ក្រោយពេលបំបាត់ការប្រើវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់, បច្ចេកទេសដែលនឹងចូលខ្លួនមកជំនួសកំពុងតែសកម្ម

business-3079910_640

ក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកទេសពត៌មានវិទ្យាបានធ្វើការគូសបញ្ជាក់ថានឹងប្រើមធ្យោបាយបញ្ជាក់សាមីខ្លួនតាមវិធីផ្សេងៗអោយបានសកម្មក្រោយពេលបំបាត់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដែលជាឧបសគ្គមួយក្នុងការប្រើប្រាស់វេបសាយនានា។​ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមករានៅក្នុងវេទិការប្រជុំពិភាក្សាស្ដីអំពីការបង្កើនការទប់ស្កាត់ក្រោមអធិបតីរបស់ប្រធានាធិបតី ក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកទេសពត៌មានវិទ្យាបានធ្វើបទបង្ហាញដែលទាក់ទងជាមួយប្រធានបទនេះភ្ជាប់ជាមួយការជម្រុញអោយប្រើប្រាស់គម្រោងបង្កើនការទប់ស្កាត់ចំពោះតភ្ជាប់របស់ប្រព័ន្ធអុីនធើណេតឆ្លាតវៃ។

ដោយសារតែបានបំបាត់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដែលជាប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដ៏ធំបំផុតដែលត្រូវបានកំណត់យ៉ាងមុឺងម៉ាត់ដោយប្រព័ន្ធច្បាប់នោះ វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដែលមាន ក៏ដូចជាវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់របស់វិស័យឯកជនផ្សេងទៀតផងដែរ នឹងត្រូវប្រើតាមវិធីតែមួយដូចគ្នា។ ហើយក្រសួងក៏បានលើកឡើងអំពីភាពលំបាកក្នុងការដំឡើងកម្មវិធី ” X “ដែលពិភពលោកស្ទើរតែមិនប្រើសោះសម្រាប់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់នាពេលកន្លងមក។

ទោះបីជាសពលភាពរបស់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បានបាត់ពីប្រព័ន្ធច្បាប់ក៏ដោយ ក៏ការប្រើប្រាស់ហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិចដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននឹងប្រើច្រើនពេលខាងមុខ។ ហើយក៏មានការសង្ឃឹមខាងខ្ពស់នូវការរីករាលដាលនៃការប្រើប្រាស់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់តាមមធ្យោបាយផ្សេងសម្រាប់ប្លក់ឈេន(block-chance) និង វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អនឡាញ(Fast Identity online ‘FIDO’)ផងដែរ។

<공인인증서 폐지…대체기술 경쟁 본격화>

과학기술정보통신부가 웹사이트 이용의 걸림돌이었던 공인인증서 제도를 폐지하고 다양한 본인 인증 수단을 활성화한다고 발표했다.

1월 22일 대통령 주재로 열린 규제혁신 토론회에서 과기부는 이같은 내용을 담은 초연결 지능화 규제혁신 추진 방안을 발표했다.

법에 명시된 공인인증서의 우월적 지위를 폐지하기 때문에 기존 공인인증서는 사설인증서와 마찬가지로 인증수단의 하나로 활용하게 된다.

그간 공인인증서는 전 세계적으로 거의 쓰이지 않는 ‘액티브X’를 따로 설치해야 하는 불편함 등이 단점으로 지적됐다.

공인인증서의 법적 효력이 사라지더라도 공공기관에서는 신뢰할 만한 전자서명이 필요할 것으로 보인다.

블록체인·생체인증 등 다양한 인증수단이 확산할 것으로 전망된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중