‘ពងមាន់មានថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត’ ពុំមានជាតិពុលរហូតដល់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះទេ’

MYH20170821010200038_m.mp4_20170821_190927.246

< ‘ពងមាន់មានថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត’ ពុំមានជាតិពុលរហូតដល់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះទេ>

ការិយាល័យរដ្ឋបាលសុវិត្ថភាពឧ៌សថនិងចំណីអាហារកូរ៉េ(Korea Food & Drug Administration, KFDA) បានធ្វើការបង្ហាញបញ្ជាក់ថាពងមាន់មានថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតពុំមានជាតិពុលរហូតដល់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះទេ។

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែសីហា តាមរយៈលទ្ធផលវាយតំលៃសុខភាពរបស់ពងមាន់មានថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតពីការិយាល័យរដ្ឋបាលសុវិត្ថភាពឧ៌សថនិងចំណីអាហារកូរ៉េបានរកឃើញថាទោះបីជាអ្នកដែលបានបរិភោគពងមាន់ច្រើនដែលត្រូវបានពិនិត្យឃើញមានថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតក៏ដោយក៏ពុំមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះទេ។

យ៉ាងណាមិញក្រសួងកសិកម្ម ចំណីអាហារ និង ទទួលបន្ទុកជនបទបានបង្ហាញថាបានពិនិត្យឃើញពងមាន់មានថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅកសិដ្ឋានចំនួន៣កន្លែងដែលបានមកពីការត្រួតពិនិត្យសារឡើងវិញលើលទ្ធផលវាយតំលៃដំបូងនៅកសិដ្ឋានចំនួន៤២០កន្លែង។

មានកសិដ្ឋានមិនប្រក្រតីដែលមានពងមាន់មានថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតបានកើនឡើងពី៤៩កន្លែងដល់៥២កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។

식품의약품안전처(이하 식약처, Korea Food & Drug Administration, KFDA)는 ‘살충제 계란’에 인체에 해로울 정도의 독성이 든 것은 아니라고 발표했다.

8월 21일, 식약처는 살충제 계란의 인체 위해평가 결과 “계란을 가장 많이 먹는 사람이 살충제가 최대로 검출된 계란을 섭취해도 건강에 큰 우려가 없는 것으로 확인했다”고 밝혔다.

식약처는 또 검출된 살충제 5종은 음식으로 섭취해도 한 달 정도 지나면 대부분이 몸 밖으로 배출되는 성질이 있다는 점도 함께 설명했다.

한편, 농림축산식품부(이하 농식품부, ‘Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs’,  MAFRA)는 당초 적합 판정을 받았던 420곳의 일반농가에 대한 재검사 결과 3곳에서 살충제 성분이 검출됐다고 밝혔다.

한국에서 살충제 계란 부적합 농가는 49곳에서 52곳으로 늘어났다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중