ពលករបរទេសដែលធ្វើការនៅលើទូកនៅតែមានការរើសអើុងចំពោះប្រាក់ធានាររ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់

1크기변환_555

<ពលករបរទេសដែលធ្វើការនៅលើទូកនៅតែមានការរើសអើុងចំពោះប្រាក់ធានាររ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់>

មានការបង្ហាញអោយឃើញថាពលករបរទេសដែលធ្វើការនៅលើទូកបានទទួលប្រាក់ធានាររ៉ាប់រងតិចជាងពលករជនជាតិកូរ៉េដែលធ្វើការនៅលើទូកដូចគ្នានៅពេលពួកគេមានគ្រោះថ្នាក់។

បើយោងតាមកាសែតប៊ូសានអីុលបូចេញថ្ងៃទី២៥ខែកក្កដា កន្លងទៅពលករជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះ ស៊ុនលើ ដែលធ្វើការនៅលើទូកចាប់ត្រី(ម្យ៉ុលឈី)បានមានគ្រោះថ្នាក់ដាច់ជើងម្ខាងក្នុងពេលធ្វើការបានទទួលប្រាប់ធានាររ៉ាប់រងត្រឹមតែ១២០មឺុនវ៉ុនប៉ុណ្ណោះទោះបីជាគ្រោះថ្នាក់នោះចាត់ចូលក្នុងប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតទី៤នៃកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ពិការភាពក៏ដោយ។ នេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលតិចជាងចំនួនប្រាក់ធានាររ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់៣០០មឺុនវ៉ុនដែលបានប្រកាស់ដោយក្រសួងនេសាទលើផ្ទៃសមុទ្រទៅទៀត។

ក្រុមគណៈកម្មការសហជីពនេសាទពលករបរទេសបានវាយតម្លៃថានេះគឺការមិនគោរពចំពោះលក្ខខណ្ឌផ្ដល់ប្រាក់ធានាររ៉ាប់រងរបស់ពលករបរទេសម្ដងហើយម្ដងទៀត។

គណៈកម្មការកណ្ដាលនៃសហជីពនេសាទបានធ្វើការពន្យល់ថា ពលករបរទេសធ្វើការនៅលើទូកនិងពលករជនជាតិកូរ៉េដែលធ្វើការនៅទូកដូចគ្នា បង់ប្រាក់ថ្លៃធានាររ៉ាប់រងខុសគ្នា,ហើយការប្រកាស់របស់ក្រសួងនេសាទលើផ្ទៃសមុទ្របានចេញសេចក្ដីប្រកាស់អំពីតុល្យភាពប្រាក់ឈ្នួលពលករធ្វើការលើទូកដោយមិនបានគិតអំពីបញ្ហាខាងលើនេះ។

លោកស៊ុនលើបានឈ្នះក្ដីដែលគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការក្នុងទីក្រុងប៊ូសានតាមរយៈការជួយរបស់ក្រុមការពារជនស៊ីវិល។ កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្លាប់បានបង្ហាញថាប្រាក់ធានាររ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានកំណត់ស្មើៗគ្នាសំរាប់ពលករធ្វើការលើទូកទាំងអស់។

외국인 선원들이 부상을 당했을 때 받는 재해보상금이 한국인 선원들보다 적은 것으로 드러났다.

7월 25일자 부산일보에 따르면, 멸치잡이 어선에서 작업 중 한쪽 다리를 잃은 중국인 순러 씨는 장애등급 4등급을 받고도 한 달에 120만원가량의 보상금밖에 받지 못 했다. 해양수산부가 고시(official announcement)한 재해보상금 300만원보다 적은 액수다.

이주노동자 단체들은 수산업협동조합의 관행적인 보상금 지급이 이주노동자들을 무시하는 행위라고 지적한다. 수협중앙회는 “외국인 선원과 한국인 선원이 내는 보험료의 차이가 있고, 해양수산부 고시가 이를 고려하지 않고 승선평균임금을 제시한 부분이 있다”며 대책 마련에 착수했다고 해명했다.

순러 씨는 시민단체의 도움으로 부산지방법원에 제기한 소송에서 지난 3월 승소했다. 지난해 12월 대법원은 재해보상금이 다른 선원들과 동일한 승선평균임금으로 책정될 수 있다고 밝힌 바 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중