ចាក់ថ្នាំបង្ការផ្ដាសាយធំឥតគិតថ្លៃសំរាប់មនុស្សចាស់និងកុមារអាយុក្រោម៥ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី២៦

Capture

ការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺផ្ដាសាយធំប្រភេទ (Influenza) ដោយឥតគិតថ្លៃនឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ខែកញ្ញានេះទៅ។ សំរាប់មនុស្សចាស់មានអាយុចាប់ពី៧៥ឆ្នាំឡើងទៅនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់ពីថ្ងៃទី២៦ ហើយសំរាប់មនុស្សចាស់មានអាយុចាប់ពី៦៥ដល់៧៤ឆ្នាំនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី១២ខែតុលា។

កាលពីឆ្នាំមុនការចាក់ថ្នាំបង្ការដោយឥតគិតថ្លៃដែលបានអនុវត្តសំរាប់តែកុមារទើបកើតបាន៦ខែដល់១២ ប៉ុន្ដែសំរាប់ឆ្នាំនេះនឹងពង្រីកការអនុវត្តន៍សំរាប់កុមារដែលមានអាយុរហូតដល់៥៩ខែ។ ចំពោះអ្នកដែលត្រូវទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការពីរដងនោះ បានចាប់ចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមេសាកន្លងទៅ ហើយចំពោះកុមារដែលនៅសល់ការចាក់ម្ដងទៀតនោះ នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី២៦។

នៅពេលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយ ២ទៅ៣សប្ដាហ៍ក្រោយអង្គការពាររាងកាយប្រឆាំងនឹងមេរោគនឹងចាប់កើតឡើង ហើយវានឹងបន្ដប្រសិទ្ធិភាពប្រឆាំងមេរោគនេះរយៈពេល៦ខែជាប់គ្នា។

ចំពោះស្ថាប័នដែលត្រូវចាត់អោយផ្ដល់សេវ៉ាចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺផ្ដាសាយធំឥតគិតថ្លៃ អាចចូលទៅមើលនៅក្នុងវេបសាយ “ណែនាំការចាក់ថ្នាំបង្ការ” បាន។

<노인·5세 미만 아동 무료 독감 예방접종 26일부터>

9월 26일부터 인플루엔자 무료 예방접종이 시작된다.

만 75살 이상 노인 접종은 26일부터, 만 65세~74세 노인은 10월 12일 시작한다.

지난해 처음 생후 6개월에서 12개월 사이 영아에게도 시행한 무료접종은 올해 59개월 이하까지로 대상을 확대했다.

두 번을 맞아야 하는 접종 대상자는 이미 지난 4일부터 접종을 시작했고, 한 번만 더 맞으면 되는 아동은 26일부터 접종을 시작한다.

백신은 맞으면 2~4주 뒤에 면역이 생기고 약효는 6개월 정도 지속된다.

무료 예방접종 지정 의료기관은 ‘예방접종 도우미 사이트’에서 확인하면 된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중