ការចូលមកក្នុងប្រទេសនិងការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេស(៣)ការទទួលសញ្ជាតិ

1510634148146

  • ការទទួលសញ្ជាតិដែលក្លាយជាពលរដ្ឋ

ការទទួលសញ្ជាតិគឺមានន័យថាយើងទទួលសញ្ជាតិរបស់ប្រទេសណាមួយហើយខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយនោះ។ នៅក្នុងគោលនយោបាយសំរាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ និយមន័យនៃការទទួលសញ្ជាតិគឺចង្អុលបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នារវាងការទទួលសញ្ជាតិពីនិងការលះបង់សញ្ជាតិដើមរបស់ខ្លួនដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសណាមួយ។

ដោយសារការទទួលសញ្ជាតិរបស់ប្រទេសមានន័យថាបានក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនោះ ទើបមានន័យខុសស្រលះរវាងការចូលសញ្ជាតិដែលស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃក្នុងប្រទេសនោះដោយនៅរក្សាសញ្ជាតិដើមរបស់ខ្លួន។ ឧទាហរណ៍៖ ជនជាតិកូរ៉េបានទទួលសិទ្ធិរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយរស់នៅទីនោះ គឺមានន័យថាអ្នកជា ‘ ជនជាតិកូរ៉េរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ‘ ប៉ុន្ដែបើអ្នកនោះបានចូលសញ្ជាតិនោះ គឺមានន័យថាអ្នកនោះជា ‘ ជនជាតិកូរ៉េសញ្ជាតិអាមេរិក ‘.

  • ការទទួលបានសញ្ជាតិពីកំណើត, ច្បាប់តាមខ្សែស្រឡាយ និង ច្បាប់តាមទឹកដី

វិធីដែលអាចទទួលបានសញ្ជាតិមានវិធីទទួលពីកំណើត និង វិធីទទួលពីក្រោយកំណើត។ ការទទួលតាមពីណើតគឺការទទួលសញ្ជាតិតាមយរះកាកើត វិធីនេះគឺអាចនិយាយបានថាជាវិធីដែលអាចទទួលបានសញ្ជាតិជាទូរទៅ។ ក្នុងករណីដែលទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយះកំណើតដែលតម្រូវអោយយកតាមខ្សែស្រឡាយរបស់ឪពុកម្ដាយនៃប្រទេសនិមួយៗ និង តាមទឹកដីដែល(ប្រទេសដែលបានកើត)បានកើត។ ចំពោះប្រទេសកូរ៉េគឺតម្រូវយកតាមសញ្ជាតិរបស់ឪពុកម្ដាយគឺតាមខ្សែស្រឡាយ។ ប៉ុន្តែចំពោះឪពុកម្ដាយដែលមានសញ្ជាតិមិនច្បាស់លាស់ឬមួយឪពុកម្ដាយដែលគ្មានសញ្ជាតិនោះអ្នកដែលបានផ្ដល់កំណើតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ និង ក្មេងដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺត្រូវតម្រូវអោយផ្ដល់សញ្ជាតិដោយយកតាមច្បាប់កើតក្នុងទឹកដីដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ឡើយ។

  • ជនបរទេសដែលចូលសញ្ញាតិតាមរយះការទទួលបានសញ្ជាតិក្រោយកំណើត

ជនបរទេសត្រូវមានលក្ខណះសម្បតិ្ដគ្រប់គ្រាន់ដែលបានកំណត់សំរាប់ចុះឈ្មោះយកសញ្ជាតិដើម្បីទទួលយកបានសញ្ជាតិថ្មីមួយទៀត។ ដោយសារតែប្រទេសកូរ៉េគឺជាប្រទេសដែលមិនត្រូវបានអនុញាតិអោយមានសញ្ជាតិពីរទេ ដូច្នេះដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិកូរ៉េនិងក្លាយជាពលរដ្ឋកូរ៉េនោះ ដាច់ខាតត្រូវលះបង់សញ្ជាតិដើមរបស់ខ្លួននិងត្រូវតែជ្រើសរើសយកការចូលសញ្ជាតិ។ ការចូលសញ្ជាតិមានការចូលសញ្ជាតិធម្មតា និង ការចូលសញ្ជាតិពិសេស ហើយជាទូទៅគេទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយះការចូលសញ្ជាតិធម្មតា។

ការចូលសញ្ជាតិពិសេសអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានលក្ខណះសម្បតិ្ដគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមការអនុញាតិរបស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្ដិធម៌។ ហើយចំពោះការចូលសញ្ជាតិពិសេសរបស់កូនអ្នកមានគុណសម្បត្ដិពិសេសត្រូវមានការអនុញាតិពីប្រធានាធិបតី។ ហើយដើម្បីចូលសញ្ជាតិតាមរយះការចូលសញ្ជាតិធម្មតាគឺត្រូវមានលក្ខណះសម្បត្ដិអោយត្រូវនិងតម្រូវការទើបអាចចូលសញ្ជាតិបាន ដូចជារយះស្នាក់នៅ ទ្រព្យសម្បត្ដិ ការបញ្ជាក់អំពីការពិតនៃបទឧក្រិដ្ឋ ព្រមទាំងត្រូវប្រលងជាប់ការប្រលងយកសញ្ជាតិជាដើម។

