Иргэншил авах

Иргэншил авах /энгийн/, хамгийн өргөн хүрээтэй

Тус улсад 5-аас дээш жил оршин суусан Гадаадын иргэн иргэншил авах /энгийн/ арга ба иргэншлээ дахин сэргээх түүнчлэн БНСУ-ын төлөө онцгой үйл хэрэг хийсэн хүмүүст зориулсан иргэншил авах/тусгай/ арга, Солонгос эцэг эхтэй Гадаад иргэншилтэй болон өргөмөл хүүхэд, Солонгосын иргэнтэй гэр бүл болсон гэрлэлтийн цагаач иргэдэд зориулсан иргэншил авах/энгийн/ арга гэж байдаг.
Дээрх гурван төрлийн иргэншил авах аргаас иргэншил авах /энгийн/ арга хамгийн өргөн хүрээг хамардаг бөгөөд одоо ч гэсэн энэ аргаар иргэншил авахаар хүсэлт гаргагчдын тоо нэмэгдсээр байна. Ялангуяа гадаадад аялаж суралцангаа бусад улсын хүмүүстэй нөхөрлөж улмаар гэр бүл болсноор иргэншил хүсэх тохиолдол ихсэж байна.

Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаад иргэн иргэншил авах нөхцөл
Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаад иргэдийн хувьд иргэншил авах хүсэлт гаргахын тулд үндсэн 2 болзолыг хангасан байх шаардлагатай. Нэгдүгээрт, тус улсад тодорхой хугацаанаас дээш хугацаагаар Солонгос иргэнтэй гэр бүлийн амьдралаа хэвийн үргэлжлүүлэн амьдарч байх шаардлагатай. Ялангуяа виз, оршин суух хугацааг сунгах зэргээс ялгаатай тал нь хоёр иргэншлийн асуудал биш бол иргэншил цуцлагдах тохиолдол бараг байдаггүй учир хүсэлт гаргах үед тухайн гадаад иргэний гэр бүлийн амьдрал хэвийн үргэлжилж байгаа эсэхийг шалгадаг. Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон Гадаад иргэн өөрийн биеэр, гэр бүлийн хүний хамт очиж хамт амьдарч байгаагаа батлах бөгөөд хүндэтгэх шалтгааны улмаас гэр бүлийн хүн очиж чадаагүй тохиолдолд бодит байдлыг шалгах/гэрт нь очих гэх мэт/ зэргээр гэр бүлийн амьдрал хэвийн үргэлжилж байгаа эсэхийг шалгадаг.

Тавигдах нөхцөл
① Солонгосын иргэн эхнэр буюу нөхөртэйгээ гэр бүлийн амьдралаа хэвийн үргэлжлүүлэн Солонгос улсад тасралтгүй 2 жил түүнээс дээш хугацаагаар оршин суусан тохиолдолд
② Солонгосын иргэн эхнэр буюу нөхөртэйгээ гэр бүл болсоны дараа 3 жил өнгөрсөн бөгөөд Солонгос улсад гэр бүлийн амьдралаа хэвийн үргэлжлүүлэн 1 жилээс дээш хугацаагаар оршин суусан тохиолдолд
③ Солонгосын иргэнтэй гэр бүл болсон байдалд Солонгос иргэн/эхнэр эсвэл нөхөр/ нас барах,
сураггүй алга болох өөр бусад өөрөөс нь шалтгаалахгүй шалтгааны улмаас гэр бүлийн
байдлаа хэвийн үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон оршин суух хугацааны тодорхой шаардлагыг хангасан этгээд
④ Солонгос иргэнтэй гэрлэсэн бөгөөд тэдний дундаас төрсөн насанд хүрээгүй хүүхдийг асран
халамжилж байгаа эсвэл асран хамгаалах ёстой бөгөөд оршин суух хугацааны тодорхой шаардлагыг хангасан этгээд

