ថ្នាក់សិក្សាភាសាកូរ៉េ “ថ្នាក់ជំនួញ”

세계문화이해 외부 웹자보(페루) a42

ថ្នាក់សិក្សាភាសាកូរ៉េ <ថ្នាក់ជំនួញ>

មជ្ឈមណ្ឌលពហុវប្បធម៌ដារីនត្រូវការជ្រើរើសសិស្សចូលសិក្សាថ្នាក់ភាសាកូរ៉េ <ថ្នាក់ជំនួញ> ។ ថ្នាក់សិក្សាភាសាកូរ៉េ <ថ្នាក់ជំនួញ> មានបើកបង្រៀនភាសាកូរ៉េសំរាប់អ្នកដែលត្រៀមរកការងារអោយយល់នូវការប្រើប្រាស់ភាសាកូរ៉េនិងការប្រើប្រាស់សំនួននិងពាក្យដែលភាសាកូរ៉េពិតៗនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្រោយពេលចូលធ្វើការ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ, កម្មវិធីសិក្សាមានបង្រៀនកម្មវិធីដែលជាជំនួយពិតៗសំរាប់ជនអត្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងត្រៀមរកការងារនៅតាមក្រុមហ៊ុនអោយយល់អំពីវប្បធម៌នៅកន្លែងធ្វើការ, ការទំនាក់ទំនងគ្នា និង ឥរិយាបថដែលត្រូវគោរពជាដើម។ ចំពោះអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមចុះឈ្មោះចូលរៀនអោយបានច្រើនកុះករ។

 

រយៈពេលសិក្សា ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ដល់ ថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (៨សប្ដាហ៍)

ម៉ោងសិក្សា ៖ រាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង ១០:០០ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់

អ្នកចុះឈ្មោះ ៖ ស្រ្ដីរៀបការបរទេស, និស្សិតបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការងារ ។ល។

ខ្លឹមសារមេរៀន ៖ សិក្សាអំពីសំនួន និង ពាក្យសំរាប់សរសេរប្រវត្តិរូប, បំនិនណែនាំខ្លួន, បំពេញពាក្យរកការងារ, សម្ភាសន៍ និង ពេលបំពេញការងារ ។ល។

កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ ៖ ចាប់ពីពេលផ្សាយដំណឹងរហូតដល់ ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

ផ្សេងៗ ៖ អ្នកដែលមានវិញ្ញាបណ្ណាបត្រប្រឡងសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េកម្រិត៤ឡើងទើបអាចចុះឈ្មោះបាន

របៀបចុះឈ្មោះ ៖ ចូលទៅកាប់គេហទំពរ→ចុះឈ្មោះ (신청하러가기) (http://www.hanadarin.com/program/program03_1.php?idx=192)

ទំនាក់ទំនងតាមទូរសព្ទ ៖ ០២ – ៧៤២ – ៦៧៤៥-៦, ៧៤៣ – ៦៧៤៤ ឬតាមអុីមែល darin@hanadarin.com

 

※  នៅពេលមានចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះច្រើន រយៈពេលចុះឈ្មោះអាចឈប់ទទួលមុនពេលកំណត់

<맞춤 한국어교실 ‘비즈니스 반’>

하나다문화센터 다린에서는 맞춤 한국어교실 <비즈니스 반> 학생을 모집합니다. 맞춤 한국어교실 <비즈니스 반>에서는 예비 직장인의 취업 준비를 위해 필요한 한국어를 이해하고, 입사 후 회사 내에서 사용되는 실질적인 한국어 표현을 살펴봅니다. 아울러 직장 문화, 사람 사이의 관계와 지켜야 할 예의 등에 대한 내용을 통해 한국에서 취업을 준비하는 이주민들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 구성하였습니다. 관심 있는 분들의 많은 참여 바랍니다.

– 기 간 : 2017년 10월 14일 ~ 12월 2일(8주)

– 시 간 : 매주 토요일 10:00 ~ 12:00

– 대 상 : 취업을 준비하는 결혼이주여성, 유학생 등

– 내 용 : 이력서 및 자기소개서 작성, 구직, 면접, 업무 관련 표현 등

– 신청기간 : ~ 2017년 10월 10일 까지

– 기 타 : 한국어능력시험 4급 이상 소지자에 한해 신청 가능

– 접수방법: 홈페이지 접수

                -> 신청하러가기(http://www.hanadarin.com/program/program03_1.php?idx=192)

– 문의사항 : 전화 02-742-6745~6, 743-6744 / 이메일 darin@hanadarin.com

※ 신청자가 많을 경우 조기마감 될 수 있습니다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중