាកនិយាយទំនាក់ទំនង។

ទៅថ្ងៃខាងមុខគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមានគម្រោងធ្វើការសិក្សាលើការដោះស្រាយ និង គ្រប់គ្រងទូទៅអំពីបញ្ហាមិនប្រកក្រតីដូចជា ការចេញចូលប្រទេស វិជ្ជសាស្រ្ដ សង្គមកិច្ច កាងារពលកម្ម និង ប្រព័ន្ធច្បាប់ដោយឆ្លងកាត់អ្នកជំនាញរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ។

이주노동자가 법률·행정·의료·복지 등 생활 속 고충민원이 있다면 외국인력지원센터와 서울글로벌센터의 ‘고충민원 도우미’에게 도움을 받으면 된다.

‘고충민원 도우미’가 해결하기 어려운 민원은 국민권익위원회(Anti-Corruption & Civil Rights Commission)가 접수해 처리한다.

국민권익위는 이주노동자의 소통 능력 부족 등의 사정을 감안해 ‘고충민원 도우미’가 이들의 애로사항을 대변하게 함으로써 이주노동자의 민원을 효율적으로 처리할 수 있을 것으로 내다봤다.

앞으로 국민권익위는 이주노동자의 출·입국 문제나 의료·복지·노동·법률문제 등 애로사항 전반에 대해 위원회의 전문적인 조사를 거쳐 처리·관리하는 등 적극적인 해결방안을 모색할 계획이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중