ការព្រីកការដំណើរការប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការយឺតយ៉ាវក្នុងការបង់ពន្ធមុនពេលពន្យាទិដ្ឋការ(វិសា)ទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំក្រោយ

그림1

ជនបរទេសដែលវិនិយោគ និង កំពុងធ្វើជំនួញនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបើសិនជាមានឡានឬមានចំណូលនោះត្រូវតែបង់ពន្ធដែលពាក់ព័ន្ធនិងករណីទាំងនោះ។

ករណីដែលពន្យាសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅឬវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញដោយមិនបង់ពន្ធបានកើតឡើងជាញឹកញាប់។ នៅថ្ងៃទី២ខែវិច្ឆកាក្រសួងយុត្ដិធម៌បានបង្ហាញថាតាមរយះប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការយឺតយ៉ាវក្នុងការបង់ពន្ធមុនពេលពន្យាទិដ្ឋការ(វិសា)ដែលតម្រូវអោយជនបរទេសត្រូវបង់បង្រ្គប់ពន្ធដែលមិនបានបានបង់ទើបពន្យាសិទ្ធិស្នាក់នៅអោយនោះ បានប្រមូលពន្ធបាន៩២អក់វ៉ុនត្រឹមខែកញ្ញា។

ចំនួនពន្ធនេះគឺស្មើនិង៥%ភាគរយនៃចំនួនទឹកប្រាក់ជាងមួយពាន់ប្រាំរយអក់វ៉ុនដែលជនបរទេសទូទាំងប្រទេសមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការបង់ពន្ធ។

ចាប់ពីខែឧសភាឆ្នាំមុនក្រសួងយុត្ដិធម៌បានសាកល្បងប្រព័ន្ធនេះដោយកំណត់ន្យាទិដ្ឋការអោយ៦ខែសម្រាប់ជនបរទេសដែលបង់ពន្ធយឺតយ៉ាវនៅការិយាល័យចុះធ្វើការនៅខេត្ដអាន់សានរបស់ការិយាល័យអន្ដោប្រវេសន៍ទីក្រុងអុីនឆុន ហើយបានពង្រីកការអនុវត្ដន៍នេះនៅតាមការិយាល័យអន្ដោប្រវេសន៍១៦ការិយាល័យទួទាំងប្រទេសនៅខែឧសភាឆ្នាំនេះ។

ក្រសួងយុត្ដិធម៌នឹងមានគម្រោងដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធនេះចាប់ពីខែមករាឆ្នាំក្រោយនៅគ្រប់ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍៣៤ការិយាល័យទួទាំងប្រទេសក្រោយដាក់ដំណើរការនៅនាយកដ្ឋានសុវត្តិភាពរដ្ឋបាល នាយកដ្ឋានពន្ធដា សាខាការិយាល័យពន្ធដា និង បង្កើតប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងកម្មវិធីពិនិត្យការជំពាក់ពន្ធផ្ទាល់ម៉ោងនៅចុងឆ្នាំនេះ។

‘비자 연장 전 세금체납 확인제도’ 내년 전국서 확대 시행’

한국에서 투자나 사업을 하는 외국인들은 차량을 소유하거나 소득이 있으면 관련 세금을 내야 한다.

세금을 체납한 채 체류를 연장받거나 출국을 해버리는 행태가 벌어지곤 했다.

11월 2일, 법무부는 외국인이 밀린 세금을 완납해야 체류 기간을 늘려주는 ‘외국인 비자 연장 전 세금체납 확인제도’를 통해 9월 말까지 92억원을 거둬들였다고 밝혔다.

이는 외국인 전체 조세 체납액 1천800여억 원의 약 5%에 해당하는 금액이다.

법무부는 작년 5월부터 인천출입국관리사무소 안산출장소에서 세금을 체납한 외국인의 비자 연장 기간을 6개월로 제한하는 이 제도를 시범 운영했으며 올해 5월 전국 16개 출입국관리사무소로 확대했다.

법무부는 올해 말까지 행정안전부, 국세청, 관세청과 실시간 체납정보 연계시스템을 구축한 뒤 내년 1월부터 전국 34개 모든 출입국관리사무소에서 제도를 시행할 계획이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중