Солонгос иргэншил авахтай холбоотой байнга тавьдаг асуулт

Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон боловч одоо гэр бүл салсан бөгөөд хүүхдээ өсгөж байгаа. Би Солонгос иргэншил авч болох уу?
Гэр бүл салсаны дараа Солонгос иргэншилтэй хүүхдээ асран халамжилж байгаа бол тухайн хүүхдийн нэр дээр гэр бүлийн тодорхойлолт болон хүүхдээ асран халамжилж байгаа нь үнэн болохыг баталсан баримт бичгийг хавсарган иргэншил авах хүсэлт гаргаж болно. Мөн хүүхдээ өсгөж байгаа биш ч гэлээ гэр бүл салах, тусдаа амьдрах болсон шалтгаан нь Солонгос иргэншилтэй гэр бүлийн хүнд байгаа тохиолдолд нэмэлт материал хавсарган иргэншил авах хүсэлт гаргаж болно.
Гэр бүл салсан эсвэл тусдаа амьдарч байгаа шалтгаан солонгос иргэншилтэй гэр бүлийн хүнд байгааг нотлох баримтанд дараах хамаарна. /Эдгээрийн нэгээс дээш баримтыг хавсаргана/

Шүүхийн шийдвэр болон гэр бүл салсан шийдвэр/гэр бүл салсан тухай шийдвэрийн хувьд гэр бүлийн хүний буруутай гэсэн агуулга байх/
→Гэр бүлийн хүний хүч хэрэглэсэн байдалд зарга үүсгэсэн тохиолдолд : Прокурорын газрын хэрэгсэхгүй болгосон шийдвэр
→Гэр бүлийн хүнд зодуулах тохиолдолд : Эмчийн магадлагаа/гэр бүлийн хүнд зодуулсан гэсэн агуулга байх/, шархны зураг г.м
→Гэр бүлийн хүн санхүүгийн чадамжгүй тохиолдолд : Гэр бүлийн хүний дампуурсан тухай шийдвэр
→Гэр бүлийн хүн хаана байгааг мэдэхгүй байгаа тохиолдолд: Сураггүй алга болсон тухай тэмдэглэгдсэн, бүртгэлээс хасагдсан хуулбар
→Гэр бүлийн хүний 4 хүртэл үе/үеэл/ -ийн хамаатан садны бичсэн гэр бүлийн амьдралыг цаашид үргэлжлэх боломжгүй болсон шалтгааныг тайлбарласан бичиг
→Хамт амьдрах боломжгүй болсон тухайн үед амьдарч байсан орон нутгийн захиргаанаас гаргасан тодорхойлолт / шалтгаан нь Солонгос иргэнд байсан тухай тайлбарласан бичиг/

Надад үндсэн иргэншлээсээ татгалзахгүйгээр Солонгос иргэншил авах арга байгаа болов уу ?

Солонгос улс хоёр иргэншлийг зөвшөөрдөггүй учир иргэншил авах хүсэлт гаргахдаа өөрийн улсын ЭСЯ- д очин иргэншилээсээ татгалзах хүсэлт гаргах хэрэгтэй. Гэвч гэр бүлийн байдал хэвээр байгаа хуримын цагаач иргэдийн хувьд “Гадаад иргэншилээ ашиглахгүй” гэсэн тангарагийн гэрээ хийж болно. Энэ нь Солонгос улсад амьдрах хугацаандаа Гадаад иргэншилээ ашиглахгүй байх гэсэн утгатай бөгөөд өөрийн иргэншлээ хадгалсан хэвээр Солонгос иргэншил авах боломжтой. Солонгос улсад Солонгос иргэнээр амьдарна гэсэн амлалт бүхий гэрээ учир гадаад улсад зорчихдоо онгоцны буудал зэрэгт Солонгос паспортоо заавал ашиглах бөгөөд үүнийг дагахгүй бол иргэншил цуцлагдаж болно. Мөн Хятад зэрэг хоёр иргэншил хүлээн зөвшөөрдөггүй улсын хувьд Гэрлэлтийн цагаач иргэн иргэншлээсээ татгалзах хүсэлт гаргаагүй байсан ч тухайн улсын хууль дүрмийг даган иргэншил нь автоматаар байхгүй болж болно

국적취득의 가장 큰 비중을 차지하는 간이귀화

귀화에는 5년 이상 거주한 외국인이 국적을 신청하는 일반귀화와 국적회복자 혹은 특별공로자들 등을 위한 특별귀화(입국과 체류3 참고), 그리고 대한민국 부모를 가진 외국인 자녀, 입양자, 대한민국 국민과 결혼한 결혼이민자들을 위해 마련된 ‘간이귀화’가 있습니다. 간이귀화는 세 가지 국적취득중 한국에서 가장 큰 비율을 차지하고 있는 귀화방법으로, 현재까지도 간이귀화 신청자는 계속해서 늘어나고 있는 추세입니다. 특히 해외여행이나 유학 등으로 다른 문화의 사람들과 교류하는 일이 보다 자연스러워지면서, 국제결혼 가정의 간이귀화신청 또한 증가한 것으로 나타납니다.

