ភាពក្រីក្រនៃបរិស្ថានពលកររបស់ស្រ្តីពលករចំណាកស្រុក

333

ការបង្ហាញភាពក្រីក្រនៃបរិស្ថានការងាររបស់ស្រ្តីពលករចំណាកស្រុក។

នៅថ្ងៃទី 19 ខែ6 កណកម្មការសិទ្ធមនុស្ស បានចេញនូវកម្មន្តសាល អោយស្ទង់មតិពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស នៃស្រ្តីពលករចំណាកស្រុក បើតាមការមើលតាមអត្ថនយ័នៃការឆ្លើយក្នុងការស្ទង់មតិពីបុគ្គលមានប្រហែលជាង48.6%ភាគរយ ដែលមិនបានសរសេរនូវកិច្ចសន្យាការងារ។ នៃពាក់កណ្តាលស្រ្តីពលករចំណាកស្រុក ទោះបីមិនសរសេរនូវកិច្ចសន្យាការងារក៏ដោយគឺចូលធ្វើការតែម្តង។

ការសួរសម្រាប់ការអនុវត្តនៃការអប់រំពីសុវត្តិភាពនៅទីកន្លែងធ្វើការមានចំនួន51.7%ដែលបានទទួល,សំណួរសម្រាប់ការដែលមិនបានទទួលស្គាល់នៃធានារាប់រងពីគ្រោះថ្នាក់មាន61.8%ក្នុងចម្លើយ។

ការបង្ហាញតាមការអាស្រយ័នៅកន្លែងធ្វើការគឺមានភាពខុសគ្នា, គ្មានសិរីភាពនៃទិដ្ឋានការ។នៅក្នុងករណីនៃការមិនសរសេររបស់ស្រ្តីពលករចំណាកស្រុកមាន95.3% ដែលបានឆ្លើយថាមិនបានសរសេរនូវកិច្ចសន្យាការងារ,មាត្រដ្ឋាន កន្លែងការងារ បានឆ្លើយថាបានទទួលនូវការទទួលការអប់រំនៃសុវត្តិភាពនៃកន្លែងការងារមានចំនួនក្រោម10នាក់ ដែលជាករណីទាបក្នុង39.1%ភាគរយ។

ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហាពីការយាយី។សម្រាប់ការធ្លាប់មានការយាយីនៃការស្ទង់មតិគឺមាន11.7%នៃចម្លើយ,ក្នុងាការសើុបអង្កេតនៃការស្ទង់មតិពីការធ្លាប់មានការយាយីទាំងអស់។

វិទ្យាស្ថានច្បាប់យែនឌរ័ នៃសាកលវិទ្យាលយ័ស្រ្តី អីវ៉ារដែលសម្តែងនៃការស្ទង់មត្តលើកនេះ តម្រូវអោយមានការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការសរសេរនូវកិច្ចសន្យាការងារអោយស្រ្តីពលករចំណាកស្រុក,និងការស្នើរសុំតម្រូវអោយមានសិរីភាពក្នុងការប្តូរនូវកន្លែងធ្វើការ និងអាចជ្រើសរើសយកថៅកែ។

여성 이주노동자 노동환경 열악

여성 이주노동자의 노동 환경이 열악한 것으로 나타났다.

6월 19일 국가인권위원회가 발표한 ‘제조업 분야 여성이주노동자 인권상황 실태조사’ 내용을 보면 조사 대상자 중 48.6%가 근로계약서를 작성하지 않았다고 응답했다. 여성 이주노동자의 절반이 근로계약서도 작성하지 않은 채 일하고 있는 것이다.

현장 안전교육 실시여부에 대한 질문에 ‘받았다’는 응답은 51.7%였고, 산재보험 인지 여부에 대한 물음에 ‘안다’는 응답은 61.8%였다.

비자의 유무, 사업장 규모에 따라 세부적인 차이도 나타났다. 미등록 여성 이주노동자의 경우 95.3%가 근로계약서를 작성하지 않았다고 답했고, 사업장 규모가 10명 미만인 경우 현장 안전교육을 받았다는 응답은 39.1%로 낮아진다.

성희롱 문제도 심각하다. 성희롱 경험에 대한 설문조사에 ‘있다’는 응답은 11.7%였으나, 심층면접조사에서는 모두 성희롱을 경험한 것으로 조사됐다.

이번 조사를 수행한 이화여대 젠더법학연구소는 여성 이주노동자 근로계약서 작성에 대한 관리·감독을 강화하고 사업장 변경을 자유롭게 할 수 있어야 한다고 제안했다.

 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중