Tìm hiểu thông tin liên quan về ” nhận quốc tịch Hàn Quốc”

1510634148146

Tìm hiểu về chính sách đa văn hóa – Nhập cảnh và cư trú (3) – Nhận quốc tịch

 Nhận quốc tịch Hàn Quốc

 ‘Nhận quốc tịch’ là việc được công nhận quốc tịch của một quốc gia và trở thành công dân của quốc gia đó. Trong chính sách dành cho công dân nhập cư, khái niệm ‘nhận quốc tịch’ và ‘nhập quốc tịch’ có lúc được dùng đồng nghĩa như nhau. Tuy nhiên khái niệm ‘nhập quốc tịch’ phân biệt rõ với khái niệm đa quốc tịch và được dùng để chỉ việc một người từ bỏ quốc tịch hiện tại của mình để trở thành công dân của một quốc gia khác. Còn việc nhận được quốc tịch của một nước nghĩa là người đó trở thành công dân của nước đó. Do vậy, ‘nhập quốc tịch’ hoàn toàn khác với khái niệm ‘quyền cư trú vĩnh viễn’ –quyền được cư trú vĩnh viễn tại một nước trong khi vẫn duy trì quốc tịch vốn có. Ví dụ, một công dân Hàn Quốc nhận được quyền định cư vĩnh viễn tại Mỹ và sống tại nơi này sẽ được xem là “Công dân Hàn Quốc sống tại Mỹ”, còn một công dân Hàn Quốc đã nhập tịch Mỹ sẽ được gọi là “Công dân Mỹ gốc Hàn”.

Phương pháp nhập quốc tịch theo huyết thống bẩm sinh, căn cứ tuân thủ huyết thống và tuân thủ luật pháp nước sở tại

Có hai phương pháp nhập quốc tịch là nhập quốc tịch theo phương pháp theo huyết thống bẩm sinh và nhận quốc tịch cho người đến sau. Nhập quốc tịch theo huyết thống bẩm sinh là việc nhận được quốc tịch thông qua nguồn gốc nơi sinh và cũng là cách thức nhập quốc tịch phổ biến nhất. Trường hợp nhập quốc tịch theo cách thức này, người được nhận quốc tịch ở mỗi nước chọn một trong hai hình thức, “nhập quốc tịch theo huyết thống” theo huyết thống của ba mẹ hoặc “nhập quốc tịch theo luật pháp nước sở tại” theo nơi người đó được sinh ra. Tại Hàn Quốc, về mặt nguyên tắc, con cái sẽ nhận quốc tịch theo huyết thống bẩm sinh theo quốc tịch của bố mẹ. Tuy nhiên, trường hợp không xác định được bố mẹ và đứa bé không có quốc tịch, hoặc bố mẹ không có quốc tịch, những đứa trẻ được sinh ra tại Hàn Quốc, hoặc trẻ bị bỏ rơi được tìm thấy tại Hàn Quốc sẽ được áp dụng trường hợp nhập quốc tịch Hàn Quốc theo luật pháp nước sở tại, không phân biệt dân tộc hay màu da.

Người nước ngoài nhập quốc tịch theo hình thức người đến sau

Người nước ngoài muốn nhận được quốc tịch của một nước khác phải đáp ứng đầy đủ một số điều kiện quy định và tiến hành đăng ký thủ tục “nhận quốc tịch”. Theo nguyên tắc, Hàn Quốc không chấp nhận duy trì hai quốc tịch, nên nếu muốn nhập quốc tịch Hàn Quốc, công dân nước ngoài phải từ bỏ quốc tịch vốn có của mình và chọn “nhập quốc tịch”. Có hai hình thức là nhập quốc tịch thông thường và nhập quốc tịch đặc biệt, đa phần nhận quốc tịch theo hình thức nhập quốc tịch thông thường. Trường hợp nhập quốc tịch đặc biệt, người nhập quốc tịch phải đáp ứng đủ các điều kiện đặc biệt do Bộ trưởng bộ Tư pháp cấp phép, trường hợp nhập quốc tịch đặc biệt với đối tượng là con cái của người có công lớn với đất nước cần phải có phê duyệt đồng ý của Tổng thống Hàn Quốc. Để nhập quốc tịch Hàn Quốc theo phương pháp nhập quốc tịch thông thường, công dân nước ngoài phải thông qua và đáp ứng các tiêu chuẩn như thời gian cư trú tại Hàn Quốc, khả năng tài chính, tình trạng thực thi luật pháp, kỳ thi quốc tịch…

Tư cách nhập quốc tịch cho đối tượng thông thường

 

① Người đã cư trú tại Hàn quốc trên 5 năm

② Đối tượng có bố hoặc mẹ là công dân Hàn Quốc, sinh ra tại Hàn Quốc, có bố hoặc mẹ được sinh tại Hàn Quốc hoặc công dân nước ngoài được nhận làm con nuôi của công dân Hàn Quốc sau khi trưởng thành có thời gian cư trú tại Hàn Quốc trên 3 năm.

