យ៉ាងហោចណាស់ពលករបរទេស៧នាក់ក្នុងចំណោម១០នាក់ទៀតដែលមិនបានទទួលសេវ៉ាធានាររ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់វិស័យការងារឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។ 

1크기변환_222

យ៉ាងហោចណាស់ពលករបរទេស៧នាក់ក្នុងចំណោម១០នាក់ទៀតដែលមិនបានទទួលសេវ៉ាធានាររ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់វិស័យការងារឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។

នៅថ្ងៃទី២៦ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការជាតិការពារសិទ្ធមនុស្សប្រទេសកូរ៉េបានជំរុញអោយមានការកែលំអរលក្ខខណ្ឌការងារ និង ការការពារគ្រោះថ្នាក់ការងារនៅតាមការដ្ឋានសំណង់ជូនរដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងការងារដើម្បីបង្កើនសុវត្តិភាព និង ការពារពលករបរទេស។

យោងតាមលទ្ធផលស្ទង់មតិ “ការស្ទង់មតិនៃស្ថានភាពសិទ្ធមនុស្សរបស់ពលករបទេសធ្វើការក្នុងវិស្ស័យសំណង់” របស់គណៈកម្មការជាតិការពារសិទ្ធមនុស្សកាលពីឆ្នាំ២០១៥កន្លងទៅបានបង្ហាញអោយឃើញថា ការកុងត្រាការងារ, ការធ្វើការច្រើនម៉ោង, កន្លែងស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះកុងធែន័រ ឬបន្ទប់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដែលមានលក្ខណៈទ្រុតទ្រោមខ្លាំង, កន្លែងធ្វើការដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង, ការបិទបាំងអំពីគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម និង ការបំបិទសិទ្ធមនុស្សជាដើមកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលគួរអោយបារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង។

ក្នុងចំណោមពលករបទេសសរុបទាំងអស់ដែលបានឆ្លើយសំណួរចំនួន ១៧.១% នៃ(៣៣៧នាក់) ពុំបានដឹងថាពួកគេអាចទទួលសំណង និង ការព្យាបាលពីធានាររ៉ាប់រងនៅពេលពួកគេមានជំងឺ ឬមានគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការនោះទេ។  ហើយក្នុងចំណោមពលករបរទេសដែលធ្លាប់ទទួលរងគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងការងារ ប៉ុន្ដែមិនទទួលបាននូវធានាររ៉ាប់រងនោះមានរហូតដល់៦៧.៩%។

បើយោងតាមក្រសួងការងារ បានឃើញថា នៅឆ្នាំ២០១៦ អ្នកទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មសរុបចំនួន(១,៧៧៧នាក់) មាន៣១.២% នៃ(៥៥៤នាក់) គឺជាអ្នកធ្វើការផ្នែកសំណង់, ជាពិសេស ក្្នុងចំណោមពលករបទេសដែលស្លាប់ចំនួន(៨៨នាក់) មាន៤៥.៥% នៃ(៤០នាក់)គឺជាអ្នកធ្វើក្នុងផ្នែកសំណង់។

គណៈកម្មការជាតិការពារសិទ្ធមនុស្សបានជំរុញដល់រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងការងារអោយមានការ▲ពង្រឹងភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យស្ដីអំពីការយោគយល់និងកិច្ចព្រមព្រៀងកុងត្រាការងារ▲រៀបចំអោយមានការអនុម័ត “ច្បាប់ស្ដង់ដារការងារ”សំរាប់ម៉ោងការងារ និង ការអាចទទួលបាននូវម៉ោងសំរាក‧ថ្ងៃសំរាក▲បង្កើតច្បាប់នៃ “ការអនុវត្ដន៍វិធានការច្បាប់ដែលទាក់ទងនិងការជួលពលករបរទេស▲ការអនុវត្តន៍ថ្លៃសុខាភិបាលដែលសមរម្យក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម និង បង្កើនការអភិវឌ្ឍន៍ឯកសារបង្រៀនភាសាផ្សេងៗដែលទាក់ទងនិងសុវត្ថិភាព‧សុខមាលភាពវិស័យឧស្សាហកម្ម▲ពង្រឹងកម្មវិធីអប់រំនៃការគ្រប់គ្រងតាមរយះការកែតម្រូវ‧ការពង្រីកកម្មវិធីអប់រំសំរាប់ពលករបរទេស▲ឧប្បករណ៍ផ្ដល់ពត៌មានដល់ពលករបរទេសអំពីការផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅ និង ការទូរទាត់ថ្លៃប្រើប្រាស់▲ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យ និង ការរៀបចំស្ដង់ដារបរិស្ថានកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន ។ល។

한국 내 이주노동자 10명 중 7명은 건설현장서 다쳐도 산업재해보상보험을 이용하지 못한 것으로 나타났다.

7월 26일, 국가인권위원회는 건설현장에서 일하는 이주노동자의 인권을 보호·증진하기 위해 고용노동부장관에게 산업재해 예방 및 근로조건 개선방안을 권고했다.

인권위가 지난 2015년 실시한 ‘건설업 종사 외국인근로자 인권상황 실태조사’ 결과, 형식적인 근로계약, 장시간 근로, 컨테이너 등 열악한 임시 주거시설, 높은 산업재해 발생률, 산업재해 은폐 등 인권침해 상황이 심각한 것으로 드러났다.

이주노동자 전체 응답자(337명) 중 17.1%가 건설현장에서 다치거나 병에 걸려도 산재보험으로 치료와 보상이 가능하다는 사실 조차 몰랐고, 건설현장에서 다친 경험이 있는 응답자 중 산재보험 처리를 받지 못한 경우도 67.9%에 달했다.

고용노동부에 따르면, 2016년 발생한 전체 산업재해 사망자(1,777명) 중 31.2%(554명)가 건설업 종사자였고, 특히 이주노동자의 경우 사망자 수(88명) 중 45.5%(40명)가 건설업 종사자로 나타났다.

인권위는 고용노동부장관에게 ▲ 근로계약 체결 및 이행에 대한 관리감독 강화 ▲ ‘근로기준법’상 법정 근로시간 및 적정한 휴게‧휴일이 보장받을 수 있도록 개선대책 마련 ▲ ‘외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행규칙’ 개정 ▲ 다양한 언어의 산업안전‧보건 자료 개발 및 산업안전보건관리비에 적정 소요 경비 반영 ▲ 이주노동자 대상 취업교육 프로그램 확대‧개편을 통해 권리교육 강화 ▲ ‘외국인근로자 숙식정보 제공 및 비용징수 관련 업무지침’ 정비 ▲ 임시 주거시설의 주거환경 기준 마련 및 관리감독 강화를 권고했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중