Гадаад ажилчид, 2-р сарын сүүл хүртэл жилийн эцсийн татварын тайлангаа гаргах

calculator-385506_640
Тус улсад ажил хөдөлмөр эрхэлж орлого олж байгаа гадаадын иргэн нь түүний иргэншил, оршин сууж буй хугацаа, орлогын хэмжээнээс хамаарахгүйгээр жилийн эцсийн татварын тайланд хамрагдана.
Гадаад ажилчдын жилийн эцсийн татварын тайлан гаргах хугацаа болон арга, суутгах бүлэг зэрэг нь Солонгос ажилчдынхтай дийлэнх нь адилхан байдаг. Харин гадаад иргэдэд л хамаарах татварын тусгай нөхцөл болон хамаарахгүй бүлэг зэргийг анхаарна уу.

■ Гадаад иргэдэд хамаарах татварын тусгай нөхцөл
-Татварын хэмжээг орлогын 19%-д дүйцүүлэн тооцох : Солонгос улсад ажиллаж эхэлснээс хойш 5 хүртэлх жилийн турших жилийн цалин/татвараас чөлөөлөгдөх орлого хамаарна/-гийн 19%-иар тооцож татварын тайланг гаргах сонголт байдаг.
-Гадаадын мэргэжилтэн : Инженер технологи нэвтрүүлэх гэрээг байгуулсан өдрөөс эхлэн эсвэл Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн судлаачаар ажиллаж байгаа гадаад иргэний 2 жилийн туршид үүссэн орлогын татварын 50 %-ийг хөнгөлнө.
-Гадаад хэлний багш : Солонгос улстай байгуулсан татварын гэрээ хэлэлцээрт багшийн татварын хөнгөлөлтөөс чөлөөлөгддөг улсын иргэн тухайн улсад ирээд тодорхой хугацааны турш /ихэвчлэн 2 жил/ сургалт, судалгааны ажилтай холбоотой олсон орлогын татвараас чөлөөлөгдөнө

■ Гадаад иргэдэд хамаарагдахгүй татварын хөнгөлөлт
Орон сууцны худалдаж авах зориулалтаар хадгалж буй хадгаламжийн мөнгө, сарын байрны түрээсийн татвар г.м

■ Жилийн эцсийн татварын тайлан гаргах хугацаа
Холбогдох баримт бэлдэх болон мэдэгдэх хуудас бөглөх /Ажилчин → албан газартаа/ 2018.01.20~02.28
-Жилийн эцсийн татварын тайлангийн баримт олгох/Албан газар → ажилчин/2018.01.20~02.28
-Татварын тайлангийн мэдэгдэх хуудас зэрэг хүргүүлэх/албан газар → Татварын ерөнхий газар/ ∼2018.03.12
-Татварын ерөнхий газраас гадаад ажилчид жилийн эцсийн татварын тайлан хийхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор гадаад иргэдэд зориулсан зөвлөгөө өгөх утас (☎ 1588-0560) зэрэг төрөл бүрийн үйлчилгээ үзүүлж байна.
– англи хэл дээрхи гарын авлага(http://www.nts.go.kr/eng/resources/resour_21.asp?minfoKey=MINF7420080211223143&type=V#)
– англи хэл дээрхи жилийн эцсийн татварын тайлан бодох автомат программ(http://www.nts.go.kr/eng/help/help_53.asp?top_code=H001&sub_code=HS05&ssub_code=HSE3)
– интернэтээр зөвлөгөө авах
(http://www.nts.go.kr/eng/help/help_01.asp?top_code=H001&sub_code=HS01&ssub_code=HSA1)

한국에서 근로소득이 있으면 국적이나 체류기간, 소득 규모에 관계없이 연말정산을 해야 한다.

외국인 근로자의 연말정산 일정과 방식, 공제 항목은 한국인 근로자와 대부분 동일하다.

다만, 외국인에게만 적용되는 조세특례와 적용되지 않는 공제항목을 살펴봐야 한다.

■ 외국인에게만 적용되는 과세특례
– 19% 단일세율 과세 : 한국에서 최초 근로를 제공한 날부터 5년간 연간 급여(비과세소득 포함)의 19% 단일세율로 세액을 계산하여 정산하는 것을 선택할 수 있다.
– 외국인 기술자 : 엔지니어링 기술도입 계약 체결 또는 외국인 투자기업의 연구원으로 근무하는 등 요건을 충족하는 경우, 2년간 발생한 근로소득에 대하여 소득세의 50%를 감면한다.
– 원어민 교사 : 한국이 체결한 조세조약 중 교사(교수) 면세조항이 있는 국가의 거주자가 국내에 입국하여 일정 기간(대부분 2년) 동안 받는 강의·연구 관련 소득세는 면제된다.

■ 외국인 적용 제외 항목
주택자금 공제, 주택마련저축 납입액 공제, 월세액 공제

■ 연말정산 주요 일정
– 소득공제 증명자료 준비 및 신고서 제출(근로자→회사): 2018.01.20~02.28
– 연말정산 원천징수영수증 발급(회사→근로자): 2018.1.20~02.28
– 원천징수이행상황신고서 및 지급명세서 제출(회사→국세청): ∼2018.03.12

국세청은 외국인 근로자가 연말정산을 쉽게 이해할 수 있도록 외국인 전용 상담전화(☎ 1588-0560) 등 다양한 안내 서비스를 제공하고 있다.

– 영문 안내책자 (http://www.nts.go.kr/eng/resources/resour_21.asp?minfoKey=MINF7420080211223143&type=V#)
– 영문 연말정산 자동계산 프로그램 (http://www.nts.go.kr/eng/help/help_53.asp?top_code=H001&sub_code=HS05&ssub_code=HSE3)
– 인터넷 상담 (http://www.nts.go.kr/eng/help/help_01.asp?top_code=H001&sub_code=HS01&ssub_code=HSA1)

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중