បទល្មើសរបស់ជនបរទេសមានចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃបទល្មើសរបស់ជនជាតិកូរ៉េ

444

<បទល្មើសរបស់ជនបរទេសមានចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃបទល្មើសរបស់ជនជាតិកូរ៉េ>

ស្ថិតិមួយបានបង្ហញអោយឃើញថាចំនួនបទល្មើសរបស់ជនបរទេសដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមានចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃបទល្មើសរបស់ជនជាតិកូរ៉េ។

នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយបទល្មើសប្រទេសកូរ៉េ(KOREAN INSTITUTE OF CRIMINOLOGY, KIC) ដែលបានចេញផ្សាយថ្មីៗនេះដែលទាក់ទងនិង “ស្ថិតិផ្លូវការស្ដីអំពីនិន្នាការ និង លក្ខណៈពិសេសនៃបទល្មើសរបស់ជនបទេស” បានបង្ហាញថា ចំនួនកើនឡើងនៃបទល្មើសរបស់ជនបរទេសគិតត្រឹមក្រោយឆ្នាំ២០០៤ដល់ឆ្នាំ២០១៥ គឺមានស្ថេរភាពប្រហែលចំនួនកើនឡើងនៃជនបរទេសដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក្រោយឆ្នាំ២០១២។

ការបែកចែកប្រភេទនៃបទល្មើសរបស់ជនបរទេសឃើញថាបទល្មើសអំពើហឹង្សាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេ ហើយបទល្មើសប្លន់មានការចុះថយ ប៉ុន្ដែចំពោះបទល្មើសផ្លូវភេទនិងបទល្មើសចរាចរណ៍វិញកំពុងតែកើនឡើង។

ចំនួនជនបរទេសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនច្រើនជាងគេនៅឆ្នាំ២០១១ ក្នុងចំណោមប្រជាជនកូរ៉េ១០មឺុននាក់ ជនដែលបានចាប់ខ្លួនមានចំនួន៣,៥២៤នាក់ ហើយជនជាតិកូរ៉េដែលបានចាប់ខ្លួនមានចំនួនច្រើនជាងជនបរទេសទៅ ២.២ដង នៃចំនួនជនបរទេសដែលបានចាប់ខ្លួនចំនួន១,៥៩១នាក់។ របាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញទៀតថានារយៈក្រោយមកទៀតចំនួនជនជាតិកូរ៉េដែលបានចាប់ខ្លួនមានការកើនឡើង២ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំធៀបជាមួយជនបរទេស។

បើមើលតាមការសិក្សាអំពីការកើតឡើងនៃបទល្មើសតាមប្រទេសនិមួយៗ ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីមានចំនួនបទល្មើសច្រើនជាងគេ ហើយប្រទេសដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងមានដូចជាអ៊ូច្បេកគីស្ថាន, ឃីគីសស្ថាន, រុស្ស៊ី, ចិនជាដើមមានចំនួនចាប់ខ្លួនច្រើនបំផុត។ ប៉ុន្តែចំពោះជនបរទេសដែលមកពីប៉ែកអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញមានចំនួនចាប់ខ្លួនតិចតួចប៉ណ្ណោះ។

បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់កាសែតច្បាប់ឯណេះវិញបុគ្គលិកស្រាវជ្រាវលោក ឈេយ៉ុងស៊ីនដែលជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍ម្នាក់បានវាយតម្លៃថា “ទោះបីជាបទល្មើសរបស់ជនបរទេសមានចំនួនតិចតួចបើធៀបនិងចំនួនបទល្មើសរបស់ជនជាតិកូរ៉េក៏ដោយ ក៏ជនជាតិកូរ៉េនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េយល់ថាពលករបរទេសគឺជាមនុស្សដែលគ្រោះថ្នាក់”ហើយ “ការប្រកាន់និងការយល់ច្រឡំរបស់ជនជាតិកូរ៉េចំពោះជនបរទេសធ្វើអោយមានការរើសអើុងគ្នាកើនឡើងព្រមទាំងធ្វើអោយរំខានដល់ការសម្របខ្លួនរបស់ជនបរទេសទៅនិងសង្គមកូរ៉េផងដែរ។

<외국인 범죄율 한국인의 절반>

한국 체류 외국인의 범죄율이 한국인의 절반 정도인 것으로 나타났다.

한국형사정책연구원(KOREAN INSTITUTE OF CRIMINOLOGY, KIC)이 최근 발간한 ‘공식통계에 나타난 외국인범죄의 발생 동향 및 특성’ 보고서에 따르면, 2004년 이후 2015년까지 외국인 범죄 증가율은 2012년 이후 체류외국인의 증가율 정도로 안정화 되고 있다.

외국인 범죄 유형별 분포에선 폭력범죄가 가장 높은 비율을 차지하고 있으며, 강도범죄가 차지하는 비율은 감소하고 있으나 성범죄와 교통범죄가 차지하는 비율은 증가하고 있는 것으로 나타났다.

외국인의 검거인원지수가 가장 높았던 2011년, 한국인의 인구 10만명당 검거인원은 3,524명이고 외국인은 1,591명으로 한국인의 검거인원지수가 외국인보다 2.2배 정도 높았다. 그 이후에도 한국인의 검거인원지수는 매해 외국인에 비해 2배 이상 높은 상태라고 보고서는 밝히고 있다.

국적별 범죄발생률을 살펴 보면, 몽골 국적자의 범죄발생률이 가장 높았고, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 러시아, 중국 등 북방에 위치한 국적의 외국인 검거인원지수가 상대적으로 높은 편이었다. 동남아시아 지역 국적자의 경우 검거인원지수가 낮은 편으로 나타났다.

법률신문의 보도에 따르면, 보고서를 작성한 최영신 연구위원은 “외국인범죄 발생 비율은 한국인에 비해 현저하게 낮은 상태임에도 불구하고 내국인들은 외국인 이주노동자 등에 대해 위험한 존재라고 인식하고 있다”며 “외국인에 대한 한국인의 잘못된 편견과 오해는 외국인에 대한 불필요한 차별을 양산하고 외국인의 한국사회 적응을 방해한다”고 지적했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중