ពងមាន់មានថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត’ បានរកឃើញ៣២កន្លែងគរទុកចោល….ចុះវិធីត្រួតពិនិត្យនោះ?

1크기변환_555< ‘ពងមាន់មានថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត’ បានរកឃើញ៣២កន្លែងគរទុកចោល….ចុះវិធីត្រួតពិនិត្យនោះ?>

មានកសិដ្ឋានជាច្រើនត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រើប្រាស់ថ្នាំហួសកម្រិតដែលអនុញាតិអោយប្រើ និង ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលហាមលើសត្វមាន់។

នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃទី១៧ខែសីហាចំនួនកសិដ្ឋានដែលមានពងមាន់មានថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតទាំងអស់ចំនួន៣២កន្លែង។

ខណៈចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានការព្រួយបារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហាពងមាន់កាន់តែកើនឡើង, គណៈកម្មាការវាយតំលៃគុណភាពបន្លែសត្វបានដាក់អោយមានប្រព័ន្ធសេវាដែលអាចអោយដឹងអំពីពងមាន់មានថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតតាមរយៈ “ប្រព័ន្ធសេវាប្រាប់ពត៌មានកម្រិតពងមាន់”

ដោយគ្រាន់តែវាយពត៌មានពងមាន់ដែលបិទនៅលើពងមាន់នៅគេហទំពរ“ប្រព័ន្ធសេវាប្រាប់ពត៌មានកម្រិតពងមាន់”

닭에 사용이 금지된 살충제나 허용량 이상의 약품을 사용한 농장이 무더기로 적발됐다.

8월 17일 현재, 전체 살충제 계란 농가 수는 총 32곳으로 늘었다.

달걀 전반에 대한 소비자 불안이 커지는 가운데, 축산물품질평가원은 ‘등급 계란 정보 서비스’를 통해 살충제 달걀 여부를 쉽게 판별할 수 있는 정보를 제공한다.

‘등급 계란 정보 서비스’ 홈페이지에서 달걀 옆면에 인쇄된 계란 정보만 입력하면 된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중