③ Những người kết hôn với công dân Hàn Quốc, duy trì đời sống hôn nhân từ 2 năm trở lên tại Hàn Quốc hoặc trường hợp đã đăng ký kết hôn được 3 năm và sống tại Hàn Quốc liên tục trên 1 năm.

④ Có bố hoặc mẹ là công dân Hàn quốc

※ Trường hợp bố hoặc mẹ là công dân nhập quốc tịch Hàn Quốc, con cái có thể đăng ký yêu cầu nhập tịch đặc biệt mà không cần xem xét đến tuổi tác , tình trạng hôn nhân, thời gian cư trú tại Hàn Quốc.

(Tuy vậy, ngoại trừ trường hợp đối tượng được nhận làm con nuôi sau tuổi thành niên)

⑤ Những người có công lao đặc biệt với đất nước Hàn Quốc

⑥ Những người có năng lực xuất sắc ưu tú, được công nhận là người có khả năng đóng góp cho sự phát triển của đất nước Hàn Quốc

Những nội dung chi tiết hơn về nhập quốc tịch Hàn Quốc được tiếp tục tại mục “Nhận quốc tịch (2)”

다문화정책바로알기> 입국과 체류(3) – 국적취득

국민이 되는 국적취득

‘국적취득’이란 어떤 나라의 국적을 취득하여 그 나라의 사람이 되는 일을 의미합니다. 이주민 정책에서는 ‘국적취득’과 ‘귀화’라는 말을 동일하게 사용하기도 하는데, 이때 귀화는 복수국적과 구별하여 자신의 현 국적을 포기하고 다른 나라 사람이 되는 것을 가리킵니다. 한 나라의 국적을 취득한다는 것은 그 나라의 국민이 된다는 뜻이기 때문에, 귀화는 자신의 본래 국적을 유지한 채 그 나라에 영구적으로 머무는 영주권과는 완전히 다른 개념입니다. 예를 들어, 한국인이 미국의 영주권을 취득하여 그곳에서 생활한다면 그 사람은 ‘재미 한국인’인 것이며, 귀화를 한다면 ‘한국계 미국인’으로 불리는 것입니다.

선천적으로 국적을 얻는 방법, 혈통주의와 속지주의 

국적취득 방법에는 선천적인 취득과 후천적인 취득이 있습니다. 선천적 취득은 출생을 통해 국적을 취득하는 것으로, 국적취득의 가장 보편적인 방법이라고 할 수 있습니다. 선천적 취득을 통해 국적을 얻는 경우, 각 나라는 부모의 혈통을 따라가는 ‘혈통주의(속인주의)’와 태어난 지역을 따라가는 ‘속지주의’ 중 하나를 채택합니다. 한국의 경우 부모의 국적에 따라 그 자녀에게도 국적을 주는 혈통주의를 원칙으로 합니다. 하지만 부모가 분명하지 않을 때 혹은 부모가 무국적일 때 대한민국에서 출생한 자와 대한민국에서 발견된 기아에 한해서는 본래 인종에 상관없이 속지주의를 채택하여 국적을 주고 있습니다.

외국인이 후천적으로 국적을 얻는 귀화

외국인이 새롭게 국적을 얻기 위해서는 일정한 자격을 갖추어 ‘국적취득’을 신청해야 합니다. 한국은 원칙적으로 이중국적을 허용하지 않는 나라이기 때문에, 한국 국적을 얻어 한국 국민이 되기 위해서는 본국의 국적을 포기하고 ‘귀화’를 선택해야 합니다. 귀화에는 일반귀화와 특별귀화가 있으며, 대부분의 경우 일반귀화를 통해 국적을 얻습니다. 특별귀화는 법무부장관이 허가하는 특정한 조건을 갖출 때 가능하며, 특별유공자 자녀의 특별귀화는 대통령의 승인을 필요로 합니다. 일반귀화를 통해 한국 국적을 취득하기 위해서는 자격에 맞는 요건을 취득해야 하는데, 이때 체류기간, 재정능력, 범죄사실여부, 국적시험 등의 기준을 통과해야 합니다.

일반귀화 취득 자격

 

① 한국에 5년 이상 계속하여 거주한 자

② 부 또는 모가 대한민국의 국민이었던 자,

대한민국에서 출생한 자로서 부 또는 모가 대한민국에서 출생한 자,

성년이 된 후 대한민국 국민의 양자로 입양된 외국인이 3년 이상 계속하여 거주한 경우

③ 대한민국 국민과 혼인한 상태로 2년 이상 계속하여 거주하였거나,

혼인한 후 3년이 지나고 혼인한 상태로 1년 이상 계속하여 거주한 경우

④ 부 또는 모가 대한민국의 국민인 자

※ 부 또는 모가 귀화자인 경우에 그 자녀는 나이, 혼인여부, 국내 거주기간에 관계없이 특별귀화 허가신청이 가능

(단, 성년이 된 후 입양이 된 자는 제외)

⑤ 대한민국에 특별한 공로가 있는 자

⑥ 우수한 능력을 보유한 자로서 대한민국 발전에 기여할 것으로 인정되는 자

 

국적취득의 보다 자세한 내용은 국적취득(2)에서 이어집니다.

 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중