បុគ្គលិកបរទេសត្រូវសរុបពន្ធចុងឆ្នាំនៅត្រឹមចុងខែគុម្ភៈ

calculator-385506_640

នៅប្រទេសកូរ៉េមិនថាចំនួនចំណូលប៉ុណ្ណា មានសញ្ជាតិអ្វី ឬរយះពេលនៃការស្នាក់នៅយ៉ាងណានោះទេ អោយតែមានចំណូលគឺចាំបាច់ត្រូវតែសរុបពន្ធនៅរៀងរាល់ចុងឆ្នាំជាដាច់ខាត។ ចំពោះផ្នែកដែលត្រូវកាត់ក្នុងចំណូល វិធីសរុបពន្ធនិងកាលបរិច្ឆេទសរុបពន្ធចុងឆ្នាំរបស់បុគ្គលិកបរទេស ជាទូទៅដូចនិងជនជាតិកូរ៉េដែរ។ ប៉ុន្ដែ ប្រសិនបើជាបុគ្គលិកបរទេសនោះ គឺត្រូវតែពិនិត្យមើលអោយបានច្បាស់លាស់ចំពោះការលើកលែង និងការដកពន្ធពិសេស។

■ ការដក់ពន្ធពិសេសសម្រាប់បរទេស

–  19% សម្រាប់ការដកពន្ធទោល៖ ចាប់ពីថ្ងៃធ្វើការតំបូងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េរហូតដល់ ៥ឆ្នាំ គឺអាចសរុបពន្ធដោយគណនាពន្ធទោល ១៩%(រួមទាំងចំណូលដែលមិនបង់ពន្ធ)
– អ្នកជំនាញដែលជាជនបរទេស៖ ជនបរទេសដែលដែលធ្វើការជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ ឬក៏អ្នកដែលបានចុះកុងត្រាធ្វើការជាជំនាញខាងវិស្វកម្ម ប្រសិនបើមានគ្រប់លក្ខណៈដែលត្រូវការ គឺអាចទទួលបានការលើកលែងពន្ធ៥០%ទៅលើចំណូលក្រោយពេលធ្វើការបាន២ឆ្នាំ។
– គ្រូបង្រៀនដែលមានសញ្ជាតិដើម៖ ក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងយកពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ គ្រូបង្រៀនដែលជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងលើកលែងពន្ធដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ គឺអាចទទួលបានការលើកលែងពន្ធលើចំណូលដែលទទួលបានពីការបង្រៀននិងស្រាវជ្រាវក្នុងរយះពេលដែលបានកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃចូលប្រទេសកូរ៉េ(ជាទួទៅមានរយះពេល២ឆ្នាំ)។

■ ចំណុចដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយជនបរទេស

ដកពីប្រាក់សម្រាប់គេហដ្ឋាន ដកពីទឹកប្រាក់បង់សម្រាប់សន្សំទុកទិញផ្ទះ ដកពីប្រាក់បង់ថ្លៃផ្ទះប្រចាំខែ

■ កាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗសម្រាប់សរុបពន្ធនៅចុងឆ្នាំ
– ប្រគល់លិខិតប្រកាសសរុបពន្ធ និង រៀបចំឯកសារបញ្ជាក់ដកពន្ធ (បុគ្គលិក→ក្រុមហ៊ុន)៖ ថ្ងៃទី ២០ ខែ មករា~ថ្ងៃទី២៨ ខែគុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
– ដកវិក័យបត្រពន្ធដក់ទុក(ពន្ធដែលគេដកមុនអោយប្រាក់ចំណូល)សម្រាប់សរុបពន្ធចុងឆ្នាំ (ក្រុមហ៊ុន → បុគ្គលិក) ៖ ថ្ងៃទី ២០ ខែ មករា~ថ្ងៃទី២៨ ខែគុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
– ប្រគល់ប័ណ្ណបង់ពន្ធ និង ប័ណ្ណប្រកាស់អំពីស្ថានភាពនៃការដកពន្ធទុក (ក្រុមហ៊ុន → ការិយាល័យពន្ធដារ)៖ ~ ថ្ងៃទី ១២ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០១៨

ការិយាល័យពន្ធដារកំពុងផ្ដល់សេវាណែនាំផ្សេងៗ និង ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង(☎ ១៥៨៨ ០៥៦០) សម្រាប់ប្រឹក្សាយោបល់ជូនដល់ជនបរទេសដើម្បីងាយស្រួសយល់អំពីវិធីសរុបពន្ធចុងឆ្នាំ។

– ការណែនាំជាភាសាអង់គ្លេស (http://www.nts.go.kr/eng/resources/resour_21.asp?minfoKey=MINF7420080211223143&type=V#)
– កម្មវិធីគណនាសរុបពន្ធចុងឆ្នាំជាភាសាអង់គ្លេស (http://www.nts.go.kr/eng/help/help_53.asp?top_code=H001&sub_code=HS05&ssub_code=HSE3)
– ប្រឹក្សាយោបល់តាមអុីនធើណេត (http://www.nts.go.kr/eng/help/help_01.asp?top_code=H001&sub_code=HS01&ssub_code=HSA1)

한국에서 근로소득이 있으면 국적이나 체류기간, 소득 규모에 관계없이 연말정산을 해야 한다.

외국인 근로자의 연말정산 일정과 방식, 공제 항목은 한국인 근로자와 대부분 동일하다.

다만, 외국인에게만 적용되는 조세특례와 적용되지 않는 공제항목을 살펴봐야 한다.

■ 외국인에게만 적용되는 과세특례
– 19% 단일세율 과세 : 한국에서 최초 근로를 제공한 날부터 5년간 연간 급여(비과세소득 포함)의 19% 단일세율로 세액을 계산하여 정산하는 것을 선택할 수 있다.
– 외국인 기술자 : 엔지니어링 기술도입 계약 체결 또는 외국인 투자기업의 연구원으로 근무하는 등 요건을 충족하는 경우, 2년간 발생한 근로소득에 대하여 소득세의 50%를 감면한다.
– 원어민 교사 : 한국이 체결한 조세조약 중 교사(교수) 면세조항이 있는 국가의 거주자가 국내에 입국하여 일정 기간(대부분 2년) 동안 받는 강의·연구 관련 소득세는 면제된다.

■ 외국인 적용 제외 항목
주택자금 공제, 주택마련저축 납입액 공제, 월세액 공제

■ 연말정산 주요 일정
– 소득공제 증명자료 준비 및 신고서 제출(근로자→회사): 2018.01.20~02.28
– 연말정산 원천징수영수증 발급(회사→근로자): 2018.1.20~02.28
– 원천징수이행상황신고서 및 지급명세서 제출(회사→국세청): ∼2018.03.12

국세청은 외국인 근로자가 연말정산을 쉽게 이해할 수 있도록 외국인 전용 상담전화(☎ 1588-0560) 등 다양한 안내 서비스를 제공하고 있다.

– 영문 안내책자 (http://www.nts.go.kr/eng/resources/resour_21.asp?minfoKey=MINF7420080211223143&type=V#)
– 영문 연말정산 자동계산 프로그램 (http://www.nts.go.kr/eng/help/help_53.asp?top_code=H001&sub_code=HS05&ssub_code=HSE3)
– 인터넷 상담 (http://www.nts.go.kr/eng/help/help_01.asp?top_code=H001&sub_code=HS01&ssub_code=HSA1)

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중