ប្រទេសអនាម័យល្អ សំលីអានាម័យ លីលៀន សងប្រាក់់ជូនម្ចាស់ផលិតផលទាំងអស់

릴리안

ប្រទេសអនាម័យល្អ សំលីអានាម័យ លីលៀន សងប្រាក់់ជូនម្ចាស់ផលិតផលទាំងអស់

 

ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងលក់ប្រទេសអនាម័យល្អ(Kleannara) របស់សំលីអនាម័យលីលៀនសម្រេចសងប្រាក់ទាំងអស់ដល់ម្ចាស់ផលិតផលក្រោយពីមានសារធាតុប្រតិកម្មលើសំលីអនាម័យ។

កាលពីថ្ងៃទី២៣ខែសីហាកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុនប្រទេសអនាម័យល្អបានបង្ហាញថាការទទួលយកសំលេងតវ៉ារបស់អតិថិជនមុខពេលដែលលទ្ធផលពិសោធន៍អំពីសារធាតុប្រតិកម្មចេញមកគឺជាការបង្ហាញពីភាពទទួលខុសត្រូវ។

ការចុះឈ្មោះទទួលយកប្រាក់សំណងគឺអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទាំងអស់ដោយមិនកំណត់លើការបើកឬមិនបើកប្រអប់ផលិតផលឬ ថ្ងៃខែទិញ, មានវិក័យបត្រឬមិនមានវិក័យបត្រនោះទេ ដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះនៅក្នុងគេហទំពររបស់ក្រុមហ៊ុនប្រទេសអនាម័យល្អ(http://www.kleannara.co.kr/) គឺជាការស្រេច។

សម្រាប់ការដាក់លក់នៅតាមម៉ាតធំៗនិងតូបលក់ចំណីអាហារឆ្អិនស្រាប់ត្រូវបានផ្អាក, ការិយាល័យរដ្ឋបាលសុវិត្ថភាពឪសថនិងចំណីអាហារបានចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យគុណភាពរបស់សំលីអនាម័យលីលៀន។

부작용 논란이 일었던 생리대 ‘릴리안’(Lilian)의 제조·판매업체 깨끗한나라(Kleannara)가 생리대 전 제품을 환불해주기로 했다.

8월 23일, 깨끗한나라는 “부작용에 대한 조사 결과가 나오기에 앞서 고객의 목소리를 반영하는 것이 책임 있는 행동이라고 판단한다”며 이같이 밝혔다.

환불 신청은 제품 개봉 여부나 구매 시기, 영수증 보관 여부와 상관없이 할 수 있으며, 환불 절차는 깨끗한나라 웹사이트(http://www.kleannara.co.kr/) 등을 통해 확인할 수 있다.

대형 마트와 주요 편의점들은 이 제품 판매를 중단했고, 식품의약품안전처는 릴리안에 대한 품질검사에 착수했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중