결혼이민자의 국적취득 조건

결혼이민자들이 국적취득을 신청할 때에는 특별히 두 가지 사항이 고려됩니다. 먼저 한국에서 생활한 기간이 일정 기준 이상이 되어야 한다는 것과, 한국인 배우자와의 결혼생활이 계속 유지되고 있어야 한다는 것입니다. 특히 비자와 달리국적취득은 이중국적 등의 문제가 아니라면 국적을 박탈 당하는 경우가 거의 없기 때문에, 신청 시 결혼생활 유지 확인이 철저하게 이루어집니다. 결혼이민자가 국적취득을 하기 위해서는 신청자 본인과 한국인 배우자가 함께 출석하여 결혼 생활을 입증해야 하며, 배우자가 함께 출석할 수 없을 때에는 실태조사를 통해 혼인관계 유지 상황을 확인받아야 합니다.

– 대한한국 국민인 배우자와 혼인한 상태로 대한민국에 2년 이상 계속하여 거주한 경우
– 대한민국 배우자와 혼인한 후 3년이 지난 사람 중혼인한 상태로 대한민국에 1년 이상 계속하여 거주한 경우
– 한국인과 혼인한 상태에서 한국인 배우자의 사망, 실종 등으로 정상적인 혼인생활을 할 수 없었던 자로 거주기간 조건을 충족한 자
– 한국인 배우자와의 혼인에 따라 출생한 미성년의 자녀를 양육하고 있거나 양육하여야 할 자로서 거주기간 조건을 충족한 자

국적취득에 대해 자주 묻는 질문들

Q 한국인 배우자와 결혼했지만 현재 이혼하고 혼자 자녀를 기르고 있습니다. 제가 한국국적을 취득할 수 있나요?
A 한국인 배우자와 이혼한 후 한국인 자녀를 양육하고 있다면, 한국인 자녀 이름의 가족관계증명서와 자녀를 양육한다는 사실을 확인할 수 있는 증거 자료를 통해 귀화신청을 할 수 있습니다. 또한 자녀를 기르지 않더라도 이혼 또는 별거의 이유가 결혼이민자에게 없다면 추가 서류를 제출하여 국적취득을 신청할 수 있습니다

이혼 또는 별거 이유가 결혼이민자에게 없다는 것을 증명하는 서류
(이 중 1개 이상을 제출해야 함)

• 형사판결문 또는 이혼판결문 (이혼판결문의 경우, 배우자의 잘못이 나타나 있어야 함)
• 배우자의 폭행 등을 고소한 경우 : 검찰의 불기소 결정문
• 배우자가 때린 경우 : 병원 진단서(상대방으로부터 맞은 내용이 나타나 있어야 함), 상처 사진
• 배우자가 경제적으로 능력이 없는 경우 : 배우자의 파산결정문 등
• 배우자가 어디에 있는지 모르는 경우 : 실종선고 사실이 기재된 배우자의 제적등본
• 배우자의 4촌 이내 친척이 작성한 혼인관계 단절 원인을 설명하는 확인서
• 혼인관계가 단절될 때 살던 지역의 통(반)장이 작성한 혼인관계 단절 원인이 배우자에게 있음을 설명하는 확인서

Q 제 본국의 국적을 포기하지 않고 한국 국적을 얻을 수 있는 방법이 있나요?

A 한국은 복수국적(이중국적)을 허용하지 않기 때문에 국적신청 시 본국 대사관에 국적포기 신청을 해야 합니다. 하지만 혼인관계가 유지되고 있는 결혼이민자에 한해 ‘외국국적 불행사 서약’을 할 수 있습니다. ‘외국국적 불행사 서약’이란 대한민국에서 외국 국적을 행사하지 않겠다는 뜻으로, 서약서를 제출하면 본국 국적을 유지한 상태로 한국 국적을 얻을 수 있습니다. 다만 이것은 한국에서는 한국인으로서만 체류하겠다는 서약이기 때문에, 국내 공항·항만으로 출입국 할 때 반드시 한국여권을 사용해야 하며 이를 지키지 않을 경우 국적을 박탈당할 수 있습니다. 또한 중국 등 복수국적을 인정하지 않는 나라의 경우, 결혼이민자가 국적포기를 하지 않더라도 그 나라의 법에 따라 본국 국적이 자동으로 상실될 수 있습니다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중