Барилгын салбарт ажиллаж байгаа Гадаадын 10 ажилчны 7 нь “Ажлын байран дээрээ бэртэж гэмтсэн ч ‘Үйлдвэрлэлийн ослын даатгал’-ыг ашиглаж чадахгүй байна’

1크기변환_222

Солонгос улсын барилгын салбарт ажиллаж байгаа гадаадын 10 ажилчны 7 нь ажлын байран дээрээ бэртэж гэмтсэн ч үйлдвэрлэлийн ослын даатгалыг ашиглаж чадахгүй байгаагаар гарчээ.

Долдугаар сарын 26-ний өдөр БНСУ-ын Хүний эрхийн хорооноос тус улсын Хөдөлмөрийн яамны сайдад тус улсад барилгын салбарт ажиллаж байгаа гадаадын ажилчдын эрхийг хамгаалах сайжруулахын тулд үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилан сэргийлэх болон тэдний хөдөлмөрийн нөхцлийг сайжруулах талаар зөвлөмж хүргүүлэв.

Хүний эрхийн хорооноос өнгөрсөн 2015 онд явуулсан ‘Барилгын салбарт ажиллаж буй Гадаадын ажилчдын хүний эрхийн талаархи судалгаа’-ны үр дүн дараахи байдлаар гарчээ. Хэлбэр төдий бодитоор хэрэгждэггүй хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын урт цаг, контэйнер гэх мэт нөхцөл муутай түр амьдрах байр, үйлдвэрлэлийн ослын үүсэж буй магадлал өндөр байгаа, үйлдвэрлэлийн ослыг нуун дарагдуулах байдал гэх мэт хүний эрх хохирсон байдал ноцтой байгаа харагдав.

Судалгаанд хамрагдсан нийт гадаад ажилчдын дунд(337 хүн) 17,1% нь барилгын салбарт ажиллаж байгаад бэртэж гэмтэх эсвэл өвчин эмгэг туссан ч үйлдвэрлэлийн ослын даатгалаар эмчилгээ хийлгэх, нөхөн олговор авах боломжтой талаар мэддэггүй гэж хариулсан бөгөөд тухайн салбарт ажиллаж байгаад бэртэж гэмтэж байсан гэж хариулсан хүмүүс дунд үйлдвэрлэлийн ослын даатгалаар асуудлаа шийдүүлж чадаагүй гэсэн тохиолдол 67,9%-тай гарсан байна.

Тус улсын Хөдөлмөрийн яамны мэдээлсэнээр 2016 онд үйлдвэрлэлийн ослын улмаас нас барсан нийт 1,777 хүний 31,2%(554 хүн) барилгын салбарт ажиллаж байсан бөгөөд ялангуяа гадаадын ажилчдын хувьд нас барсан хүний тоо (88 хүн) байсан бөгөөд тэдний 45,5% буюу (40 хүн) барилгын салбарт ажиллаж байсан байна

БНСУ-ын Хүний эрхийн хороо нь Хөдөлмөрийн яамны сайддаа ▲ Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах түүний хэрэгжилтийн талаар хяналтыг сайжруулах ▲ ‘Хөдөлмөрийн хууль’-ийн дагуу хууль ёсны ажлын цаг болон түүнд тохирсон амралт амралтын өдрийг баталгаажуулах арга хэмжээ авах ▲ ‘Гадаадын ажилчдыг ажиллуулахтай холбоотой хуулийн хэрэгжүүлэх дүрэм’-ийг дахин шинэчлэх ▲ Олон хэл дээр Үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийг хамгаалах материал шинээр гаргах болон Үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийг хамгаалахад тохирсон хэрэгцээт төсөв тусгах ▲ Гадаад ажилчдад зориулсан мэргэжил олгох сургалт хөтөлбөрийг өргөтгөх шинэтгэснээр эрх ашгаа хамгаалах сургалтын түвшинг сайжруулах ▲’ Гадаад ажилчдад амьдрах байр, хоолны мөнгөний талаар мэдээлэл өгөх болон түүнтэй холбоотой хураамж, татварын талаар баримтлах зааварчилгаа’-г цэгцлэх ▲ Түр амьдрах байрны амьдрах нөхцөлийн стандартыг бий болгох түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах талаар зөвлөгөө хүргүүлэв.

한국 내 이주노동자 10명 중 7명은 건설현장서 다쳐도 산업재해보상보험을 이용하지 못한 것으로 나타났다.

7월 26일, 국가인권위원회는 건설현장에서 일하는 이주노동자의 인권을 보호·증진하기 위해 고용노동부장관에게 산업재해 예방 및 근로조건 개선방안을 권고했다.

인권위가 지난 2015년 실시한 ‘건설업 종사 외국인근로자 인권상황 실태조사’ 결과, 형식적인 근로계약, 장시간 근로, 컨테이너 등 열악한 임시 주거시설, 높은 산업재해 발생률, 산업재해 은폐 등 인권침해 상황이 심각한 것으로 드러났다.

이주노동자 전체 응답자(337명) 중 17.1%가 건설현장에서 다치거나 병에 걸려도 산재보험으로 치료와 보상이 가능하다는 사실 조차 몰랐고, 건설현장에서 다친 경험이 있는 응답자 중 산재보험 처리를 받지 못한 경우도 67.9%에 달했다.

고용노동부에 따르면, 2016년 발생한 전체 산업재해 사망자(1,777명) 중 31.2%(554명)가 건설업 종사자였고, 특히 이주노동자의 경우 사망자 수(88명) 중 45.5%(40명)가 건설업 종사자로 나타났다.

인권위는 고용노동부장관에게 ▲ 근로계약 체결 및 이행에 대한 관리감독 강화 ▲ ‘근로기준법’상 법정 근로시간 및 적정한 휴게‧휴일이 보장받을 수 있도록 개선대책 마련 ▲ ‘외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행규칙’ 개정 ▲ 다양한 언어의 산업안전‧보건 자료 개발 및 산업안전보건관리비에 적정 소요 경비 반영 ▲ 이주노동자 대상 취업교육 프로그램 확대‧개편을 통해 권리교육 강화 ▲ ‘외국인근로자 숙식정보 제공 및 비용징수 관련 업무지침’ 정비 ▲ 임시 주거시설의 주거환경 기준 마련 및 관리감독 강화를 권고했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중