Гадаад иргэдийн үйлдэж буй гэмт хэргийн хувь Солонгос иргэдийн гэмт хэрэг үйлдэж буй хувийн тэн хагастай тэнцэж байна.

444
Солонгос улсад оршин сууж буй Гадаад иргэдийн үйлдэж буй гэмт хэргийн хувь Солонгос иргэдийн үйлдэж буй гэмт хэргийн тэн хагас орчим байгаагаар гарчээ.

Солонгосын Эрүүгийн хэргийн бодлого судалгааны төвөөс саяхан гаргасан ‘Статистик мэдээнд тулгуурласан Гадаад иргэдийн үйлдэж буй гэмт хэргийн чиг хандлага болон түүний онцлог’ тайлангаас харвал 2004-өөс 2015 оны хооронд Гадаад иргэдийн үйлдсэн гэмт хэргийн өсөлтийн хувь нь 2012 оноос хойш оршин сууж буй Гадаад иргэдийн өсөлтийн хувьтай тэнцүү байгаа бөгөөд тогтворжиж байгаагаар гарчээ.

Гадаад иргэдийн үйлдэж буй гэмт хэргийн хэв шинж түүний тархалтыг харвал хүчирхийлэлийн шинжтэй гэмт хэрэг хамгийн их хувийг эзэлж байгаа бөгөөд дээрмийн гэмт хэргийн эзлэх хувь багасч байгаа ч хүчингийн болон зам тээврийн зөрчилтэй холбоотой гэмт хэргийн эзлэх хувь нэмэгдэж байгаагаар гарсан байна.

Саатуулагдсан гадаад иргэний тоо хамгийн өндөр байсан 2011 он, зуун мянган хүн тутамд саатуулагдсан Солонгос иргэний тоо 3,524 байсан бол Гадаад иргэн 1,591 буюу саатуулагдсан Солонгос иргэний тоо 2,2 дахин их байв. Түүнээс хойш ч саатуулагдсан Солонгос иргэний тоо жил бүр Гадаад иргэнээс 2 дахин их байгаа гэж дээрхи тайланд тусгагджээ.

Гэмт хэрэг үйлдэж буй хувийг улс бүрээр нарийвчилж харвал Монгол иргэд хамгийн өндөр хувийг эзэлж байгаа бөгөөд Узбекистан, Киргизстан, Орос, Хятад гэх мэт хойд зүгийн улс орны иргэдийн саатуулагдагдсан тоо харьцангуй өндөр байна. Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын иргэдийн саатуулагдаж буй тоо бага байгаагаар гарчээ.

Дээрхи тайланг гаргасан Чой Ён Шин судлаач ‘Гадаад иргэдийн үйлдэж буй гэмт хэргийн хувь нь Солонгос иргэдийн үйлдэж буй гэмт хэргийн хувьтай харьцуулахад илт бага байгаа ч Солонгос иргэд Гадаадын ажилчид гэх мэт гадаад иргэдийн тухай аюултай этгээд гэсэн ойлголттой хэвээр байна’ гээд ‘Гадаад иргэдийн тухай Солонгос иргэдийн өрөөсгөл бодол, буруу ойлголт нь тэднийг ялгаварлан гадуурхах байдлыг бий болгож Солонгосын нийгэмд дасан зохицоход саад болж байна’ гэж дурджээ.

한국 체류 외국인의 범죄율이 한국인의 절반 정도인 것으로 나타났다.

한국형사정책연구원이 최근 발간한 ‘공식통계에 나타난 외국인범죄의 발생 동향 및 특성’ 보고서에 따르면, 2004년 이후 2015년까지 외국인 범죄 증가율은 2012년 이후 체류외국인의 증가율 정도로 안정화 되고 있다.

외국인 범죄 유형별 분포에선 폭력범죄가 가장 높은 비율을 차지하고 있으며, 강도범죄가 차지하는 비율은 감소하고 있으나 성범죄와 교통범죄가 차지하는 비율은 증가하고 있는 것으로 나타났다.

외국인의 검거인원지수가 가장 높았던 2011년, 한국인의 인구 10만명당 검거인원은 3,524명이고 외국인은 1,591명으로 한국인의 검거인원지수가 외국인보다 2.2배 정도 높았다. 그 이후에도 한국인의 검거인원지수는 매해 외국인에 비해 2배 이상 높은 상태라고 보고서는 밝히고 있다.

국적별 범죄발생률을 살펴 보면, 몽골 국적자의 범죄발생률이 가장 높았고, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 러시아, 중국 등 북방에 위치한 국적의 외국인 검거인원지수가 상대적으로 높은 편이었다. 동남아시아 지역 국적자의 경우 검거인원지수가 낮은 편으로 나타났다.

법률신문의 보도에 따르면, 보고서를 작성한 최영신 연구위원은 “외국인범죄 발생 비율은 한국인에 비해 현저하게 낮은 상태임에도 불구하고 내국인들은 외국인 이주노동자 등에 대해 위험한 존재라고 인식하고 있다”며 “외국인에 대한 한국인의 잘못된 편견과 오해는 외국인에 대한 불필요한 차별을 양산하고 외국인의 한국사회 적응을 방해한다”고 지적했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중