វិបត្តិការនិរទេស,វីរះបុរសជាពលករចំណាកស្រុក

119

ការជ្រើសរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ ត្រូវបានដាក់វិបត្តិអោយអ្នកដែលជាអ្នកបានជួយសង្រោ្គះ(righteous person)នោះ អោយនិរទេសខ្លួននៅ ថ្ងៃទី12 ខែ6 ដោយការបង្ខំនៃការដឹងនូវការពិតពីការស្នាក់ដោយខុសច្បាប់របស់(KATABILLA KETIYE GE-DARA NIMAL SIRI·38)  នីម៉ាល ដែលស្រុកកំណើតនៅប្រទេសសិរីលង្កា។

តាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពាក្យរបស់ នីម៉ាល គឺបានចូលមកប្រទេសកូរ៉េដោយទិដ្ឋាការ E9 នៃកាលកំណត់រយះពេល3ឆ្នាំ នៅខែ9 ឆ្នាំ2013។ទីតាំងកន្លែងធ្វើការគឺ នៅរោងចក្រស្មិតនិង ធ្វើការនៅចម្កា រហើយគឺថាទិដ្ឋានការបានផុតកំណត់នៅឆ្នាំមុននៅ ខែ9 ហើយក៏បានកន្លងផុត គឺគាត់មិនបានត្រលប់ទៅសិរីង្កាលវិញនោះទេ។

ការជួយសង្រ្គោះរបស់ នីម៉ាល ទៅលោកយាយដោយចូលទៅក្នុងភ្លើងឆេះក្នុងផ្ទះនៅចខែង្រោនបាយនៅ កូរូ ខេត្តក្យូងសាំងបុកតូនៅថ្ងៃទី10ខែ2កន្លងផុតទៅនេះ។នៅក្នុងដំណើរការនេះត្រូវបានអោយនៃការតបស្នង។

ក្រុមមន្រ្តីនៃក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងនៃការសម្ភារអ្នកដែលបានជួយដែលបានដឹងនៃការពិតថាការស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់នៃសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួនបាននិយាយថាសម្រេចចិត្តចូលជួយដល់ទីបញ្ចាប់ហើយក៏មិនមែនជាការធ្វើគឺជាការសុចរិត។

ការលើកលែងនៃការបង់ប្រាក់ពិនយ័របស់ពលករចំណាកស្រុកដែលស្នាក់នៅខុសច្បាប់ដោយអាចទទួលនូវទិដ្ឋានG1ជាទិដ្ឋានសម្រាប់ព្យាបាលនៃការបានជួយគ្រោះថ្នាក់គឺតម្រូវអោយនៅទទួលការព្យាបាលរហូតដល់ពេលព្យាបាលរួច។ក៏ប៉ុន្តែ នីម៉ាលបានខ្ចាត់ខ្ចាយនៃការពិបាកនៃការទទួលនូវទិដ្ឋាន G1 ហើយក៏ត្រូវតែបង់ប្រាក់ពិនយ័ផងដែរ។

បច្ចុប្បន្ន នីម៉ាលបានទទួលនូវការព្យាបាលជំងឺស្នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៃព្រះពុទ្ធសាសនា សីរីសង្កានៃខេត្ត ថេគួ។

이주노동자 영웅, 추방 위기

6월 12일, 한국 정부가 의상자(righteous person)로 선정한 스리랑카 출신 니말(KATABILLA KETIYE GE-DARA NIMAL SIRI·38) 씨가 불법 체류 사실이 알려지면서 강제 추방 위기에 놓이게 됐다.

언론 보도에 따르면 니말씨는 2013년 9월에 3년 만기의 ‘E9’ 비자로 한국에 입국했다. 군위군에 위치한 주물공장과 과수원에서 일한 그는 비자 만기일인 지난해 9월이 지나서도 스리랑카로 돌아가지 않았다.

니말 씨는 지난 2월 10일 경상북도 군위군 고로면에 위치한 주택에 화재가 발생하자 불 속으로 들어가 할머니를 구조했다. 이 과정에서 그는 화상 등의 부상을 입었다.

의상자 심사를 담당하는 보건복지부의 관계자는 “불법 체류 사실을 알았지만, ‘행위’ 자체의 의로움이 없어지는 것은 아니어서 논의 끝에 의상자로 결정했다”고 말했다.

불법 체류 이주노동자가 산업재해를 입으면 치료를 다 받을 때까지 의료 비자인 G1 비자를 받을 수 있고 벌금도 면제된다. 하지만 니말씨는 산재에 해당하지 않아 G1 비자 발급도 어렵고 벌금도 물어야 할 처지다.

현재 니말씨는 대구의 스리랑카 불교 사원에 머물며 통원 치료를 받고 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중