  • លក្ខណះសម្បត្ដិនៃការចូលសញ្ជាតិធម្មតា

១. អ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េរហូត៥ឆ្នាំឡើងទៅ

២. អ្នកដែលមានឪពុក ឬម្ដាយដែលធ្លាប់ជាពលរដ្ឋកូរ៉េ, អ្នកដែលមានឪពុក ឬម្ដាយដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ, ជនបរទេសដែលពលរដ្ឋកូរ៉េបានទទួលយកមកចិញ្ចឹមក្រោយពេញវ័យហើយរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េរហូត៣ឆ្នាំឡើងទៅ

៣. អ្នកដែលបានរៀបការជាមួយពលរដ្ឋកូរ៉េហើយរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េរហូត២ឆ្នាំឡើងទៅ ឬរៀបការហើយ៣ឆ្នាំហើយមករស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ១ឆ្នាំដោយស្ថិនៅក្នុងការរៀបការជាមួយគ្នា។

៤. អ្នកដែលមានឪពុក ឬម្ដាយដែលជាពលរដ្ឋកូរ៉េ

***អ្នកដែលមានឪពុក ឬម្ដាយដែលជាអ្នកបានចូលសញ្ជាតិ កូននោះអាចចុះឈ្មោះយកសញ្ជាតិពិសេសបានដោយមិចចាំបាច់គិតលើអាយុ ការរៀបការ និង រយះពេលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េឡើយ។(លើកលែងកូនដែលយកមកចិញ្ចឹមក្រោយពេញវ័យ)

៥. អ្នកដែលមានគុណសម្បត្ដិពិសេសក្នុងប្រទេសកូរ៉េ

៦. អ្នកដែលមានសមត្ថភាពពិសេសដែលត្រូវទទួលស្គាល់អាចចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកូរ៉េបាន។

다문화정책바로알기> 입국과 체류(3) – 국적취득

국민이 되는 국적취득

‘국적취득’이란 어떤 나라의 국적을 취득하여 그 나라의 사람이 되는 일을 의미합니다. 이주민 정책에서는 ‘국적취득’과 ‘귀화’라는 말을 동일하게 사용하기도 하는데, 이때 귀화는 복수국적과 구별하여 자신의 현 국적을 포기하고 다른 나라 사람이 되는 것을 가리킵니다. 한 나라의 국적을 취득한다는 것은 그 나라의 국민이 된다는 뜻이기 때문에, 귀화는 자신의 본래 국적을 유지한 채 그 나라에 영구적으로 머무는 영주권과는 완전히 다른 개념입니다. 예를 들어, 한국인이 미국의 영주권을 취득하여 그곳에서 생활한다면 그 사람은 ‘재미 한국인’인 것이며, 귀화를 한다면 ‘한국계 미국인’으로 불리는 것입니다.

선천적으로 국적을 얻는 방법, 혈통주의와 속지주의 

국적취득 방법에는 선천적인 취득과 후천적인 취득이 있습니다. 선천적 취득은 출생을 통해 국적을 취득하는 것으로, 국적취득의 가장 보편적인 방법이라고 할 수 있습니다. 선천적 취득을 통해 국적을 얻는 경우, 각 나라는 부모의 혈통을 따라가는 ‘혈통주의(속인주의)’와 태어난 지역을 따라가는 ‘속지주의’ 중 하나를 채택합니다. 한국의 경우 부모의 국적에 따라 그 자녀에게도 국적을 주는 혈통주의를 원칙으로 합니다. 하지만 부모가 분명하지 않을 때 혹은 부모가 무국적일 때 대한민국에서 출생한 자와 대한민국에서 발견된 기아에 한해서는 본래 인종에 상관없이 속지주의를 채택하여 국적을 주고 있습니다.

외국인이 후천적으로 국적을 얻는 귀화

외국인이 새롭게 국적을 얻기 위해서는 일정한 자격을 갖추어 ‘국적취득’을 신청해야 합니다. 한국은 원칙적으로 이중국적을 허용하지 않는 나라이기 때문에, 한국 국적을 얻어 한국 국민이 되기 위해서는 본국의 국적을 포기하고 ‘귀화’를 선택해야 합니다. 귀화에는 일반귀화와 특별귀화가 있으며, 대부분의 경우 일반귀화를 통해 국적을 얻습니다. 특별귀화는 법무부장관이 허가하는 특정한 조건을 갖출 때 가능하며, 특별유공자 자녀의 특별귀화는 대통령의 승인을 필요로 합니다. 일반귀화를 통해 한국 국적을 취득하기 위해서는 자격에 맞는 요건을 취득해야 하는데, 이때 체류기간, 재정능력, 범죄사실여부, 국적시험 등의 기준을 통과해야 합니다.

일반귀화 취득 자격 

① 한국에 5년 이상 계속하여 거주한 자

② 부 또는 모가 대한민국의 국민이었던 자,

대한민국에서 출생한 자로서 부 또는 모가 대한민국에서 출생한 자,

성년이 된 후 대한민국 국민의 양자로 입양된 외국인이 3년 이상 계속하여 거주한 경우

③ 대한민국 국민과 혼인한 상태로 2년 이상 계속하여 거주하였거나,

혼인한 후 3년이 지나고 혼인한 상태로 1년 이상 계속하여 거주한 경우

④ 부 또는 모가 대한민국의 국민인 자

※ 부 또는 모가 귀화자인 경우에 그 자녀는 나이, 혼인여부, 국내 거주기간에 관계없이 특별귀화 허가신청이 가능

(단, 성년이 된 후 입양이 된 자는 제외)

⑤ 대한민국에 특별한 공로가 있는 자

⑥ 우수한 능력을 보유한 자로서 대한민국 발전에 기여할 것으로 인정되는 자

국적취득의 보다 자세한 내용은 국적취득(2)에서 이어집니다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중