ស្រ្ដីរៀបការប្ដីកូរ៉េបើលែងលះមិនអាចបន្ដសិទ្ធិស្នាក់នៅបាន?

이혼

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញលទ្ធផលនៃការកាត់ក្ដីថាស្រ្ដីរៀបការប្ដីកូរ៉េដែលទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េតាមរយៈការរៀបការនោះ ទោះបីជាលែងលះជាមួយប្ដីក៏ដោយ បើសិនជាមូលហេតុនៃការលែងលះនោះស្ថិតនៅលើភាគីខាងប្ដីហើយបើសិនជាបានបន្តជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍អោយនៅដដែលនោះ គឺអាចបន្តសិទ្ធិស្នាក់នៅបាន។

បើយោងតាមកាសែតញូសវ៉ុនកាលពីថ្ងៃទី២១ខែតុលា នារីឈ្មោះ Aដែលមានសញ្ជាតិវៀតណាមបានរៀបការជាមួយបុរសឈ្មោះBដែលមានសញ្ជាតិកូរ៉េ។

នៅខែមីនាឆ្នាំ២០១១នារីឈ្មោះAបានទទួលសិទ្ធិស្នាក់នៅក្រោមការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយបានចូលមកប្រទេសកូរ៉េ ហើយប្រហែលនៅខែមីនាឆ្នាំ២០១៣បានចេញពីផ្ទះទៅរស់នៅបែកពីប្ដី។ នៅឆ្នាំ២០១៤ នារីឈ្មោះAបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំលែងលះនិងទាមទារថ្លៃជំងឺចិត្តពីប្ដីរបស់ខ្លួន ហើយបានលែងលះគ្នានៅខែវិច្ឆកាក្នុងឆ្នាំដដែល។

សិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់នារីឈ្មោះAត្រូវបានផុតកំណត់នៅខែមីនាឆ្នាំ២០១៥ជាថ្ងៃដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំលែងលះ ហើយរយៈពេលនៃការអនុញាតិអោយស្នាក់នៅរបស់នារីឈ្មោះAនោះត្រូវបានលើសកំណត់នៅពេលដែលបណ្ដឹងសុំលែងលះបានដោះស្រាយហើយនៅខែវិច្ឆកា។

នារីឈ្មោះAបានដាក់ពាក្យសុំបន្តសិទ្ធិស្នាក់នៅប្រហែលនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៦ ប៉ុន្តែខាងការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍មិនបានទទួលយកពាក្យនោះទេ។ នារីឈ្មោះAយល់ថាការដោះស្រាយរបស់ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍មានការលំអៀងហើយគាត់ក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងយុត្តិធម៌។ ខាងក្រសួងយុត្តិធម៌បានធ្វើការពន្យល់ថា “រាល់ជនបរទេសដែលបានរៀបការជាមួយជនជាតិកូរ៉េ ក្នុងករណីដែលមូលហេតុលែងលះនោះស្ថិតនៅលើភាគីខាងប្ដីទាំងស្រុកនោះ គឺអាចសុំសិទ្ធីអនុញាតិអោយពន្យាការស្នាក់នៅបាន។

<결혼이주민 이혼하면 체류연장 불가?>

결혼으로 국내 체류자격을 얻은 이주민이 이혼을 하더라도 이혼 원인이 배우자에게 있고 일정기간 혼인생활을 유지했다면 체류기간 연장이 가능하다는 법원 판결이 내려졌다.

10월 21일 뉴스1의 보도에 따르면 베트남 국적 A씨는 2010년 10월 한국국적인 B씨와 결혼했다. A씨는 2011년 3월 국민배우자 체류자격을 얻어 한국에 입국했고, 2013년 3월쯤 집을 나와 남편과 별거에 들어갔다. A씨는 2015년 3월 남편을 상대로 이혼 및 위자료 청구소송을 제기했고, 그해 11월에 이혼했다.

A씨의 체류자격은 이혼소송을 제기하던 2015년 3월까지였고, 이혼소송이 마무리 된 11월에는 한국체류 허가기간을 초과한 상태였다. A씨는 2016년 9월쯤 체류기간 연장을 신청했지만, 출입국관리소는 이를 받아들이지 않았다. A씨는 출입국관리소 처분이 부당하다며 법원에 소송을 제기했다.

법원은 “우리 국민인 배우자와 결혼한 외국인은 상대 배우자에게 전적으로 혹은 주된 귀책사유가 있는 경우에는 체류기간 연장허가가 가능하다”고 설명했다

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중