ដាក់កម្រិតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនឥណទាន និងកម្រិតបណ្ដឹងកម្ចីការប្រាក់តិច

20150329133229942004

អាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុបានពង្រឹងជាទ្រុងទ្រាយធំលើការដាក់កម្រិតនិងការត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនឥណទាន។​ មិនអនុញ្ញាតិអោយខ្ចីប្រាក់ដែលមានអាត្រាប្រាក់ខ្ពស់ងាយងាយ ដោយតម្រូវអោយធ្វើការវាយតំលៃលើលទ្ធភាពសងប្រាក់របស់អ្នកដែលមានបំណងខ្ចីប្រាក់ដោយកាត់បន្ថយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងកម្ចីប្រាក់ចំនួនតិច។ បើយោងតាមការបង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី១៩, បច្ចុប្បន្នចំពោះកម្ចីក្រោម៣លានវ៉ុនត្រូវបានលើកលែងលើការត្រួតពិនិត្យចំណូលនិងបំណុល ប៉ុន្ដែចំពោះមនុស្សជំទង់ក្រោម៣០ឆ្នាំនិងមនុស្សវ័យចំណាស់លើសពី៦៥ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវបានដាក់គោលដៅអោយមានការត្រួតពិនិត្យបំណុលជាដាច់ខាត។ ហើយចំពោះករណីផ្សេងទៀតនោះ ក៏ត្រូវបានពង្រីកអោយមានការត្រួតពិនិត្យទៅតាមដំណាក់កាលផងដែរ។ ចំពោះការកម្រិតនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនឥណទានក៏ត្រូវបានពង្រឹងដែរ។ គឺហាមមិនអោយប្រើពាក្យដូចជា ‘ឥឡូវនេះ’, ‘ប្រញ៉ាប់ឡើង’ និង ពាក្យ ‘មានភាពងាយស្រួលព្រោះជាស្រ្ដី’ ដែលជាពាក្យទាំងអស់នេះមិនមានំនាក់ទំនងអ្វីជាលទ្ធភាពសង់ប្រាក់ តែជាពាក្យដែលផ្ដល់អាទិភាពជាក្រុម។ ហើយអាជ្ញាធរក៏បានដាក់គោលដៅទប់ស្កាត់ការអនុវត្តន៍ការបញ្ចុះបញ្ចូលអោយមានបំណុលដោយបញ្ចុះតំលៃសេវ៉ារបស់ក្រុមហ៊ុនកណ្ដាល។

<대부업 광고규제…소액대출도 엄격>

금융당국이 대부업체 감독과 규제를 대폭 강화합니다. 광고는 줄이고 소액대출도 대출 희망자의 상환능력을 평가하도록 해 함부로 고리 자금을 꿔주지 못하도록 합니다.

19일 금융감독원의 발표에 따르면, 현재 300만원 이하 대출은 소득이나 채무확인 절차가 면제되는데 30세 미만 청년과 65세 이상 고령층부터 채무확인 절차를 반드시 거치도록 할 방침입니다. 나머지도 단계적으로 확인절차를 거치도록 확대합니다.

대부업 광고 규제도 강화합니다. ‘당장’ ‘빨리’ 같은 문구나 ‘여자니까 쉽게’처럼 상환능력과 무관하게 특정집단을 우대하는 듯한 표현은 쓸 수 없습니다.중개수수료 상한도 낮춰 ‘빚 권하는 관행’을 막을 방침입니다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중